Ter­veh­dys Arvoisa Luki­jani ja Asiakkaani,

Lai­toin kesä 2016 asia­kas­in­fon artik­ke­li­ku­vaksi digi­leh­den kuten näkyy. Kun­nol­li­sissa digi­jul­kai­suissa ote­taan suo­raan huo­mioon myös mobii­li­lait­teet, äly­pu­he­li­met ja table­tit. Kokeile suo­raan äly­pu­he­li­mel­lasi, table­tilla tai oikeas­taan millä tahansa pää­te­lait­teella myös alla ole­via linkkejä.

Jos asia ajan­koh­tai­nen, ota yhteyttä ja teh­dään sinun­kin jul­kai­suis­tasi digiversio.

WordPress audi­toin­nit ja konsultointi

Asiak­kai­den pyyn­nöstä olen teh­nyt epä­vi­ral­li­sia tar­kis­tuk­sia myös WordPress — ympä­ris­töön mutta nyt teen niitä myös IT audi­toin­tien tapaan myös konsultoimalla.Mitä ja mil­lai­sia WordPress audi­toin­teja ja kon­sul­toin­teja teen? Lue lisää.

Ota roh­keasti yhteyttä, kat­so­taan WWW-sivus­tosi tilanne ja miten, miksi ja mitä kaik­kea WordPress — ympä­ris­töösi on asen­nettu. Saat sen perus­teella WordPress — rapor­tit, kor­jaus­toi­men­pi­teet ja suo­si­tuk­set miten ja mitä sen osalta kan­nat­taa tehdä.

Huom! WordPres­sin uusin ver­sio tätä jut­tua kir­joi­tet­tessa on 4.5.2 joka jul­kais­tiin 6.5.2016. Kun WordPres­sissä, kuten muis­sa­kin ohjel­mis­toissa, teh­dään päi­vi­tys, samalla kan­nat­taa tar­kis­taa lisä­osien yhteen­so­pi­vuus samalla. Nämä kat­so­taan luon­nol­li­sesti läpi WordPress — audi­toin­nissa kai­kissa ympäristöissä.

Win­dows 10 ja ilmai­nen päi­vi­tys vuo­den jälkeen?

Win­dows 10 jul­kais­tiin kesällä 2015 ja mitä käy “ilmai­selle” päi­vi­tyk­selle kun vuosi tulee täy­teen? Mic­ro­soft on ilmoit­ta­nut sille jo hin­nan joten mitä toden­nä­köi­sem­min se muut­tuu maksulliseksi.

Win­dow­sin eri ver­sioista voi tehdä päi­vi­tyk­sen eri tavoin. Win­dows XP ja Win­dows Vista ovat sel­lai­sia joista päi­vi­tys ei ole “ilmai­nen”.

[table id=6 /]

Ota yhteyttä, suun­ni­tel­laan eri tapoja hyö­dyn­tää myös muita ATK-asioita.

Win­dows Vista ja XP — tilanne tou­ko­kuussa 2016

Yksi syy on siinä että Google Chro­men selain ilmoit­taa Win­dows XP ja Vista — koneissa “Tämän tie­to­ko­neen Google Chro­men päi­vit­tä­mi­nen lope­ta­taan pian, koska Win­dows XP:n ja Win­dows Vis­tan tuki lakkaa”.

Win­dows XP on edel­leen eri­tyis­käy­tössä, Win­dows Vista monesti toi­misto- tai koti­ko­neena. Jos sinulla on eri­tyis­ky­sy­myk­siä, olen Win­dows 3.0 — ajasta , eli vuo­desta 1992 alkaen ollut Win­dows — ympä­ris­tö­jen kanssa tekemisissä.

Tot­ta­kai olen jul­kais­sut myös vuo­den 2016 aikana nor­maa­liin tapaan eri aiheista artikkeleita:

olkaa hyvä, luet­ta­vaksi. Jos herät­tää kysy­myk­siä, alle­kir­joit­ta­neelta saa lisätietoa.

Eri­lai­sia vaih­toeh­toja edel­leen tarjolla

[easy-pricing-table id=“137982”]

Erin­omai­sen hyvää kesää ja ota ihmeessä roh­keasti yhteyttä.

Tou­ko­kuu 2016 — ter­vei­sin Jari

Jari Harju jari.harju(at)doaudit.fi | +358 40 566 8833

DoAu­dit Oy Lap­peen­ranta | https://www.doaudit.fi |

// IT audi­tointi & eri­tyis­toi­mek­sian­not // haas­ta­vien IT-ympä­ris­tö­jen kon­sul­toin­tia // Win­dows & Mac, table­tit ja äly­pu­he­li­met // tie­to­lii­kenne ja Com­pu­ter Forensics