Ter­veh­dys,

kesän 2020 osalta tein kesä 2020 Special Edi­tion ver­sion asia­kas­in­fon. Lähinnä syynä on päi­vi­tyk­set tai siis nii­den puute. Touko — kesä­kuussa olen käy­nyt läpi asiak­kai­den osalta osana nor­maa­leja rutii­neja monia asioita ja infon­nut sen poh­jalta mitä muu­tok­sia olisi tarve tehdä jotta eri­tyi­sesti tietoturva.

Ins­ta­gram auten­ti­kointi muuttuu

Mikäli sinulla on esim. WordPress — sivusto niin auten­ti­kointi on teh­tävä Ins­ta­gram — kyt­kös­ten osalta uudes­taan 20.6.2020 men­nessä. Samoin ns. per­so­nal account on muu­tet­tava busi­ness — tiliksi tai auto­maat­ti­set päi­vi­tyk­set eivät enää tapahdu. Omille mak­sa­ville asiak­kaille se on hoi­dettu taus­talla. Ota yhteyttä jos tar­vetta tehdä ko. eril­li­nen, mak­sul­li­nen ja hie­man aikaa vievä muutos.

Win­dows 10 May 2020 päi­vi­tys saatavilla

Tou­ko­kuun 2020 lopulla tuli maa­il­man­laa­jui­nen Win­dows 10 puo­li­vuo­sit­tai­nen päi­vii­tys  ja tässä uusin­ta­nan muu­ta­mia nos­toja Win­dows 10 — päi­vi­tyk­sen osalta.

  • Blue­tooth paran­nuk­set eri pää­te­lait­tei­den ja Win­dows 10:n välillä
  • “sala­sa­nat­to­muus” — voit käyt­tää sor­men­jäl­ki­tun­nis­tusta, naa­ma­tun­nis­tusta tai PIN-koo­dia? Kyllä, noilla onnis­tuu myös
  • lisää ja eri­lai­sia hymiöitä. Saat ne esiin Win­dows-näp­päi­mellä ja piste — yhdistelmällä

  • nimeä vir­tu­aa­li­set työ­pöy­täsi > “Desk­top 1” tai “Desk­top 2” tai “Työ­pöytä 1” tai “Työ­pöytä 2” tilalle voit antaa kuvaa­van nimen
  • Las­kin pysyy kaik­kien sovel­lus­ten päällä
  • Muis­tiossa etsi/korvaa, teks­tin koon zoo­maus ja info täh­dellä että tal­len­ta­ma­ma­tonta tie­toa muistiossa

Luon­nol­li­sesti kone­pel­lin alla monia muita paran­nuk­sia mutta nuo ovat ihan jokai­selle käytössä.

Digi­lehti ja uusim­mat puhe­li­met (ja uudet päätelaitteet)

Koko ajan tulee uusia uusia puhe­lin­mal­leja ja tablet-lait­teita ja samalla tie­ten­kin nii­den koko muut­tuu ja kuva­suhde perin­tei­sistä 16 x 9 tai 16 x 10 pys­tyyn ja vaa­kaan muut­tu­nut eri­tyi­sesti kän­ny­köi­den osalta. Itse asiassa osan WWW-sivus­toista voisi tehdä ”pys­ty­suora WWW-sivusto” koska esim. Instra­gra­mia ja Face­boo­kia käy­te­tään mel­kein pel­käs­tään puhe­li­men näy­töllä, pys­ty­suo­raan. Samaa logiik­kaa kan­nat­taa nou­dat­taa myös kun­nol­li­sessa digi­leh­dessä, haku­toi­min­non kera.

Olen aikai­sem­min­kin ker­to­nut että PDF-tie­dosto ei ole var­si­nai­nen digi­jul­kaisu vaan se käyt­tää hyväksi PDF-luki­jaoh­jel­maa ja skaa­lau­tu­vuus on mitä on. Minun mie­lestä oikeassa digilehdessä:

Katso esi­merk­kinä esimerkiksi:

Ota yhteyttä jos tar­vetta sovel­taa. Taus­ta­ää­net ja yri­tyk­sen graa­fi­sen väri­tyk­sen saa mukaan ja haku, luon­nol­li­sesti sisäänrakennettuna.

WWW-sivu ok mutta miksi vas­ta­taan eri sähköpostilla?

tämä uusin­tana viime syk­syltä, sama tilanne tänä keväänä eli olen eri tilai­suuk­sissa ker­to­nut tästä samasta asiasta ja edel­leen tulee esille viikottain.
Minusta yksi suu­rim­mista ja epä­loo­gi­sim­mista asioista on se että yri­tyk­sellä on toi­mi­vat WWW-sivut (mal­liin www.yritys.fi) ja sit­ten on päi­vit­täi­sessä @luukku.com, @hotmail.com, @pp.inet.fi tai @gmail.com — osoite josta vas­tail­laan. Antaa TODELLA huo­non kuvan yri­tyk­sestä, eikö vaan?

Kuu­los­taako tutulta?

Par­turi-kam­paa­molla on WWW-sivu. Lai­tat kyse­lyä par­tua­jasta tai ota yhteyttä loma­keella  mutta sit­ten  tulee kam­paa­moaika tai palaute Sau­na­lah­den pri­vaat­ti­pos­ti­laa­ti­kosta. Tai nuo­hous­fir­malle lait­taa kes­kus­te­lun perus­teella hei­dän net­ti­si­vu­jen lomak­keella sovi­tun asian ilman­vaih­to­ka­na­vien puh­dis­ta­mi­sesta niin hän vas­taa luukku.com osoit­teesta ja valit­te­lee samalla että tulee myös net­ti­si­vun lomake meni hänen omaan ros­ka­pos­tiinsa eikö tah­tu­nut löy­tyä. Yksi taho lähes­tyi minua juuri (huippu)urheilijan spon­so­roin­nissa, sama juttu. Hie­not ja puhe­li­mel­la­kin mobii­li­res­pon­sii­vi­sesti toi­mi­vat net­ti­si­vut mutta vas­taili sit­ten gmai­listä koska fi-tun­nuk­sen säh­kö­posti ei toimi!

Mil­lai­sen kuvan antaa siis?

Kiin­teis­tö­au­to­maa­ti­fir­masta vas­ta­taan Sone­ran inet.fi pos­ti­loo­tasta vaikka on www-sivut ihan muuta, siis @yritys.fi kuten kuu­luu­kin olla. Net­ti­si­vu­jen ota yhteyttä menee oikein info@yritys.fi pos­ti­laa­tik­koon, mutta toi­mari vas­taa omalla hen­ki­lö­koh­tai­sella pri­vaa­tilla säh­kö­pos­tilla ja jokai­nen yri­tyk­sessä oleva kaveri jotka kim­passa omilla pri­vaat­ti­pos­teil­laan. Ja kai­ken hui­puksi kiin­teis­tön häly­tyk­set tulee Telian tai Eli­san kek­si­tyillä säh­kö­pos­tio­soit­teilla kun tapah­tuu jotain kiin­teis­tön osalta, varoi­tus, häly­tys tai poikkeamainfo.

Osassa verk­ko­kau­passa sama asia ja ongelma

Sama pätee myös osin myös verk­ko­kaup­poi­hin, aivan kar­seaa kun se ei ole osana www.sivusto.fi mal­liin https://verkkokauppa.sivusto.fi  tai https://www.sivusto.fi/verkkokauppa. Niissä sama asia yhdessä http > https akti­voin­nin osalta. Edel­leen, siis vuonna 2020, on verk­ko­kaup­poja joissa SSL ei ole käy­tössä vaan kysel­lään asiak­kaan tie­toja http — osoit­teen takaa.

Kuinka kor­ja­taan?

Kun tämä käy­dään läpi niin yksi tilanne on tämä: Nämä muu­tok­set pitäisi tie­ten­kin ilmai­seksi pitäisi kor­jat­tua. Olen sano­nut mm. par­tu­reille, kam­paa­jille ja kiin­teis­tö­huol­to­fir­moille että kyl­lä­hän se tukan­leik­kuu tai häly­tys­sys­teemi kiin­teis­töön kiva on myös jos  sen ilmai­seksi teet ja saat käyt­töön, myös ilmaiseksi.

Ota yhteyttä jos on aikaa ja rahaa kor­jata ko. tilanne. Muussa tapauk­sessa kan­nat­taa miet­tiä ker­ran, kaksi, kolme tai ken­ties 10 ker­taa miten eri­tyi­sesti uusi suku­polvi suh­tau­tuu palveluihisi.

Ota yhteyttä — Rohkeasti!

// eri­tyis­toi­mek­sian­not // Mic­ro­soft 365 // Win­dows & Mac, table­tit ja äly­pu­he­li­met // IT auditointi

Jari Harju jari.harju@doaudit.fi | +358 40 566 8833
DoAu­dit Oy Lap­peen­ranta | https://www.doaudit.fi/ | Twitter@DoAudit |

 

DoAu­dit Oy — Just DO IT!