Arvoisa asiak­kaani ja lukijani,

kesä 2012 on Inter­net-lii­ken­teen osalta var­maan kaik­kien aiko­jen vilk­kain. Yhtenä syynä lii­ken­teen kas­vuun ovat jal­ka­pal­lon EM-kisat mutta eri­tyi­sesti Lon­toon olym­pia­lai­set. Niitä on jo nyt mai­nos­tettu kaik­kien aiko­jen eni­ten Inter­ne­tiä hyväksikäyttäväksi.

Myös olym­pia­lai­sissa on takuu­var­masti yksi asia, josta ei myös­kään voi tin­kiä tip­paa­kaan, ja se on tie­to­turva. Tie­to­tur­van var­mis­ta­mi­seksi olym­pia­lais­ten tie­to­lii­kenne kul­kee kah­dessa, täy­sin toi­sis­taan ero­te­tussa ver­kossa. Toi­nen on taval­li­nen toi­mis­to­verkko säh­kö­pos­tei­neen, inter­ne­tyh­teyk­si­neen ja toi­mis­to­so­vel­luk­si­neen. Toi­nen on taas tar­koi­tettu tulos­jär­jes­tel­män kal­tai­sille kriit­ti­sille sovelluksille.
Toi­nen asia mikä on muut­tu­nut edel­li­sistä kisoista on hyvä myös ottaa oman yri­tyk­sesi osalta huo­mioon. Win­dows XP on kor­vattu Win­dows 7 — käyt­tö­jär­jes­tel­mällä, myös olym­pia­lai­sessa siis! Onko sinulla edel­leen käy­tössä Win­dows XP (ja ken­ties myös Office 2003)? Lue muu­tama kap­pale alem­paa Win­dows XP — Win­dows Vista — Mic­ro­soft Office 2003 osalta tär­keitä päivämääriä.

Ota roh­keasti yhteyttä!

Eri­tyis­toi­mek­sian­noista: Sala­sa­nat hukassa?

Mitä aivan uutta on tar­jolla? Onko esi­mer­kiksi sala­sa­nat hukassa? — yli 200 tie­dos­to­muo­toa aukeaa eri­tyis­ten hen­gen­pe­las­tus­tuot­tei­den avulla. Näitä teh­dään kuu­kausit­tain, samoin kuin yksi­tyi­syy­teen suo­jaan liit­ty­viä lex Nokia asioita yhä enem­män ja enemmän.
Kysy lisää mikäli yri­tyk­sesi ei saa auki tie­dos­toja, sala­sa­nat hukassa tai jopa koko­naan unoh­tu­neet. Tämä voi tapah­tua joko tahat­to­masti (unoh­de­taan tun­nuk­set, pois­te­taan vahin­gossa) tai tar­koi­tuk­sella (vaih­de­taan yri­tystä, tahal­laan irti­sa­no­mi­sen yhtey­dessä, kiusantekoa).

Eri­tyi­sesti yksi­tyi­syy­den suo­jaan liit­ty­vissä käy­tän­nön asioissa kan­nat­taa olla yhtey­dessä allekirjoittaneeseen.

Win­dows XP:n Jär­jes­tel­män­val­vo­jan sala­sana huk­ku­nut? Active Direc­tory (AD) ‑ver­kon Admi­ni­stra­tor-tun­nus ei tie­dossa? Out­look Expres­sissä ja/tai Win­dows (Live) Mai­lissa on lai­tettu ras­tit koh­taan “muista sala­sa­nat” ja koneen siir­ron yhtey­dessä sala­sa­noista ei ole mitään tietoa?

Kaikki nämä onnis­tu­vat — Ota roh­keasti yhteyttä!

Win­dows Vis­tan tuki lop­pui 11.4.2012

eli jos sinulla on Win­dows XP tai Win­dows Vista käy­tössä, kan­nat­taa vaka­vasti har­kita päi­vit­tä­mistä käyt­tö­jär­jes­tel­män osalta. Tot­ta­kai päi­vi­tystä ei voi tehdä suo­raan (esi­mer­kiksi sar­ja­pos­tissa ole­vat sovel­luk­set, eri­tyis­vaa­ti­muk­set toi­mi­vuu­den osalta, jne) ellei kyseessä ole taval­li­nen toi­mis­to­kone. 11.4.2012 Mic­ro­soft lopetti Vis­tan ilmai­sen tuen. Se jat­kuu seu­raa­vat viisi vuotta vuo­teen 2017 asti mutta ainoas­taan pakol­li­set Win­dow­sin kriit­ti­set päi­vi­tyk­set teh­dään. Mikäli ympä­ris­tös­säsi on XP- ja Vista-koneita, ota yhteyttä niin kat­so­taan sopiva polku kohti loo­gi­sem­paa jat­ku­moa oman ympä­ris­tösi osalta.

Win­dows XP:n ja Mic­ro­soft Office 2003:n viral­li­set tuet lop­pui­vat 8.4.2012 ja 18.4.2009

Win­dows XP ja Office 2003 ovat olleet yli vuo­si­kym­me­nen ver­ran monille se tär­kein kokoon­pano mutta muista seu­raa­vat ajankohtat:

 • Win­dows XP ja Office 2003 (laa­jen­nettu) tuki lop­pui 8.4.2012
 • Win­dows XP ja Office 2003 viral­li­nen tuki lop­pu­nut 18.4.2009

Mitä tämä tar­koit­taa käy­tän­nössä? Seu­raa­van vuo­den aikana näemme entistä enem­män myös oheis­lait­teita joista on Win­dows  XP-tuki lop­pu­nut. Uusille tulos­ti­mille, video­ka­me­roille, digi­ka­me­roille ja äly­pu­he­li­mille ei tule enää edes Win­dows XP-aju­reita mukana. Mark­ki­nat ohjaa­vat koko ajan Win­dows 7 — käyt­töä (ja Mic­ro­soft Office 2010 — ver­siota) ja tulee saman­lai­nen tilanne kuten uusissa työ­ase­missa ja kan­net­ta­vissa — ei ole tar­jolla enää rin­nak­kais­port­tia tai sar­ja­port­tia, eikä siis Win­dows XP-ohjel­mis­toa tai Win­dows XP-ajuria.

Suo­raan­Suo­neen ja SuoraanPilveen?

Suo­raan­Suo­neen on ollut teke­mäni IT audi­toin­nin nimi. Sen osalta his­to­ria on simp­peli eli ensim­mäi­nen asiak­kaani yrit­tä­jän ural­lani oli sai­raa­laan ja hyvin­voin­ti­pal­ve­lui­hin liit­tyvä IT audi­tointi. Par­hai­ten osa­sin selit­tää asian ter­meillä Kar­toita, Pin­ta­raa­paisu, Pin­taa­Sy­vem­mältä, Suo­raan­Suo­neen, Ensiapu ja Tekohengitys.

Pois­tin lopul­li­sesta tuo­te­va­li­koi­masta “Saat­to­hoito ja “Bal­sa­mointi” nimet mutta ne kyllä kuvai­si­vat tuot­teen elin­kaa­ria­jat­te­lu­mal­lin osalta ko. reper­tu­aa­rin, eikö vaan?

Asi­aan eli eril­lis­ten toi­mek­sian­to­jen osalta eri­lai­set pil­vi­pal­ve­lut, cloud com­pu­ting, kone­sa­li­pal­ve­lut ja muut “pal­ve­lut töp­se­listä” ovat olleet koko alku­vuo­den kai­kissa kes­kus­te­luissa esillä. Asiak­kaan ehdo­tuk­sesta nyt myös “Suo­raan­Pil­veen” on annettu nimeksi ko. riip­pu­mat­to­malle ja puo­lu­eet­to­malle pil­vi­pal­ve­lui­den auditoinnille.

Mitä Suo­raan­Pil­veen ja IT audi­tointi yli­päänsä sisältää?

 • cloud com­pu­ting ja muut ope­raat­to­rien kone­sa­li­pal­ve­lut (Mic­ro­soft PBOS, Office365, Exc­hange Online, Sha­re­point Online, Office Web Apps, Google Apps for Busi­ness, Google Docs, säh­köi­nen talous­hal­linto) – mikä sopi­vin rat­kaisu meille? – sel­vi­tyk­set ja toimeksiannot
 • säh­kö­pos­ti­mi­graa­tiot ja tie­to­lii­ken­ne­muu­tok­set ope­raat­to­rien ja pal­ve­lun­tar­joa­jien välillä selvitykset
 • Win­dows 8 ver­sus Win­dows 7. Kan­nat­taako esi­mer­kiksi siir­tyä Win­dows XP-ympä­ris­töstä suo­raan loka­kuussa jul­kais­ta­vaan Win­dows 8‑versioon?
 • Mic­ro­sof­tin lisen­siointi eri kie­li­ver­sioi­den osalta ja mikä jär­ke­vin tapa päi­vit­tää nyt käy­tös­sämme oleva Win­dows XP ja Vista + Office 2003 — ympä­ris­tömme nykyaikaan?
 • Apple iPad ja iPhone — sovel­tuuko ko. lait­teet mei­dän ympä­ris­töömme vai otam­meko Win­dows Lumia ja Win­dows 7 — ympä­ris­tön päi­vi­tyk­sen yhtey­dessä osan tai kaikki pal­ve­lut esi­mer­kiksi pilvestä?
 • tie­to­lii­ken­ne­ver­kot (LAN, WAN, WLAN)
 • Com­pu­ter Foren­sics — asiat
 • riip­pu­ma­ton ja puo­lu­ee­ton IT audi­tointi nykyi­sestä tilanteesta
Toi­mek­sian­toa voi­daan yhdessä miet­tiä mutta tar­koi­tuk­sena on kuten Suo­raan­Suo­neen — IT audi­toin­nissa se että saat rea­lis­ti­sen ja todel­li­sen tilan­teen omasta ympä­ris­tös­täsi. Samalla mie­ti­tään mihin haluat mennä 6 kk, 12 kk tai vaik­kapa kah­den vuo­den perio­dilla ja ovatko eri­lai­set kone­sali- ja pil­vi­pal­ve­lu­mal­lit oman orga­ni­saa­tiosi osalta jär­ke­vät ja kustannustehokkaat.

Kohti kos­ke­tus­näyt­töjä — res­pon­sive design

Win­dows 8, joka tulee siis loka­kuussa, vie meitä kohti kos­ke­tus­näyt­täjä ja vir­tu­aa­lista näp­päi­mis­töä jol­loin sor­mella töki­tään näyt­töä ja näp­päi­mistö mukau­tuu sen mukaan kat­so­taanko vaaka- tai pys­ty­suo­rassa tie­to­ko­neen, table­tin tai puhe­li­men näyt­töä. Oletko kat­so­nut miltä yri­tyk­sesi sivut näyt­tä­vät esi­mer­kiksi Applen iPa­dilla tai älypuhelimella?

Apple iPhone
Apple iPad
Apple iPhone nakyma DoAuditin sivuista 1 Apple iPad nakyma DoAuditin sivuista 1
Apple iPhone nakyma DoAuditin sivuista 2 Apple iPad nakyma DoAuditin sivuista 2
Res­pon­sive Design? Ote­taan huo­mioon esim. pää­te­lait­teen koko:
 • artik­ke­lien teossa
 • sivu­jen teossa
 • suo­raan Twitteriin
 • suo­raan Facebookiin
 • suo­raan RSS-syötteisiin

ilman eril­li­siä viri­tyk­siä lop­pu­käyt­tä­jän osalta

Tämä asia voi­daan käydä erik­seen läpi myös IT audi­toin­nissa tai eril­li­sissä toimeksiannossa.

Kesän 2012 osalta ET jatkuu

ET — Eri­tyis­toi­mek­sian­not jat­ku­vat, samoin eri pro­jek­tit ja uusien asioi­den opis­kelu samalla. Aina on aikaa kaik­kein tär­keim­mille eli teille, asiak­kail­leni. Ota siis yhteyttä, roh­keasti ja kes­kus­tel­laan eri vaihtoehdoista.

ter­vei­sin Jari