Arvoisa luki­jani ja asiakkaani,

kertausharjoitukset-kevat-2013olin muu­ta­man vuo­den jäl­keen ker­taus­har­joi­tuk­sissa ja siellä kes­kus­tel­tiin parin päi­vän aikana myös aiheesta “tie­to­tek­nii­kan hyö­dyn­tä­mi­nen nyky­ai­kai­sessa sodan­käyn­nissä”. Monien eri mai­den soti­laal­li­sissa esi­tys­vi­deoissa  tais­te­li­joilla on luu­rit kor­villa, tuli­ko­men­not, tilan­ne­ra­por­tointi ja oikeas­taan kaikki tilan­ne­tieto anne­taan tie­to­tek­ni­sillä väli­neillä. Mutta mitä jos sodan kes­kellä tie­to­jär­jes­telmä pet­tää­kin? Onko meillä oikea kuva vihol­li­sesta, oikea tilan­ne­tieto ja kar­toilla kel­mulla se vii­mei­sin tilanne? 

Samaa voi sovel­taa sivii­li­puo­lella, eikö vaan? Jos oman kan­net­ta­van kiin­to­levy hajoaa, yri­tyk­sen pal­ve­lin sekoaa, emme pääse talous­hal­lin­non sovel­luk­seen joka oste­taan pil­vestä X ja säh­kö­posti pil­vestä Y niin miten olemme varau­tu­neet ko. tilan­tee­seen? Onko meillä mitään vara­suun­ni­tel­maa vai hei­täm­mekö val­koi­sen lipun antau­tu­mi­sen mer­kiksi vas­ta­puo­lelle (=kil­pai­li­jal­lemme) vai voim­meko tehdä väli­rau­han aikana jota­kin? Nämä kysy­myk­set tuli­vat esille myös rau­han­ajan vapaa­eh­toi­sessa kertausharjoituksessa.

Mitä tapah­tui ker­taus­har­joi­tus­ten jälkeen?

”Tällä ker­taa yllät­täjä tulee puo­lus­tus­voi­milta. Tänään 25.4.2013 ilta­päi­vällä avau­tuu intin tk-kuvaa­jien sa-kuva-arkisto. Kir­jai­nyh­dis­telmä tk muu­ten tar­koit­taa tie­do­tus­komp­pa­niaa, johon kuvaa­jat aika­naan kuu­lui­vat. Kuva-arkis­tossa on kuvia yli 100 000 kap­pa­letta ja ne on skan­nattu 300 DPI:n reso­luu­tiolla. Kaik­kein parasta on kui­ten­kin se, että kuvat ovat täy­sin vapaasti käy­tössä. SA-kuva-arkisto avau­tuu osoit­teessa www.sa-kuva.fi kello 15:00.”

Olin kiin­nos­tu­nut myös asiasta mutta heti kun yri­tin niin info oli tämä koko ilta­päi­vän ja illan:

sa-aika-fi-julkaisu-2013-04-25-pilvesta

Hie­noa että asia kiin­nosti ko. tors­taina tosi monia mutta sama tilanne oli vielä illan kymp­pi­uu­tis­ten aikaan. Ensim­mäi­sessä kap­pa­leessa ole­vat asiat tuli­vat mie­leen vaikka kyseessä ei ollut pal­ve­lu­nes­to­hyök­käys, vastustaja/kilpailija eikä edes nega­tii­vi­nen asia. Suo­messa on siis otet­tava myös huo­mioon eri asioita pil­vi­pal­ve­luissa. Onko yhtä­ai­kai­sia käyt­tä­jiä yksi, kym­me­nen, sata vai peräti tuhat tai jopa 100 000 mää­rä­tyllä het­kellä? Tie­to­lii­ken­teen pul­lon­kau­lat sekä hitaat ja van­hat Win­dows XP — koneet ovat ne mihin itse tör­mään useim­mi­ten asiak­kai­den ympäristössä.

SOME — kuinka se pitää ottaa huomioon?

Sosi­aa­li­sen median osalta kan­nat­taa ottaa huo­mioon muu­ta­mia asioita. Mie­tit­tä­viä asioita ovat mm.

  • Face­book — hyvät ja huo­not puolet

    • käyt­tä­mi­nen yksi­tyi­senä hen­ki­lönä tai yrityksenä
  • Twit­ter — hyvät ja huo­not puolet

    • käyt­tä­mi­nen yksi­tyi­senä hen­ki­lönä tai yrityksenä
  • Lin­ke­dIn — hyvät ja huo­not puolet

  • Yri­tyk­sen www-sivut ja SOMEn integrointi nettisivuihin

  • Muuta SOMEa — Ins­ta­gram, Pin­te­rest, Flickr, Dribble, Google+, Vimeo, YouTube…

some-valinnat

Jos yri­tyk­sen net­ti­si­vut eivät ole ajan tasalla kaik­kia muita SOME-jut­tuja on mie­les­täni turha edes miet­tiä. Ja jos sinulla on juuri perus­tettu “yhden mie­hen yri­tys: lail­lis­tettu hie­ro­ja­pal­velu Kalle” ja lai­tat sille pel­käs­tään Face­book — sivut niin ei var­maan ole ihan paras paikka aloit­taa yri­tys­toi­min­taa. Parasta on miet­tiä koko­nai­suus: net­ti­si­vut on pakko olla ja ne ajan tasalla mutta kuinka Twit­ter, Face­book ja muut sosi­aa­li­sen median asiat pitää hoi­taa? Onko jokin auto­ma­ti­soitu tapa jul­kaista asia yhdellä ker­taa sekä net­ti­si­vuille, 140 mer­kin tviit­tinä ja naa­ma­kir­jaan link­kinä? Lin­ke­dIn on lisäksi mah­dol­li­nen jul­kai­su­ka­vana vaikka siellä oma ansio­luet­telo on tär­keämpi kuin ilmoit­taa päi­vän kuu­lu­mi­set viser­ryk­senä, eikö vaan?

ET — erityistoimeksiannot

Edel­leen olen pitä­nyt kiinni siitä että  net­ti­si­vuil­tani ei löydy asiak­kai­den nimiä. Jätin kevään 2013 asia­kas­in­fon kap­pa­leen tähän edel­leen esi­mer­kiksi. En usko että tämän asiak­kaan nimen myös­kään sel­viä suo­raan eikä hän sitä vält­tä­mättä haluai­si­kaan julki:

profiili esimerkki

Kuten edel­li­sessä asia­kas­in­fossa mai­nit­sin, täl­lai­set tapauk­set jää­köön edel­leen minun ja asiak­kaan väli­seksi kuinka selos­tin ko. asian. Kyseessä oli alun­pe­rin kiin­to­le­vyn palau­tus ja siitä saa­tu­jen tie­dos­to­jen ja Out­loo­kin PST-tie­dos­to­jen + säh­kö­pos­ti­sa­no­mien palau­tus vii­mei­seltä vii­deltä vuo­delta. Datan siirto Win­dows 7 — ympä­ris­töön onnistui…

Suo­raan­Pil­veen tai osittain?

Käy­tän IT audi­toin­nista nimi­tystä Suo­raan­Suo­neen mikäli se teh­dään eri­lai­silla tek­ni­sillä apu­vä­li­neillä. Asiak­kaat kysy­vät lisäksi pil­vi­pal­ve­luista — kan­nat­taako mei­dän yli­päänsä siir­tää jotain yri­tyk­semme asioita pil­veen, kone­sa­lei­hin tai muu­alle kuin oman yri­tyk­sen tiloi­hin? Olen lait­ta­nut monesti fläp­pi­tau­lulle ko. asian suh­teen kysy­mys­mer­kin koska ensin kan­nat­taa miet­tiä asiaa. Siksi käy­tän ko. eri­tyis­toi­mek­sian­nosta nimi­tystä Suo­raan­Pil­veen? — audi­tointi tai tar­kas­tus. Lue pää­si­vulla oleva Suo­raan­Pil­veen? — artik­keli aiheesta ja ota ihmeessä roh­keasti yhteyttä.

Oletko suun­nit­te­lut pil­vi­pal­ve­lui­hin menoa?

Mikäli olet, kan­nat­taa aina­kin Googlen ja Mic­ro­sof­tin pil­vi­pal­ve­lui­den osalta ottaa huo­mioon molem­pien osalta tuen lop­pu­mi­nen van­hem­mille selai­mille, van­hem­mille käyt­tö­jär­jes­tel­mille ja van­hoille table­teille sekä puhe­li­mille. Eli jos siir­rät pal­ve­luja pil­veen, pää­te­lait­tei­den pitää mys tukea uusia omi­nai­suuk­sia. Ja jos olet vielä Win­dows XP — ja MS Office 2003 — aika­kau­dessa niin oikeas­taan ainoa vaih­toehto on uusia kaikki ohjel­mis­tot samalla kertaa. 

Otan esi­mer­kin Mic­ro­soft Office 365 — pilvipalvelusta:

“Mic­ro­soft lopet­taa Win­dows XP:n tuen 8.4.2014. Sinun on ken­ties päi­vi­tet­tävä kaikki Win­dows XP ‑työ­ase­mat Win­dows 7:ään tai Win­dows 8:aan tähän men­nessä jos haluat hyö­dyn­tää täy­si­mää­räi­sesti MS Office 365 — pil­vi­pal­ve­lua (Elisa Toi­misto 365 ja Sonera Toi­misto 365 ovat käy­tän­nössä sama asia).  Vaikka Office 365 ei estä­kään yhteyk­siä Win­dows XP ‑konei­siin, joi­hin on asen­nettu kaikki saa­ta­villa ole­vat kor­jaus­tie­dos­tot ja päi­vi­tyk­set, 8.4.2014 jäl­keen, Mic­ro­sof­tin mukaan he eivät voi taata pal­ve­lun yhteyk­sien toi­mi­vuutta Win­dows XP ‑koneissa.”

“Asenna tär­keät ohjel­mis­to­päi­vi­tyk­set Win­dows XP ‑työ­ase­miin, joissa on käy­tössä Out­look 2007  ja sii­hen ei ole asen­nettu Out­look 2007:n vaa­dit­tua jul­kista mar­ras­kuun päi­vi­tystä (KB2687404). Jos orga­ni­saa­tios­sasi on Win­dows XP ‑tie­to­ko­neita, sinun on otet­tava niissä käyt­töön tämä päi­vi­tys, sillä muu­ten näillä tie­to­ko­neilla ei voi olla yhtey­dessä Exc­hange Onli­neen 8.4.2014 jäl­keen jul­kais­ta­van pal­ve­lu­päi­vi­tyk­sen jälkeen.”

“Ota uusi Lync-asia­kas­oh­jel­misto käyt­töön vuo­den 2013 mer­kit­tä­vän pal­ve­lu­päi­vi­tyk­sen jäl­keen. Vuonna 2013 jul­kais­tava mer­kit­tävä pal­ve­lu­päi­vi­tys sisäl­tää uuden Lync Basicin (tai Lync 2013:n, jos sinulla on Office 365 ProPlus ‑tilaus). Sinun ei tar­vitse päi­vit­tää heti. Nykyi­nen Lync 2010 ‑asia­kas­oh­jel­misto toi­mii Office 365:ssä myös pal­ve­lu­päi­vi­tyk­sen jäl­keen. Sinun on kui­ten­kin päi­vi­tet­tävä Lync 2010 uuteen ver­sioon 8.4.2014 mennessä.” 

Kuten näkyy, nämä kaikki ovat esillä myös Sonera Toi­misto 365 — ja Elisa Toi­misto 365 — orga­ni­saa­tioilla. Ihan samalla tavalla Google Apps for Busi­ness antaa reu­naeh­toja toi­mi­vuu­den osalta. Tot­ta­kai Googlen sys­tee­mit opti­moitu eri­tyi­sesti Android-puhe­li­mille ja table­teille kun taa­sen Mic­ro­sof­tin omat hyö­dyn­tä­vät Win­dows-puhe­li­mia ja Mic­ro­sof­tin ohjel­mis­toja. Ja näi­den lisäksi Applen otet­tava huo­mioon molem­mat pil­vi­pal­ve­lut, Googlen ja Mic­ro­sof­tin, sekä tot­ta­kai edis­tet­tävä oman Apple iCloud-pil­vi­pal­ve­lunsa ekosysteemiä.

Mitä muuta kesän 2013 aikana?

Jat­kan eri­tyis­toi­mek­sian­toja, mm. Win­dows 8 ja Office 2013 sel­lai­sia yhdessä uusien äly­pu­he­lin­ten osalta joi­den kanssa olen vii­kot­tain teke­mi­sissä. Edel­leen siis sovel­le­taan sekä uutta että van­haa, hyvin toi­mi­vaa tek­niik­kaa mah­dol­li­sim­man käy­tän­nöl­li­sesti siis.

Oikein hyvää kesää ja ota ihmeessä roh­keasti yhteyttä.

Kesä 2013 — ter­vei­sin Jari

Jari Harju
jari.harju(at)doaudit.fi | +358 40 566 8833

DoAu­dit Oy
Len­to­ken­tän­tie 75, 53600 Lap­peen­ranta | https://www.doaudit.fi |

// IT audi­tointi & eri­tyis­toi­mek­sian­not // haas­ta­vien IT-ympä­ris­tö­jen kon­sul­toin­tia // Win­dows & Mac, table­tit ja äly­pu­he­li­met // tie­to­lii­kenne ja Com­pu­ter Forensics