Hyvät lukijani,asiakkaani ja yhteistyökumppanit

kevät 2021 on ollut sopi­van kii­reistä aikaa ja eri­lai­sia toi­mek­sian­toja on ollut lai­dasta lai­taan. Eri­tyi­sesti tie­to­lii­ken­ne­asiat olleet sel­lai­sia joissa on asiak­kaan puo­lia yri­tetty pitää kun koko perus­in­fraa on kor­jattu eri­lai­sin toimenpitein.

Varaa aika

Lap­peen­ranta ja 5G

Lap­peen­ran­nassa ollaan Venä­jän rajan lähei­syy­dessa ja ollut pal­jon 5G – yhteyk­sistä tai siis nii­den puut­tu­mi­sesta. Tilan­tee­seen on tulossa muu­tos ja 27.4.2021 alkaen Eli­san 5G-verkko kat­taa ison osan Lap­peen­ran­taa. Kat­ta­vuus: kau­pun­gin kes­kusta, Kim­pi­nen, Hara­pai­nen, Rei­jola, Mat­tila, Kesä­mäki, Kuusi­mäki, Voi­salmi ja Kou­ru­lan­mäki.

#5G #Lap­peen­ranta

WordPress ja sään­nöl­li­nen ylläpito

Artik­ke­li­ku­van jär­jes­tel­mällä on 40 % mark­ki­nao­suus WWW-sivu­jen osalta ja aivan kar­seita ympä­ris­töjä tul­lut vas­taan alku­vuo­den aikana. ITSEKSEEN eivät mit­kään sisäl­löt päi­vity ja vielä vähem­män asiak­kaan kan­nat­taa kom­men­toida asiaa jos hän itse ei halua panos­taa omien WWW-sivus­to­jen osalta asi­aan. 100 Euron vuo­si­mak­sulla Inter­net – ope­raat­to­rin suun­taan kun ei saa mitään muuta kuin levy­ti­lan mutta eipä juuri muuta.

Oletko teh­nyt oma­koh­tai­sen IT-riskikartoituksen?

eli pikai­nen ris­kiar­vio omista IT-jutuista ja samalla sys­tee­meistä mitä käy­tössä, nii­den var­muus­ko­pioin­nissa ja palau­tus­pro­ses­sista ja ken­ties myös hin­ta­lap­pu­nen itse arvioi­den noilla.

Jos olen ilman jär­jes­tel­mää X (ohjel­maa X), tulenko toi­meen tun­nin, puoli päi­vää, vuo­ro­kau­den, vii­kon, kuu­kau­den ja eri­tyi­sesti sen miten datan saa takai­sin. Kuinka pal­jon aikaa ja rahaa palaa jos haluan päästä tilan­tee­seen jol­loin ohjelma X tai laite Y lopetti toimintansa.

ET — eri­tyis­toi­mek­sian­not jatkuvat

eri­tyis­toi­mek­sian­not jat­ku­vat. Onko tar­vetta saada uusi jär­jes­telmä käyt­töön talous­hal­lin­nossa? https — kuinka se akti­voi­daan? Kuinka saan kyt­ket­tyä verk­ko­kau­pan ja muut omi­nai­suu­det osaksi yri­tyk­sen jär­jes­tel­mää? Saanko sel­vi­tet­tyä kaikki sala­sa­nat kun lai­te­vaih­toja tehty ja van­hassa koneessa ne tallennettu?

Jos jokin eri­tyi­nen aska­rut­taa, kysy ihmeessä. Jos en itse osaa, sel­vi­tän ja ratkaisemme.

Ota yhteyttä — luottamuksella.

Kevät 2021 asia­kas­info — ter­vei­sin Jari

= = = =

Jari Harju jari.harju(at)doaudit.fi | +358 40 566 8833
DoAu­dit Oy Lap­peen­ranta | https://www.doaudit.fi | Twitter@DoAudit |

// eri­tyis­toi­mek­sian­not // Mic­ro­soft 365 // Win­dows & Mac, table­tit ja äly­pu­he­li­met // IT auditointi