Arvoisa luki­jani ja asiak­kaani: Mei­dän yri­tyk­seen IT audi­tointi (ja SEPA-selvitys)?

Maa­lis­kuussa 2011 päi­vit­täi­sessä käy­tössä ja ope­ra­tii­vi­sessa käytössä:

Hel­mi­kuussa 2011 päi­vit­täi­sessä ja ope­ra­tii­vi­sessä käytössä:

Tam­mi­kuussa 2011 päi­vit­täi­sessä ja ope­ra­tii­vi­sessä käytössä:

Minulta kysy­tään joka viikko edel­leen: “Jari, mitä se IT audi­tointi oikeasti on? Ja mitä eroa on sisäi­sen IT tar­kas­tuk­sen ja IT audi­toin­nin osalta?”. Lisäksi yhä edel­leen monen yri­tyk­sen ATK-hen­ki­löstö suh­tau­tuu ulkoi­siin ja sisäi­siin ATK-tar­kas­tuk­siin usein epä­luu­loi­sesti, eikö vaan?  Monesti nämä sinänsä hyvät kysy­myk­set ovat tur­haa epä­luu­loa sillä ATK-tar­kas­tuk­sessa pyri­tään aidosti yhteis­työ­hön (ellei kyse ole lex Nokia asioista tai vas­taa­vista). Mutta ota yhteyttä ja kes­kus­tel­laan eri vaih­toeh­doista mikä olisi paras tapa tehdä riip­pu­ma­ton ja puo­lu­ee­ton IT audi­tointi yrityksessäsi.

Viisi ylei­sintä kysy­mystä hel­mi­kuun 10. päi­vän jälkeen:

  1. SEPA — vai­kut­taako se mei­hin miten­kään? Meillä on jo IBAN- ja BIC-koo­dit tiedossa…
  2. Win­dows 7 — miten voin tar­kis­taa että ohjel­mat toi­mi­vat sillä?
  3. Nokia + Mic­ro­soft ja Google & Apple => mikä puhe­lin kan­nat­taisi nyt hankkia?
  4. Win­dows 7 ja Win­dows Ser­ver 2008 R2 — uusin Ser­vice Pack 1, sen päi­vit­tä­mi­nen ja siir­ty­mi­nen Win­dows XP-ympä­ris­töstä nykypäivään?
  5. ohjel­mis­to­jen hank­ki­mi­nen pil­vestä ja Mic­ro­sof­tin cloud com­pu­ting  mark­ki­nointi (Office 365 beta englan­niksi nyt, saa­ta­villa suo­meksi syk­syllä 2011 — mm. Exc­hange Online eli säh­kö­posti suo­raan “töp­se­listä”)

Android‑, Sym­bian 3‑, Win­dows Phone 7-  ja iPhone-poh­jai­set äly­pu­he­li­met ja nii­den uudet omi­nai­suu­det ja eri­tyi­sesti ko. lait­tei­den kyt­ke­mi­nen yri­tys­ten verk­koi­hin vai­kut­ta­vat vuo­den 2011 aikana myös yri­tys­ten infraan ja jär­jes­tel­miin. Kysy ihmeessä näistä lisää ja uusista tek­nii­koista ylipäänsä.

Pidän infoja ja luen­toja eri­tyi­sesti SEPAsta mutta myös tie­to­tur­vasta ja “IT  tänään” aiheista tal­ven ja kevään aikana. Se antaa monelle orga­ni­saa­tiolle aja­tuk­sia, eri­tyi­sesti miet­tiä uudella tavalla nykyistä Win­dows XP‑, Office 2003- ja Win­dows 2003 Ser­ver — ympä­ris­tön uusi­mis­tar­vetta. SEPA-pro­jek­tin yhtey­dessä nämä kaikki on käy­tävä joka tapauk­sessa läpi. Tätä var­ten kehi­tetty “Suo­raan­Suo­neen” — audi­tointi antaa sekun­nin tark­kuu­della sen het­ki­sen tilan­teen. Esi­mer­kiksi AD-toi­mia­lu­eesta saa­daan käyt­tä­jä­tie­dot ja sala­sa­no­jen ikä selkokielisinä:

Eri­tyis­toi­mek­sian­not, lex Nokia- (yksi­tyi­syy­den suoja, vää­rin­käy­tök­set) asiat, unoh­tu­neet sala­sa­nat ja tilan­teet joissa asiat eivät sel­viä tavan­omai­sin kei­noin => Ota yhteyttä, haas­teel­li­set toi­mek­sian­not ovat eri­koi­sa­laani ja NDA (Non-Disclo­sure Agree­ment) luon­nol­li­sesti osana salassapitoa.

Mikä juuri NYT on ajankohtaista?

Vuosi 2011 — taas ker­ran muu­tos­ten vuosi, eikö vaan? Raken­nusa­lan kään­tei­nen ALV 1.4.2011 alkaen ja 1.11.2011 SEPA-päi­vi­tyk­set kai­kissa yri­tys­ten käy­tössä ole­vin mak­sa­mi­sen jär­jes­tel­miin aiheut­ta­vat ATK-sys­tee­mei­hin pakol­li­sia päi­vi­tyk­siä tai koko järjestelmän/prosessin uusi­mista. Mic­ro­soft toi 16.2.2011 ensim­mäi­set huol­to­pa­ke­tit, Ser­vice Pack 1 — ver­siot, Win­dows 7- ja Win­dows Ser­ver 2008 R2 — käyt­tö­jär­jes­tel­mil­leen. Moni odot­taa juuri SP1-ver­sioita käyt­tö­jär­jes­tel­mille ennen kuin siir­tyy uusiin ver­sioi­hin. Mic­ro­soft Office 2010 on hyvin usein OEM-esia­sen­net­tuna uusissa koneissa ja jo pel­kän ulkoa­sun muut­tu­mi­nen tutuissa toi­mis­to­so­vel­luk­sissa aiheut­taa asiak­kailla myös koulutustarpeita.

Kun vielä Mic­ro­soft jul­kai­see maa­lis­kuun puo­li­vä­lissä Inter­net Explo­rer 9 — selai­men niin jo pel­käs­tään nuo aiheut­ta­vat eri­lai­sia tilan­teita eten­kin pien­ten ja kes­ki­suur­ten yri­tys­ten osalta. Niissä on käy­tössä monesti auto­maat­ti­set win­dow­sup­date-toi­min­not ja kaikki kriit­ti­set päi­vi­tyk­set aje­taan sitä mukaa konei­siin kun ne huo­ma­taan ja ilmestyvät.

Kan­nat­taa myös huo­mioida että sekä Win­dows XP:n että Win­dows Vis­tan osalta on huh­ti­kuun 2010 jäl­keen pitä­nyt koneessa olla tar­peeksi uusi huol­to­päi­vi­tys jotta se yli­päänsä edes päi­vit­tää kriit­ti­siä tai suo­si­tel­tuja Mic­ro­sof­tin päi­vi­tyk­siä. Myös nämä kaikki voi­daan tar­kis­taa auto­maat­ti­sesti esi­mer­kiksi “Suo­raan­Suo­neen” — IT auditoinnilla.

Ota yhteyttä!

luot­ta­muk­sella Jari, Cer­ti­fied Infor­ma­tion Sys­tems Auditor