Hyvä Luki­jani ja Asiakkaani,

tämän het­ken kiin­nos­ta­vim­mat IT-alan tren­dit ovat Inter­net of Things (IoT) eli esi­nei­den Inter­net, pil­vi­pal­ve­lut yli­päänsä ja VR – Vir­tual Rea­lity sekä AI – Arti­ficial Intel­li­gence. Ja muu­tok­sen vauhti kiih­tyy edel­leen ja edel­leen. Kui­ten­kin itse teen eni­ten edel­leen “heit­to­vaih­toja”, ope­raat­to­rilta toi­selle, puhelimesta/tabletista toi­seen merkkiin/käyttöjärjestelmään ja datan siir­toja taus­ta­jär­jes­tel­mistä toi­seen ja vas­taa­via toi­mek­sian­toja. Lisäksi teen tar­peen vaa­tiessa hen­gen­pe­las­tusta tie­to­jen osalta,  IT-ympä­ris­tö­jen päi­vi­tyk­siä tai autan orga­ni­saa­tioissa jär­jes­tel­mien osalta.

Win­dows 10:n iso päi­vi­tys 18.4.2018 tulossa

Monen kan­nat­taa ottaa huo­mioon eri­tyi­sesti  18.4.2018 Win­dows 10:n tuleva suuri päi­vi­tys. Oletko jo päi­vit­tä­nyt vuosi keväällä 2017 ilmes­ty­neen edel­li­sen Win­dows 10 version?

Mic­ro­soft Office 2019 ilmes­tyy kesällä

kuten kaikki nykyi­set asiak­kaani ovat huo­man­neet ja tie­dos­ta­neet, olen teh­nyt ole­tuk­sena ainoas­taan ja vain Win­dows 10 — ympä­ris­töjä ja nii­hin osana toteu­tuk­sia käy­tän­nössä aina MS Office 2016 — ympä­ristö samalla kun päi­vi­tyk­set ovat tehty.

Kesällä 2018 on tulossa uusin Mic­ro­sof­tin toi­mis­to­pa­ketti, ver­sio­nu­me­rol­taan MS Office 2019:

Mitä otet­tava Office 2019:n osalta huomioon?

Mic­ro­soft vah­visti hel­mi­kuun 2018 alussa: Kesän jäl­keen mark­ki­noille tuleva MS Office 2019 toi­mii ainoas­taan ja vain Win­dows 10 — käyt­tö­jär­jes­tel­mässä.  Tämä siis tapauk­sissa jos orga­ni­saa­tiosi ei käytä Mic­ro­soft Office 365 — pil­vi­pal­ve­lua josta ne lataan­tu­vat käyt­tä­jä­tun­nus­ten perus­teella mak­si­mis­saan vii­delle (5) pää­te­lait­teelle, eri kie­lillä oikolukuineen.

Win­dows 7 ja Win­dows 8.1 — konei­siin et saa han­kit­tua eril­listä MS Office 2019 — toi­mis­to­pa­ket­tia, piste. Win­dows 7 on 12 vuotta sit­ten jul­kaistu ja viral­li­nen tuki päät­tyi tam­mi­kuussa 2017. Joten aika on sanoa sille myös hyväs­tit kuten Win­dows XP-koneil­le­kin. Eri­kois­tar­koi­tuk­sessa niitä on edel­leen käy­tössä yllät­tä­vän pal­jon, edel­leen, vuonna 2018.

Mitä Office 2019 sisältää?

Toi­mis­to­pa­ke­tissa on edel­leen tutut ja tur­val­li­set Word, Excel, Power­Point ja ehkäpä kaik­kein tär­kein eli Out­look. Tot­ta­kai ne tuke­vat suo­raan Exc­hange, Sha­re­Point ja Skype for Busi­ness integroin­teja. Esi­ver­sioita tulee var­maan ladat­ta­vaksi vii­meis­tään kou­lu­jen loppumisaikaan.

Entäpä Mac-käyt­tä­jät ja uusi MS Office?

Mic­ro­soft nou­dat­taa edel­leen eril­listä jul­kai­suai­ka­tau­lua Office for Mac — ohjel­mas­taan joten sen osalta vas­taa­van tyy­listä ilmoi­tusta ei julkaistu.

Mitä siis vuonna 2018?

Summa sum­ma­rum: Win­dows — ympä­ris­töt, pil­vi­pal­ve­lut ja uusin tek­no­lo­gia (kan­net­ta­vat, table­tit, puhe­li­met), siinä pää­koh­tia edel­leen myös vuo­den 2017 osalle. Kaikki nämä kek­sit­tiin jo 1990-luvulla, graa­fi­suus ja sii­hen liit­ty­vät pää­te­lait­teet, puhe­li­met, table­tit, ovat tot­ta­kai hel­pot­ta­neet käyt­töä mutta edel­leen alan todel­li­sen ammat­ti­lai­sen pitää ymmär­tää TCP/IP-verk­ko­jen IP-osoit­teet ja kuinka paik­ka­kunta A (tai laite A)  kyt­ke­tään paik­ka­kun­taan B (lait­tee­seen B) , eikö vaan?

http => https: Kuinka se tehdään?

olet­han tie­toi­nen että maa­il­man ylei­sin selain eli Google Chrome alkaa varoit­ta­maan tästä Chrome 68 — ver­siosta alkaen? Nyt on uusin Chro­men ver­sio 65 joten ajan­koh­tai­nen vii­meis­tään juhan­nuk­sen aikaan kesällä 2018 tämä asia.

Kysy lisää, esi­merk­kinä. Ker­toi­len lisää ja mitä WordPress — ympä­ris­tössä tarvitaan.

SSL (Secure Soc­kets Layer) salausta käy­te­tään sil­loin kun halu­taan var­mis­taa selai­men ja WWW-pal­ve­li­men väli­nen lii­kenne. Yhteys pal­ve­li­melle sala­taan sekä samalla var­mis­te­taan pal­ve­li­men ole­van juuri kysei­sen yri­tyk­sen pal­ve­lin. Net­tio­soit­teessa sen huo­maa siis S‑kirjaimesta http > https.

Entä kesällä 2018?

Kesän 2018 aiheina mm. Mic­ro­soft Office 2019, http > https caset, tek­ni­nen WordPress kon­sul­tointi ja audi­tointi, digi­leh­det, Win­dows 10, Win­dows 10 & vielä ker­ran Win­dows 10 sekä Mic­ro­soft Office 365 ja jopa Win­dows XP.

Ota roh­keasti yhteyttä!

Pää­siäis- ja tule­vin kesä­ter­vei­sin Jari

= = = =

Jari Harju jari.harju(at)doaudit.fi | +358 40 566 8833

DoAu­dit Oy Lap­peen­ranta | https://www.doaudit.fi | Twitter@DoAudit |

// IT audi­tointi & eri­tyis­toi­mek­sian­not // haas­ta­vien IT-ympä­ris­tö­jen kon­sul­toin­tia // Win­dows & Mac, table­tit ja äly­pu­he­li­met // tie­to­lii­kenne ja Com­pu­ter Forensics

PS: Win­dows — työ­elä­män pitui­nen suhde joka jat­kuu edel­leen, elä­kei­kään ja/tai hau­taan asti