Ter­veh­dys Arvoisa Lukijani,

kesän 2014 asia on ennen muuta Win­dows 8.1, eri­lai­set pil­vi­pal­ve­lut ja Win­dows XP tuen lop­pu­mi­nen. Win­dows XP ei todel­la­kaan lopeta toi­min­taansa huh­ti­kuussa mutta totta kai se on otol­li­nen kohde kai­kille öhkö­mön­kiäi­sille jos sii­hen ei tule enää Mic­ro­sof­tin toi­mesta maa­il­man­laa­jui­sia tie­to­tur­va­päi­vi­tyk­siä. Onhan meillä edel­leen käy­tössä jär­jes­tel­miä joissa on Win­dows 98 tai Win­dows 2000 Works­ta­tion, jopa MS DOS-ohjel­mia käy­te­tään edelleen.

Kuinka voin sel­vit­tää oman ympä­ris­töni tilan?

Yksi hyvä tapa on aloit­taa pil­vi­pal­ve­lui­den mah­dol­li­suuk­sien sekä nii­den tuo­mien mah­dol­lis­ten kus­tan­nus­sääs­tö­jen kar­toit­ta­mi­sella. Ota  yhteyttä IT audi­toin­nin osalta.

Oletko teh­nyt Win­dows 8.1 Update 1:n?

Jos sinulla on Win­dows 8.1 käy­tössä, niin sekä sen että Win­dows 8:n mukana tulee Aloi­tus­näyt­töön ns. liik­ku­vat tii­let omi­nai­suus. Ja jos sinulla on Win­dows 8 käy­tössä niin 1. vuo­den aikana Win­dows-kau­pan kautta voit päi­vit­tää sen Win­dows 8.1 ver­sioon. Huh­ti­kuussa ilmes­tyi Win­dows 8.1 Update 1 joten sii­hen kan­nat­taa asti kan­nat­taa päi­vit­tää kaikki Win­dows 8 — koneet. Mistä tie­dän onko minulla jo Win­dows 8.1:n uusin ver­sio käytössäni?

Hel­poi­ten sen huo­maan onko Sam­muta ja Etsi toi­minto ilmes­ty­nyt eri paik­kaan kuin missä ne oli­vat Win­dows 8:n julkaisussa:

Windows 8.1 update 1 sammutus ja haku

Oikeassa ylä­kul­massa on Sam­muta ja Etsi nap­pu­lat, se nopein ja hel­poin tapa kat­soa, eikö vaan?

Päi­vitä ja ota ihmeessä käyt­töön uusin Win­dows 8.1 ver­sio siis!

Kos­ke­tus­näyt­tö­omi­nai­suu­det kehit­ty­vät edelleen

Apple iPa­dille löy­tyy nyt myös Office for iPad. Se mikä kan­nat­taa ottaa huo­mioon että käyt­tääk­sesi siitä lisä­omi­nai­suuk­sia (kuten tal­len­nus) tar­vit­set Mic­ro­soft Office 365 — pil­vi­pal­ve­lun eri ver­sioista sopi­van tilauksen.

office-for-ipad

Eri vaih­toeh­dot kan­nat­taa samalla käydä samalla läpi koska eri tilaus­ta­voilla osa pal­ve­luista on ilmai­sia, osa tulee vain Office 365 — tilaus­vaih­toeh­to­jen kautta:

office-for-ipad-eri-versiot-ominaisuudet
lähde: Mic­ro­sof­tin net­ti­si­vut 28.3.2014

Kysy lisää ja ota roh­keasti yhteyttä eri vaih­toeh­doista! Käy­dään samalla koko IT-ympä­ris­tösi läpi. Ja heti jul­kai­su­aa­muna 28.3.2014 ilmai­set Word‑, Excel- ja Power­point iPad-ver­siot oli­vat Applen kau­passa hyvin suo­sit­tuja, eikö vaan?

office-for-ipad-tilaus_appstoress_pe_aamuna_2014-03-28

Par­haan hyö­dyn saat siis liit­tä­mällä ko. pal­ve­lun osaksi Mic­ro­soft Office 365 — pil­vi­pal­ve­lua (= Sonera Toi­misto 365 ja Elisa Toi­misto 365 jotka sama pal­velu eri nimillä ja konseptilla).

Mitä muuta kesän 2014 aikana?

Jat­kan eri­tyis­toi­mek­sian­toja, mm. Win­dows 8.1, Office 365 ja Office 2013 sel­lai­sia yhdessä uusien äly­pu­he­lin­ten osalta joi­den kanssa olen vii­kot­tain teke­mi­sissä. Edel­leen siis sovel­le­taan sekä uutta että van­haa, hyvin toi­mi­vaa tek­niik­kaa mah­dol­li­sim­man käy­tän­nöl­li­sesti siis.

Koti­käyt­tä­jät eivät ole asiak­kai­tani mutta esim. kiin­to­le­vyn rik­kou­tu­mis­ky­sy­myk­set, ohjel­mis­to­jen päi­vi­tyk­set, lisens­sit, onko paras puhe­lin Sam­sung, Nokia vai Apple?, kan­nat­taako hank­kia Mac vai Win­dows?, voinko asen­taa Officen ver­sion kuinka moneen konee­seen?, miten siir­rän ohjel­man toi­seen lait­tee­seen yms. kysy­myk­set joi­hin tot­ta­kai vastailen.

Res­pon­sii­vi­suus yhtenä megat­ren­dinä nettisivuilla

Kokeile näkyykö ko. lait­teen sivuilla esim. tämä https://www.doaudit.fi/ kun­nolla. Sivu nou­dat­taa HTML5 — stan­dar­dia ja vii­mei­siä mobii­li­asioita mm. skaa­lau­tu­vuu­den osalta. Jos se ei näy, katso toista lai­tetta, eikö vaan?

Nii­den pitäisi näkyä tämän tyylisesti:

DoAudit_mobile_responsive_design_konsepti

Ota ihmeessä roh­keasti yhteyttä.

Huh­ti­kuu 2014 ter­vei­sin Jari

Jari Harju jari.harju(at)doaudit.fi | +358 40 566 8833

DoAu­dit Oy Lap­peen­ranta | https://www.doaudit.fi |

// IT audi­tointi & eri­tyis­toi­mek­sian­not // haas­ta­vien IT-ympä­ris­tö­jen kon­sul­toin­tia // Win­dows & Mac, table­tit ja äly­pu­he­li­met // tie­to­lii­kenne ja Com­pu­ter Forensics

 

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

[/vc_column_text][vc_images_carousel images=“137359,137333,136948,136915,136772” onclick=“link_image” custom_links_target=“_self” mode=“horizontal” speed=“3000” slides_per_view=“1” autoplay=“yes” wrap=“yes” title=“Windows 8.1 n nyky­päi­vää, eikö vaan?” img_size=“800x600”][/vc_column][/vc_row]