Arvoisa asiak­kaani ja lukijani,

vuo­den 2012 aikana olen teh­nyt hyvin pit­källe ET — asioita. ET? Tar­koi­tan eri­tyis­toi­mek­sian­toja joi­den osalta jokai­sessa on salas­sa­pi­to­asiat monesti myös aiheena. Mil­lai­sia ne ovat olleet?

 • Win­dows 8 ver­sus Win­dows 7. Kan­nat­taako siir­tyä Win­dows XP-ympä­ris­töstä suo­raan loka­kuussa jul­kais­ta­vaan Win­dows 8‑versioon?
 • Mic­ro­sof­tin lisen­siointi eri kie­li­ver­sioi­den osalta ja mikä jär­ke­vin tapa päi­vit­tää nykyi­nen Win­dows XP ja Vista + Office 2003 — ympä­ris­tömme nykyaikaan?
 • pil­vi­pro­jek­tit (Mic­ro­soft Office 365, säh­köi­nen talous­hal­linto, IT-pal­ve­lut töpselistä)
 • Apple iPad ja iPhone — sovel­tuuko ko. lait­teet mei­dän ympä­ris­töömme vai otam­meko Win­dows Lumia ja Win­dows 7 — ympä­ris­tön päi­vi­tyk­sen yhtey­dessä osan tai kaikki pal­ve­lut esi­mer­kiksi pilvestä?
 • tie­to­lii­ken­ne­ver­kot (LAN, WAN, WLAN)
 • Com­pu­ter Foren­sics — asiat
 • ET — eri­tyis­toi­mek­sian­not joissa hyvin usein NDA, salas­sa­pi­to­so­pi­mus (ei  julkisia)

Win­dows Vista käy­tössä? — tuki lop­puu 11.4.2012

jos sinulla on Win­dows XP tai Win­dows Vista käy­tössä, kan­nat­taa vaka­vasti har­kita päi­vit­tä­mistä käyt­tö­jär­jes­tel­män osalta. Tot­ta­kai päi­vi­tystä ei voi tehdä suo­raan (esi­mer­kiksi sar­ja­pos­tissa ole­vat sovel­luk­set, eri­tyis­vaa­ti­muk­set toi­mi­vuu­den osalta, jne) ellei kyseessä ole taval­li­nen toi­mis­to­kone. Itse olen kevään aikana tör­män­nyt jopa Win­dows 98 — konee­seen ja sen päi­vi­tyk­sen osalta mei­nasi tulla tenk­ka­poo heti alkuun. Eihän siinä ollut edes USB-tikulle paik­kaa koska vuonna 1999 sel­laista ei edes ollut oikeasti kek­sitty.  Onneksi saimme pol­tet­tua USB-tikun mate­ri­aa­lin CD-ROM-levylle ja sitä kautta asen­tui pakol­li­nen päivitys.

11.4.2012 Mic­ro­soft lopet­taa Vis­tan ilmai­sen tuen. Se jat­kuu seu­raa­vat viisi vuotta vuo­teen 2017 asti mutta ainoas­taan pakol­li­set Win­dow­sin kriit­ti­set päi­vi­tyk­set teh­dään. Mikäli ympä­ris­tös­säsi on XP- ja Vista-koneita, ota yhteyttä niin kat­so­taan sopiva polku kohti loo­gi­sem­paa jat­ku­moa oman ympä­ris­tösi osalta.

Win­dows XP ja Office 2003 — tuki lop­puu lopul­li­sesti 8.4.2014

Win­dows XP ja Office 2003 ovat olleet yli vuo­si­kym­me­nen ver­ran monille se tär­kein kokoon­pano mutta muista seu­raava ajankohta:

 • Win­dows XP ja Office 2003 (laa­jen­nettu) tuki lop­puu 8.4.2012
 • Win­dows XP ja Office 2003 viral­li­nen tuki lop­pu­nut 18.4.2009

Mitä tämä tar­koit­taa käy­tän­nössä? Seu­raa­van vuo­den aikana näemme entistä enem­män myös oheis­lait­teita joista on Win­dows  XP-tuki lop­pu­nut. Uusille tulos­ti­mille, video­ka­me­roille, digi­ka­me­roille ja äly­pu­he­li­mille ei tule enää edes Win­dows XP-aju­reita mukana. Mark­ki­nat ohjaa­vat koko ajan Win­dows 7 — käyt­töä (ja Mic­ro­soft Office 2010 — ver­siota) ja tulee saman­lai­nen tilanne kuten uusissa työ­ase­missa ja kan­net­ta­vissa — ei ole tar­jolla enää rin­nak­kais­port­tia tai sar­ja­port­tia, eikä siis Win­dows XP-ohjel­mis­toa tai Win­dows XP-ajuria.

Miten oman orga­ni­saa­tiosi osalta asiaa voi kat­soa? IT audi­toin­nin kautta kaik­kein sel­vintä koska sil­loin teh­dään riip­pu­ma­ton ja puo­lu­ee­ton sel­vi­tys nykyi­sestä tilan­teesta. Samalla kat­so­taan tie­to­lii­ken­ne­verkko, oheis­lait­teet, ohjel­mis­tot sekä käy­tössä ole­vat työ­ka­lut (työ­ase­mat, kan­net­ta­vat, pal­ve­li­met, kän­ny­kät, jne) yhdessä pro­ses­sien kanssa. Tämä teh­dään reaa­lia­jassa, sekun­nin tark­kuu­della, siis. Saat IT audi­toin­nista rapor­tin, suositukset/toimenpiteet ja suun­ni­tel­man miten kan­nat­taa edetä eri vaih­toeh­to­jen kanssa.

Sala­sa­nat hukassa? — ja erityistoimeksiannot

Mitä aivan uutta on tar­jolla? Onko esi­mer­kiksi sala­sa­nat hukassa? — yli 200 tie­dos­to­muo­toa aukeaa eri­tyis­ten hen­gen­pe­las­tus­tuot­tei­den avulla. Näitä teh­dään kuu­kausit­tain, samoin kuin yksi­tyi­syy­teen suo­jaan liit­ty­viä lex Nokia asioita yhä enem­män ja enem­män. Kysy lisää mikäli yri­tyk­sesi ei saa auki tie­dos­toja, sala­sa­nat hukassa tai jopa koko­naan unoh­tu­neet. Tämä voi tapah­tua joko tahat­to­masti (unoh­de­taan tun­nuk­set, pois­te­taan vahin­gossa) tai tar­koi­tuk­sella (vaih­de­taan yri­tystä, tahal­laan irti­sa­no­mi­sen yhtey­dessä, kiusan­te­koa). Eri­tyi­sesti yksi­tyi­syy­den suo­jaan liit­ty­vissä käy­tän­nön asioissa kan­nat­taa olla yhtey­dessä siis DoAu­di­tiin. Omalta sisäi­seltä tai ulkoi­selta tar­kas­tuk­selta (tilin­tar­kas­tus) kan­nat­taa asioista kysyä myös mutta tek­ni­sestä apu­vä­li­neistä asia ei useim­mi­ten jää kiinni erityistoimeksiannoissa.

Esi­mer­kiksi Win­dows-käyt­tö­jär­jes­tel­mää ei tar­vitse asen­taa uudes­taan jos kukaan ei tiedä sala­sa­naa. Se vie 2–4 minuut­tia oikeilla väli­neillä, sala­sa­nan rese­tointi siis. Sama pätee myös noin 200 eri tie­dos­toon myös, sekä Appleen että Ubuntuun.

Win­dows 8 — kan­nat­taako odottaa?

Win­dows 8:n esi­ver­sio ilmes­tyi 29. hel­mi­kuuta ja siitä saa hyvän kuvan mihin maa­ilma on menossa. Kohti kos­ke­tus­näyt­täjä ja vir­tu­aa­lista näp­päi­mis­töä jol­loin sor­mella töki­tään näyt­töä ja näp­päi­mistö mukau­tuu sen mukaan kat­so­taanko vaaka- tai pys­ty­suo­rassa tie­to­ko­neen, table­tin tai puhe­li­men näyttöä.

Win­dows 7 ja Mic­ro­soft Office 2010 on yri­tys­käy­tössä hyväksi koettu ja toi­mi­vaksi havaittu joten mitään syytä ei ole odo­tella Win­dows XP- ja Vista- konei­den osalta ko. päi­vi­tystä. Lisäksi vielä monella käy­tössä olava Office 2003 ei vaan enää avaa kun­nolla lii­te­tie­dos­toja. Mikäli päi­vi­tät Win­dows 7 — käyt­tö­jär­jes­tel­mään, kan­nat­taa ehdot­to­masti myös Office 2007 — toi­mis­to­pa­ketti Office 2010-paketti käyt­töön koska sen käyt­tö­liit­tymä nou­dat­taa Win­dows Seis­kan logiikkaa.

Windows 8 MetroTwit sovellus esimerkkinä
Win­dows 8
Windows 8 kielivalinta
Win 8 — lisä­kie­let esimerkki
Windowsin historiaa
Win­dow­sin eri versiot

Win­dows 8 muut­taa niin radi­kaa­listi ulkoa­sua (puhu­taan tii­listä, esi­ma­kua käyt­tö­liit­ty­mästä saa kat­so­malla Nokia Lumia — puhe­linta) että sen odot­ta­mi­sessa ei ole myös­kään ko. syystä juuri mitään tarvetta.

Mic­ro­soft Office 365 — tukea tip­puu pois van­hoilta ohjel­mista pilvipalveluista

Mic­ro­soft tekee samalla tavalla, ei tosin niin rajusti kuin Apple (kaikki yli kaksi vuotta van­hat lait­teet ovat Applen mie­lestä van­hoja…), ja myös Mic­ro­soft pudot­taa Office 365 — pil­vi­pal­ve­lus­taan tukea pois seuraavasti:

 • Inter­net Explo­rer 7 — 1.10.2012
 • Safari 4 — 1.10.2012
 • Out­look 2003 — 8.4.2014
 • Office 2008 for Mac — 9.4.2013
 • Entou­rage 2008 Web Ser­vices Edi­tion — 9.4.2013
Win­dows XP, Office 2003 ja Win­dows Vista saa­vat siis jat­koa muista tuot­teista. Samalla tavalla Googlen pil­vi­pal­ve­lut ovat pudot­ta­neet tuen pois Inter­net Explo­rer 6 — selai­melta jne jne. Eli kan­nat­taa pitää ajan tasalla omat ohjel­ma­ver­siot orga­ni­saa­tios­sasi, eikö vaan?

Kevään 2012 osalta — ET jatkuu

Eri­tyis­toi­mek­sian­not jat­ku­vat, samoin eri pro­jek­tit ja uusien asioi­den opis­kelu samalla. Aina on aikaa kaik­kein tär­keim­mille eli teille, asiak­kail­leni. Ota siis yhteyttä, roh­keasti ja kes­kus­tel­laan eri vaihtoehdoista.

ter­vei­sin Jari

PS: avoi­mesta datasta esi­merkki. Kysy lisää!