Hyvä luki­jani ja Arvoisa Asiakkaani,

heti alkuun tär­kein eli jos on jotain kysy­myk­siä tai haluat kysyä jotain, niin…

tot­ta­kai olen jul­kais­sut myös alku­vuo­den 2020 aikana nor­maa­liin tapaan eri aiheista artikkeleita:

Aika­jana

Win­dows 11 — uudet pikanäppäimet

12.10.2021

uudessa Mic­ro­soft Win­dows 11 — käyt­tö­jär­jes­tel­mässä on samat pika­näp­päi­met kuin Win­dows 10 — ver­siossa jos sitä vas­taa­vaa toi­min­toa ei ole pois­tettu. Lisäksi se tuo käyt­töön myös muita uusia pika­näp­päi­miä jotta jär­jes­tel­män uusien toi­min­to­jen ja omi­nai­suuk­sien käyt­töä olisi hel­pom­paa.  Mic­ro­soft näyt­tää pika­näp­päin­ten väli­leh­des­sään niin ja uudet pika­näp­päi­met ovat seu­raa­vat: Win­dows +…Lue lisää…

Out­look ja Office 365 / 1.11.2021 >

2.10.2021

Käy­tätkö Out­look — ohjel­maa? 1.1.2021 alkaen pitää olla vähin­tään uudem­mat ver­siot kuin alla jotta voi kyt­key­tyä Office 365 ja Mic­ro­soft 365 pal­ve­lui­hin. Office ja Mic­ro­soft 365 sovel­luk­set Out­look Win­dows ver­sio Office 2013 15.0.4970.9999 ja van­hempi Office 2016 16.0.4599.9999 ja van­hempi Mic­ro­soft 365 Apps for enterprise (enti­nen Office 365 ProPlus) 1705 ja…Lue lisää…

Win­dows 11 tulee — Oletko valmis?

30.9.2021

Olen, kysy lisää. Pari­sen­kym­mentä käyt­tä­jää ollut kuu­kau­den ajan ja käyt­tö­ko­ke­muk­sia eri­lai­sista ohjel­mista, lait­teista ja tulos­ti­mista. 29.9.2021 alettu lait­ta­maan viral­lista ver­siota ja tulee jakoon 5.10.2021 win­dow­sup­date — päi­vi­tys­ten kautta. Kysy lisää — Roh­keasti! t. Jari = = = = Jari Harju jari.harju(at)doaudit.fi | +358 40 566 8833DoAu­dit Oy Lap­peen­ranta | https://www.doaudit.fi | Twitter@DoAudit | //…Lue lisää…

Moderni tun­nis­tau­tu­mi­nen pakolliseksi

24.9.2021

Mic­ro­soft jul­kaisi vuo­den 2019 aikana luo­pu­vansa yksin­ker­tai­sesta auten­ti­koin­nista (käyt­tä­jä­tun­nus + sala­sana) Mic­ro­soft Office 365 — ympä­ris­tössä. Samalla ker­toil­tiin tämän vai­kut­ta­van tun­nis­tau­tu­mi­seen. Nyt aika­taulu on tar­ken­tu­nut ja vii­meis­tään 1.10.2022 se ei enää toimi kir­jau­tu­mi­sessa ollen­kaan. Orga­ni­saa­tiot: Nyt kii­reesti 2‑vaiheiseen tun­nis­tau­tu­mi­seen tai Mic­ro­soft Aut­hen­tica­tor — sovel­luk­seen siis on viesti lyhy­käi­syy­des­sään.  Vuo­den 2022…Lue lisää…

PDF ei ole digilehti…

17.9.2021

Moi, net­tiin voi lai­tella eri­lai­sia jul­kai­suja ja moni kut­suu niitä digi­leh­diksi. Toki PDF-tie­­dosto tai Word-doku­­mentti on ihan luet­ta­vissa mutta vaa­tii joko oman Adobe Rea­der tai vas­taa­van PDF-ohjel­­man tai Wor­din ymmär­tä­män doc-tie­­dos­­ton tie­dos­to­muo­don ymmär­tä­mistä. Haku toi­mii sit­ten ko. sovel­luk­sen haku­toi­min­noilla mutta doku­men­tin kääntö pys­tyyn tai vaa­kaan eri kokoi­silla näy­töillä on sit­ten…Lue lisää…

Win­dows 11 tulee — Oletko valmis?

2.9.2021

Ja 1. asen­nuk­set sovittu jo.  Win­dows 11 saa­ta­villa ilmai­sena päi­vi­tyk­senä 5.10.2021. Siitä se alkaa > #kymp­pi­kerho > #yksi­tois­ta­kerho #Windows11 #Just­DoIT #DoAu­dit pic.twitter.com/jpy4pANdLM — Jari ! Harju (@DoAudit) 31.8.2021 Kat­so­taan samalla kun­toon muut­kin asiat ja siir­ry­tään pilvi- ja nyky­ai­kaan. ter­vei­sin Jari Jari Harju jari.harju(at)doaudit.fi | +358 40 566 8833DoAu­dit Oy Lap­peen­ranta | https://www.doaudit.fi | Twitter@DoAudit…Lue lisää…

Jos ko. artik­ke­lit tai sivut herät­tä­vät kysy­myk­siä, alle­kir­joit­ta­neelta saa lisätietoa. 

Mitä maa­lis-huh­ti­kuussa 2020?

Korona jät­tää jäl­kensä moneen asi­aan työ­pai­koilla, yri­tyk­sissä ja eri­tyi­sesti kuin ihmis­ten arjessa. Mat­kus­ta­mi­nen saat­taa tämän takia vähen­tyä pysy­västi ja moni huo­maa myös kotio­loissa että joku aikui­sista on pai­kalla kis­so­jen ja koi­rien lisäksi kun lap­set tule­vat kotiin koro­nae­pi­de­mian laan­nut­tua. Eri­lai­set video­neu­vot­te­lut, Teams — ja Google Han­gouts — pala­ve­rit, Skype — puhe­lut ja etäyh­tey­det ovat nyt vii­meis­tään yleis­ty­neet myös yri­tyk­sissä joissa ne on asen­nettu mutta ei ole aikai­sem­min käytetty.

Ken­ties etä­työstä tulee lopul­ta­kin uusi “nor­maali” jos siitä syn­tyy eri yri­tyk­sissä posi­tii­vi­sia koke­muk­sia ja käy­tän­nössä toi­mi­via mal­leja. Tuleeko lopul­ta­kin myös työstä tulee ajasta ja pai­kasta riip­pu­ma­tonta? Isom­pien yri­tys­ten toi­mis­to­jen tyh­jen­tyessä ne puo­les­taan saat­ta­vat jat­kossa miet­tiä pie­nem­piä toi­mi­ti­loja. Aamui­sin vain nopeim­mat 15 pää­se­vät toi­mis­tolle, loput 15 ovat ajasta ja pai­kasta riip­pu­mat­to­masti jos­sain muu­alla kun on vain 10 auto­paik­kaa vuo­krat­tuna yritykselle.

Toi­von mukaan myös yrit­tä­jien ja yrit­tä­mi­sen arvos­tus nousee. Ihmi­set tajua­vat että pie­nem­män paik­ka­kun­nan kivi­jal­ka­kauppa ei ole itses­tään­sel­vyys. Ilman asiak­kaita se(kin) kaa­tuu. Zalando ja Amazon ovat eri asia kuin pai­kal­li­nen suu­tari, huol­tamo tai kor­jaa­mo­liike joka tulee myös käy­te­tyn tava­ran osalta aut­ta­maan.  Ja tie­to­tek­nii­kassa toi­vot­ta­vasti alet­tai­siin myös käyt­tä­mään pai­kal­li­sia toi­mi­joita, se näin IT-alan ihmi­senä lähellä sydäntä. Tot­ta­kai voi soit­taa Help­Des­kiin mutta jos se ulkois­tettu ja Intiasta, Pra­hasta, Por­voosta tai Tam­pe­reelta saat tiket­ti­nu­me­ron mutta itse lait­tei­den ja ohjel­mis­to­jen kor­jausta pitäisi tehdä Etelä-Kar­ja­lassa, Lap­peen­ran­nassa tai Ylä­maalla niin se ei auta ellei oikeasti aut­ta­via käsiä ole lähistöllä.

Kuten aina niin myös  krii­sien osalta osa yri­tyk­sistä kään­tää epä­ta­val­li­set tilan­teet hyö­dyk­seen. Krii­seissä on aina häviä­jiä ja sel­viy­ty­jiä, kuten kult­tuu­rissa ja urhei­lussa. IT — ammat­ti­lai­sen näkö­kul­masta toi­von myös että perin­tei­sen median (Sano­ma­leh­det, Yleis­ra­dio, isot radio­ka­na­vat, TV1, TV2 ja MTV3 ja vas­taa­vat) rooli koros­tuu kun eri­tyi­sesti sosi­aa­li­sen median puo­lella on pil­vin pimein vää­rää tie­toa ja huhuja. Tässä tilan­teessa on nyt eri­lai­set Rea­lity — sar­jat auta joissa kän­nä­tään ja ele­tään kuin vii­meistä päi­vää bai­la­ten illat ja yöt.  Nyt vii­meis­tään on teko­jen ja vas­tuul­li­suu­den aika, myös tie­to­tek­nii­kan osalta, eikö vaan?

Mitä kesällä 2020? Aina­kin ohutta ylä­pil­veä (cloud)…

Mitä on vuo­den 2020 asioina IT-alalla? Ohjel­mis­to­jen osta­mi­nen pil­vestä ja lisen­sioin­ti­ta­po­jen muu­tos on se megat­rendi johon kaikki ICT-alan yri­tyk­set panos­ta­vat seu­raa­van 6–12 kk aikana.

Tästä jat­ke­taan kohti seu­raava kvar­taa­lia eli 25 vuotta — läm­pö­tila nousee, kone­sa­lit häviä­vät ja pal­ve­lut tule­vat kuu- tai Mars — palvelusta?

Yhdis­tyk­set ja seu­rat ja miten nii­den kanssa menettelen?

Olen kir­joit­ta­nut niistä eril­li­sen artik­ke­lin ja se löy­tyy aikai­sem­masta asia­kas­in­fos­tani.

Migraa­tiot

Teen edel­leen “heit­to­vaih­toja”, ope­raat­to­rilta toi­selle, puhelimesta/tabletista toi­seen merkkiin/käyttöjärjestelmään ja datan siir­toja taus­ta­jär­jes­tel­mistä toi­seen ja vas­taa­via toi­mek­sian­toja. Lisäksi nor­maa­leja ja tut­tuja hen­gen­pe­las­tusta tie­to­jen osalta,  IT-ympä­ris­tö­jen päi­vi­tyk­siä tai autan orga­ni­saa­tioissa jär­jes­tel­mien osalta.

Summa sum­ma­rum: Win­dows — ympä­ris­töt, pil­vi­pal­ve­lut ja uusin tek­no­lo­gia (kan­net­ta­vat, table­tit, puhe­li­met), siinä pää­koh­tia edel­leen myös lop­pu­vuo­delle 2020.

 

Win­dows — työ­elä­män pitui­nen suhde joka jat­kuu edel­leen joka kvar­taali vahvasti

Mac on Mac mutta 90 % asiak­kais­tani käyt­tää Win­dows-ympä­ris­töjä, myös Macillä. Lisäksi Safari — selain ei vaan toimi kun­nolla monissa net­ti­poh­jai­sissa sovel­luk­sissa joten Chrome ja Fire­fox ja etä­työ­pöy­täyh­tey­det Win­dows-pal­ve­li­miin se millä Mac-käyt­tä­jät kier­tä­vät ko. ongel­mia. Suh­teeni Win­dow­siin jat­kuu edel­leen seu­raa­van kvar­taa­lin (25 vuotta), siis vuo­teen 2042 asti, rak­kau­desta lajiin!

Eri­lai­sia vaih­toeh­toja edel­leen tarjolla

Erin­omai­sen hyvää kesän odo­tusta ja ota ihmeessä roh­keasti yhteyttä. Kat­so­taan yhdessä ja yhteis­työssä Sinun ympäristöäsi.

Maa­lis­kuussa 2020 Jari, #24 — aina ja ikuisesti

= = = =

Jari Harju | +358 40 566 8833 | Lap­peen­ranta | https://www.doaudit.fi | Twitter@DoAudit |

// eri­tyis­toi­mek­sian­not // Mic­ro­soft 365 // Win­dows & Mac, table­tit ja äly­pu­he­li­met // IT konsultointi 


Jari on eri­kois­tu­nut uusim­pien tek­no­lo­gioi­den sovel­ta­mi­seen käy­tän­nössä, koh­de­ryh­mänä pie­net ja kes­ki­suu­ret yri­tyk­set Etelä-Kar­ja­lassa. Hän tekee samalla riip­pu­ma­tonta ja puo­lu­ee­tonta IT audi­toin­tia, eri­tyis­toi­mek­sian­toja ja kon­sul­toin­tia eri­tyi­sesti Mic­ro­soft – ympä­ris­töissä. Mic­ro­soft Office 365 – ympä­ris­tön osalta DoAu­dit Oy oli pilot­tina loka­kuusta 2010 alkaen kun se tuli maa­il­man­laa­jui­seen käyt­töön hei­nä­kuussa 2011.