Hyvä Luki­jani ja Asiakkaani,

heti alkuun tär­kein eli jos on jotain kysy­myk­siä tai haluat kysyä jotain, niin…

tai

Win­dows — työ­elä­män pitui­nen suhde joka jat­kuu edel­leen joka kvar­taali vahvasti

Mac on Mac mutta 90 % asiak­kais­tani käyt­tää Win­dows-ympä­ris­töjä, myös Macillä. Lisäksi Safari — selain ei vaan toimi kun­nolla monissa net­ti­poh­jai­sissa sovel­luk­sissa joten Chrome ja Fire­fox ja etä­työ­pöy­täyh­tey­det Win­dows-pal­ve­li­miin se millä Mac-käyt­tä­jät kier­tä­vät ko. ongel­mia. Suh­teeni Win­dow­siin jat­kuu edel­leen seu­raa­van kvar­taa­lin (25 vuotta), siis vuo­teen 2042 asti, rak­kau­desta lajiin!

Kevään 2019 aikana on ollut ET — eri­tyis­toi­mek­sian­toja pää­osin kaikki toi­mek­sian­not. Mic­ro­soft Office 365 migraa­tiot, WordPress — kon­sul­tointi ja tie­to­lii­ken­ne­asiat edel­leen pää­alueina.  Ja tie­ten­kin olen jul­kais­sut ajan­koh­tai­sista aiheista artikkeleita.

Miten ne digilehdet?

Edel­leen teen näitä sopi­van het­ken tul­len, esimerkiksi:

 

Jos asia ajan­koh­tai­nen, ota yhteyttä ja teh­dään sinun­kin jul­kai­suis­tasi kun­nol­li­nen digi­lehti, ei mitään mai­nok­silla varus­tet­tua Issuu.com tai vas­taa­van tyy­listä leh­teä siis.

WordPress audi­toin­nit ja konsultointi

Ota roh­keasti yhteyttä, kat­so­taan WWW-sivus­tosi tilanne ja miten, miksi ja mitä kaik­kea WordPress — ympä­ris­töösi on asen­nettu. WordPress — pin­taa todella syvem­mältä kon­sul­toin­tia siis.

Mitä siis vuonna 2019?

Yhdis­tyk­set ja seu­rat ja miten nii­den kanssa menettelen?

Minulta kysel­lään tasai­sesti eri yhdis­tys­ten ja seu­ro­jen kyse­lyjä joita saan ja joista kysel­lään. Käyn nor­maa­listi läpi aina­kin alla ole­vat kohdat.

Mikäli yhdis­tyk­sen tai seu­ran toi­min­nan perus­tana ole­vat net­ti­si­vut ovat kau­delta kivi, paperi ja sak­set ja niitä ei päi­vi­tetä, ollaan läh­tö­koh­tai­sesti ongel­ma­ti­lan­teessa. Tai nii­den osalta ei ole mie­titty eri funk­tioita (toi­min­nat, yhdis­tyk­sen jaos­tot, joh­to­kunta, eri osien vas­tuu­hen­ki­löt ja päi­vi­tys­vas­tuut yms.) jol­loin pitäisi ensin käydä läpi perus­pro­ses­sit kuten kuinka lii­tyn yhdis­tyk­seen, miten tie­do­te­taan asiat ja kuinka jäse­nis­töä sitou­te­taan. Lisäksi jäsen­re­kis­te­rin osalta on oikeas­taan turha puhua EU-lain­sää­dän­nön aiheut­ta­mista muu­tok­sista jos se on yhdessä Excel-tau­lu­kossa ja kir­jan­pito hoi­de­taan manu­aa­li­sesti kan­ta­malla kui­tit tili­toi­mis­toon. Nämä sel­viä­vät useim­mi­ten ensim­mäi­sellä kes­kus­te­lulla ja mikäli emme pääse yksi­mie­li­syy­teen, asia on selvä ja joko ete­nemme tai sit­ten emme.

Eli myös asia­kas­pro­jek­teissa MIETITÄÄN ENSIN vaih­toeh­dot ja pro­ses­sit, sit­ten vasta hut­ki­taan ja tut­ki­taan suu­rem­pia tie­to­jär­jes­tel­mä­muu­tok­sia, eikö vaan?

Teen edel­leen “heit­to­vaih­toja”, ope­raat­to­rilta toi­selle, puhelimesta/tabletista toi­seen merkkiin/käyttöjärjestelmään ja datan siir­toja taus­ta­jär­jes­tel­mistä toi­seen ja vas­taa­via toi­mek­sian­toja. Lisäksi nor­maa­leja ja tut­tuja hen­gen­pe­las­tusta tie­to­jen osalta,  IT-ympä­ris­tö­jen päi­vi­tyk­siä tai autan orga­ni­saa­tioissa jär­jes­tel­mien osalta.

Summa sum­ma­rum: Win­dows — ympä­ris­töt, pil­vi­pal­ve­lut ja uusin tek­no­lo­gia (kan­net­ta­vat, table­tit, puhe­li­met), siinä pää­koh­tia edel­leen myös koko vuo­den 2019 osalle.

Eri­lai­sia vaih­toeh­toja edel­leen tarjolla

Erin­omai­sen hyvää kesää ja ota ihmeessä roh­keasti yhteyttä. Kat­so­taan yhdessä ja yhteis­työssä Sinun ympäristöäsi.

Huh­ti­kuussa 2019, 27:n vuo­den ATK-koke­muk­sella Jari


Jari Harju jari.harju(at)doaudit.fi | +358 40 566 8833
DoAu­dit Oy Lap­peen­ranta | https://www.doaudit.fi |
// IT audi­tointi & eri­tyis­toi­mek­sian­not // haas­ta­vien IT-ympä­ris­tö­jen kon­sul­toin­tia // Win­dows & Mac, table­tit ja äly­pu­he­li­met // tie­to­lii­kenne ja Com­pu­ter Forensics