Ter­veh­dys Arvoisa Asiak­kaani ja Lukijani,

kuten kevään niin myös kesän 2015 asia on ennen muuta Win­dows 10 ja sen ilmes­ty­mi­nen. Mikäli haluat lisä­tie­toa, sovi tapaa­mi­nen asian tii­moilta niin ker­ron lisää.

Windows_10_Technical_Preview_suomeksi-demo

Lisäksi Lync > Skype for Busi­ness on ollut yksi huh­ti­kuun lopun asioista joista on tul­lut kysy­myk­siä ja miten se Lync oikeasti toi­mii. Mikäli haluat lisä­tie­toa, sovi tapaa­mi­nen asian tii­moilta niin ker­ron lisää.

skype-for-business-suomi

Kuinka voin sel­vit­tää oman ympä­ris­töni tilan?

Yksi hyvä tapa on aloit­taa pil­vi­pal­ve­lui­den mah­dol­li­suuk­sien sekä nii­den tuo­mien mah­dol­lis­ten kus­tan­nus­sääs­tö­jen kar­toit­ta­mi­sella. Ota  yhteyttä IT audi­toin­nin osalta.

Office 2007 tai Office 2010 sinulla käytössä?

Jos sinulla on Mic­ro­soft Office 2007 tai Office 2010 käy­tössä niin ota yhteyttä. Käy­dään läpi kuinka pys­tyt entistä parem­min hyö­dyn­tä­mään vii­mei­sim­piä pal­ve­luita mikäli käy­tös­säsi on Office 2013. Nyt on on jul­kaistu Office 2016 esi­ver­sio oli lisää omi­nai­suuk­sia on tulossa.

Office-2016-Technical-Preview-Download-and-Installation

Samoin eri­lai­sia lisens­si­vaih­toeh­toja on myös Officen osalta tarjolla.

Eri­lai­sia vaih­toeh­toja tarjolla

[easy-pricing-table id=“137982”]

Ota roh­keasti yhteyttä!

Mitä muuta kesän 2015 aikana?

Jat­kan eri­tyis­toi­mek­sian­toja, mm. Win­dows 10 migraa­tiot Win­dows 7- ja Win­dows 8.1 — ympä­ris­töistä, Office 365 ja Office 2013 sel­lai­sia yhdessä uusien äly­pu­he­lin­ten osalta joi­den kanssa olen vii­kot­tain teke­mi­sissä. Edel­leen siis sovel­le­taan sekä uutta että van­haa, hyvin toi­mi­vaa tek­niik­kaa mah­dol­li­sim­man käy­tän­nöl­li­sesti siis.

Oikein hyvää kesään ja ota ihmeessä roh­keasti yhteyttä.

Tou­ko­kuu 2015 — ter­vei­sin Jari

PS: Mikä on Inter­net Explo­re­rin uusi ver­sio Mic­ro­soft Edge? Se sel­viää myös Win­dows 10:n yhteydessä.

Jari Harju jari.harju(at)doaudit.fi | +358 40 566 8833

DoAu­dit Oy Lap­peen­ranta | https://www.doaudit.fi |

// IT audi­tointi & eri­tyis­toi­mek­sian­not // haas­ta­vien IT-ympä­ris­tö­jen kon­sul­toin­tia // Win­dows & Mac, table­tit ja äly­pu­he­li­met // tie­to­lii­kenne ja Com­pu­ter Forensics