Hyvät lukijani,asiakkaani ja yhteistyökumppanit

tämä on tois­toa kevään 2022 asia­kas­in­fos­tani: En ala ker­to­maan verk­ko­kau­pan tren­deistä vuonna 2022 tai miksi IMAP — pos­ti­laa­tik­koa ei pidä käyt­tää vuonna 2022. Ne itses­tään­sel­vyyk­siä tällä het­kellä mutta uudet sys­tee­mit ja kuinka otan ne käyt­töön, siinä päh­ki­nän kuo­ressa ensi syk­syyn 2022 asti pro­jek­tit ja erityistoimeksiannot.

Mitä vuonna 2022?

jos on jotain kysy­myk­siä tai haluat kysyä jotain, niin…Varaa aika

Toden­nä­köi­sesti kesän aikana Mic­ro­soft 365 pro­jek­tit ja WordPress — todel­la­kin pin­taa syvem­mältä pro­jek­tit. Nämä sel­lai­sia se mihin olen eri­kois­tu­nut. Jos tar­vetta integroida Mic­ro­soft Dyna­mics, eri­lai­set int­ra­net- ja ext­ra­net-pro­jek­tit sekä muut tavat hyö­dyn­tää myös mobii­li­lait­teita niin ota yhteyttä miten pys­tyn aut­ta­maan. Jos oma osaa­mi­nen ei ole sinulle oikea, etsi­tään yhdessä sopiva part­neri toteutuksille.

Win­dows 11 — projektit

Kevät 2022 on ollut sopi­van kii­reistä aikaa ja eri­lai­sia toi­mek­sian­toja on ollut lai­dasta lai­taan. Eri­tyi­sesti tie­to­lii­ken­ne­asiat olleet sel­lai­sia joissa on asiak­kaan puo­lia yri­tetty pitää kun koko perus­in­fraa on kor­jattu eri­lai­sin toi­men­pi­tein. Kesän 2022 osalta > Win­dows 11. Kysy lisää käy­tän­nön kokemuksista.

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on windows-11-japa-profiilikuva.png

Varaa aika

WordPress ja sään­nöl­li­nen ylläpito

Artik­ke­li­ku­van jär­jes­tel­mällä on 40 % mark­ki­nao­suus WWW-sivu­jen osalta ja aivan kar­seita ympä­ris­töjä tul­lut vas­taan alku­vuo­den aikana. ITSEKSEEN eivät mit­kään sisäl­löt päi­vity ja vielä vähem­män asiak­kaan kan­nat­taa kom­men­toida asiaa jos hän itse ei halua panos­taa omien WWW-sivus­to­jen osalta asi­aan. 100 Euron vuo­si­mak­sulla Inter­net – ope­raat­to­rin suun­taan kun ei saa mitään muuta kuin levy­ti­lan mutta eipä juuri muuta.

Pari kar­seaa esimerkkiä:

Oste­taan Etelä-Sai­maan etusivu ja lai­te­taan koko sivun mai­nos. Net­ti­si­vut muo­toa www.mainostavayritys.fi MUTTA säh­kö­posti on muo­dossa mainostavayritys@wippies.com, mainostavayritysoy@gmail.com, firman.henkilo@pp.inet.fi. Ja WWW-sivut ei toimi mobii­listi ja some-päi­vi­tyk­siä tehty vii­meksi sil­loin kun ne avattu.

Pik­kuil­moi­tus leh­dessä ja/tai Face­boo­kissa, Ins­ta­gra­missa tai muu­alla säh­köi­senä ver­siona. Täynnä kir(j)otusvirheitä tai lin­kit ei toimi.

Yri­tys toi­mii esim. mai­nos­toi­mis­toa­lalla tai graa­fi­sen suun­nit­te­lun alalla > omat sivut ovat täy­sin out-of-date.

Orga­ni­saa­tiolla ei ole rahaa ja halua aktii­vi­sesti päi­vit­tää net­ti­si­vuja ja/tai sosi­aa­lista mediaa. Kiva kysellä eri jutuista mutta oikeasti ei jal­kau­teta toimintaan.

Säh­kö­posti – kalen­teri – yhteystiedot

Ote­taan käyt­töön kun­nol­li­nen pil­vi­pal­velu ja paras eli Mic­ro­soft Office 365. Tun­nuk­sia ja muita tar­peen mukaan tar­vit­tava määrä. Orga­ni­saa­tioille jotka tar­vit­se­vat Office-sovel­luk­set eri lait­tei­siin sekä ammat­ti­mai­sen säh­kö­pos­tin, tie­dos­to­jen pil­vi­tal­len­nus­ti­laa, verk­ko­ko­kouk­set ja kes­kus­te­lut Mic­ro­soft Team­sin avulla.

OneDrive ja Sha­re­point ovat tavat joilla jae­taan tie­toa ulko­puo­li­sille ja voi­daan käyt­tää sisäi­sessä tai ulkoi­sessa käytössä.

Oletko teh­nyt oma­koh­tai­sen IT-riskikartoituksen?

eli pikai­nen ris­kiar­vio omista IT-jutuista ja samalla sys­tee­meistä mitä käy­tössä, nii­den var­muus­ko­pioin­nissa ja palau­tus­pro­ses­sista ja ken­ties myös hin­ta­lap­pu­nen itse arvioi­den noilla.

Jos olen ilman jär­jes­tel­mää X (ohjel­maa X), tulenko toi­meen tun­nin, puoli päi­vää, vuo­ro­kau­den, vii­kon, kuu­kau­den ja eri­tyi­sesti sen miten datan saa takai­sin. Kuinka pal­jon aikaa ja rahaa palaa jos haluan päästä tilan­tee­seen jol­loin ohjelma X tai laite Y lopetti toimintansa.

ET — eri­tyis­toi­mek­sian­not jatkuvat

eri­tyis­toi­mek­sian­not jat­ku­vat. Onko tar­vetta saada uusi jär­jes­telmä käyt­töön talous­hal­lin­nossa? https — kuinka se akti­voi­daan? Kuinka saan kyt­ket­tyä verk­ko­kau­pan ja muut omi­nai­suu­det osaksi yri­tyk­sen jär­jes­tel­mää? Saanko sel­vi­tet­tyä kaikki sala­sa­nat kun lai­te­vaih­toja tehty ja van­hassa koneessa ne tallennettu?

Jos jokin eri­tyi­nen aska­rut­taa, kysy ihmeessä. Jos en itse osaa, sel­vi­tän ja ratkaisemme.

Ota yhteyttä — luottamuksella.

Kesä 2022 asia­kas­info — ter­vei­sin Jari

= = = =

Jari Harju jari.harju(at)doaudit.fi | +358 40 566 8833
DoAu­dit Oy Lap­peen­ranta | https://www.doaudit.fi | Twitter@DoAudit |

// eri­tyis­toi­mek­sian­not // Mic­ro­soft 365 // Win­dows & Mac, table­tit ja äly­pu­he­li­met // IT auditointi

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on doaudit-etusivun-info.png