Arvoisa luki­jani,

his­to­rian havi­naa vai miltä kuu­los­taa? Win­dows 98, Win­dows ME, Office 2000, Office XP, Win­dows NT 4.0 Ser­ver, Win­dows 2000 Ser­ver ja Win­dows 2000 Works­ta­tion- siinä verk­kos­kan­nauk­sissa vii­mei­sen parin kuu­kau­den aikana esille tul­leita ohjel­mis­toja, aivan joka­päi­väi­sessä käy­tössä. Eri­tyi­sesti IT audi­toin­neissa on tul­lut esille monia monia Win­dows 2000 Ser­ver ja Works­ta­tion — asioita ja yhteen­so­pi­vuuk­sia (ja ongel­mia) uudem­pien ohjel­mis­to­jen kanssa. Jopa Win­dows 98-koneita on siis edel­leen tuo­tan­to­käy­tössä! Active Direc­tory — toi­mia­lu­een päi­vi­tys tai siitä koko­naan luo­pu­mi­nen ja siir­ty­mi­nen pil­vi­mal­lei­hin tai kone­kes­kuk­siin sel­vi­tyk­siä on tehty myös osana audi­toin­teja. Näistä kan­nat­taa kysyä lisää ja sel­vi­te­tään nykyi­nen ympä­ris­tösi ja kat­so­taan mitä kaik­kea on otet­tava huomioon.

Uusia tuot­teita ja nii­den vai­ku­tuk­set järjestelmiin

Kevään ja alku­ke­sän aikana on tul­lut monia uusia tuot­teita ja päi­vi­tyk­siä. Monelle vähem­män tun­ne­tut Macin OS X (Snow Leo­pard lem­pi­ni­mellä tun­nettu) ja Ubuntu 10 linux — käyt­tö­jär­jes­tel­mät ovat eri­kois­a­se­massa eräissä yri­tyk­sissä, sekä nii­hin liit­ty­vät ohjel­mis­tot (mm. NeoOf­fice, Ope­nOf­fice, Entou­rage, Ado­ben tuot­teet). Nyt on myös ennen kesää Mic­ro­soft Office 2010 jul­kaistu, vii­lattu eri­tyi­sesti käy­tet­tä­väksi yhdessä Win­dows 7 — käyt­tö­jär­jes­tel­män kanssa. Eri­tyi­sesti syk­syllä 2009 jul­kais­tuun Win­dows 7:lle ja Win­dows 2008 Ser­ver R2:lle liit­ty­vät kysy­myk­set ovat olleet esillä IT audi­toin­tien osalla. Sekä ohjel­mien toi­mi­vuus että yhteen­so­pi­vuus nykyi­sin käy­tössä ole­vien eri ohjel­mis­to­jen osalta on hyvä sel­vi­tet­tää etu­kä­teen ennen han­kin­ta­pää­töstä. Ennen kuin Win­dows 2008 Server‑, Win­dows 7- tai Office 2010 — päi­vi­tyk­siä teh­dään, kan­nat­taa joka tapauk­sessa tehdä aina­kin pie­ni­muo­toi­nen IT audi­tointi ja inven­taa­rio josko toi­mis­tossa on käy­tössä epäyh­teen­so­pi­via (ja yli­mää­räi­siä) tuotteita.

Sala­sa­nat hukassa? — ja erityistoimeksiannot

Mitä aivan uutta on tar­jolla? Onko esi­mer­kiksi sala­sa­nat hukassa? — yli 180 tie­dos­to­muo­toa aukeaa eri­tyis­ten hen­gen­pe­las­tus­tuot­tei­den avulla. Näitä teh­dään vii­kot­tain, samoin kuin yksi­tyi­syy­teen suo­jaan liit­ty­viä lex Nokia asioita yhä enem­män ja enem­män. Kysy lisää mikäli yri­tyk­sesi ei saa auki tie­dos­toja, sala­sa­nat hukassa tai jopa koko­naan unoh­tu­neet. Tämä voi tapah­tua joko tahat­to­masti (unoh­de­taan tun­nuk­set, pois­te­taan vahin­gossa) tai tar­koi­tuk­sella (vaih­de­taan yri­tystä, tahal­laan irti­sa­no­mi­sen yhtey­dessä, kiusan­te­koa). Eri­tyi­sesti yksi­tyi­syy­den suo­jaan liit­ty­vissä käy­tän­nön asioissa kan­nat­taa olla yhtey­dessä siis DoAu­di­tiin. Omalta sisäi­seltä tai ulkoi­selta tar­kas­tuk­selta (tilin­tar­kas­tus) kan­nat­taa asioista kysyä myös mutta tek­ni­sestä apu­vä­li­neistä asia ei useim­mi­ten jää kiinni erityistoimeksiannoissa.

Ja ei siis tar­vitse uudel­lee­na­sen­taa Win­dows-käyt­tö­jär­jes­tel­mää jos kukaan ei tiedä sala­sa­naa. Se vie 2–4 minuut­tia oikeilla väli­neillä, sala­sa­nan rese­tointi siis.

Mic­ro­soft Office 2010 tuli mark­ki­noille vapun tienoilla

Mic­ro­soft Office 2010 tuli saa­ta­ville huh­ti­kuussa Software Assu­rance (SA) — asiak­kaille, ja nyt myös suo­men kie­li­senä löy­tyy jo jokai­selle. Sen osalta ns. Backs­tage-tila on uusi, mutta muu­ten ulkoasu nou­dat­taa hyvin pit­källe Office 2007 ulkoa­sua. Ja Office 2007:n mak­rot ja teh­dyt templa­tet, esi­mer­kiksi Wor­din dot-poh­jat, Power­point pot-poh­jat ja Exce­lin xlt-poh­jat, toi­mi­vat Mic­ro­soft Office 2010:ssä hyvin. Ja Office 2010:n tie­dos­to­muoto on pää­osin yhteen­so­piva aikai­sem­man Office 2007 ‑ver­sion kanssa. Mikäli Office 2003 — ver­siolla halu­taan avata pptx, docx ja xltx — tie­dos­toja, sii­hen on saa­ta­villa eril­li­nen yhteensopivuuspaketti.


Mic­ro­soft Office 2010:n vaihtoehdot
yri­tys­käy­tössä  — Stan­dard ja Professional

Liik­kuva toi­misto ja sosi­aa­li­nen media

Esi­mer­kiksi Applen iPho­nen ja Nokia E‑sarjan äly­pu­he­lin­ten osalta osana IT audi­toin­tia kan­nat­taa kat­soa ko. tuot­tei­den integroi­tu­mi­nen osana päi­vit­täistä toi­min­taa ja ope­ra­tii­vis­ten sovel­lus­ten hyö­ty­käyt­töä. Mobi­li­teetti ja liik­ku­vuus ovat päi­vän trendi. Etä­työ lisään­tyy, vapaa-aika ja työ sekoit­tu­vat sosi­aa­lis­ten medioi­den käy­tön lisään­tyessä räjäh­dys­mäi­sesti ja vir­tu­aa­li­set tii­mit yleis­ty­vät osana busi­nek­sen tekoa => nämä kaikki ote­taan huo­mioon audi­toin­neissa, luon­nol­li­sesti. Mic­ro­soft Live Mes­sen­ger, Lin­ke­dIn, MyS­pace, Face­book, IRC Gal­lery, Skype, Plaxo Pulse, Twit­ter — mm. näi­den osalta käy­dään läpi sovi­tut poli­tii­kat tai luo­daan ne jos niitä ei jo yri­tyk­sessä ole. Uusim­mista tren­deistä mm. Office 2010:lle löy­tyy ns. social con­nec­to­rit Face­boo­kille, Lin­ke­dI­nille, Mes­sen­ge­rille ja MySpaceen.

Suo­raan­Suo­neen, Teko­hen­gi­tystä, Saat­to­hoi­toa, Bal­sa­moin­tia ja SEPAa…

Suo­raan­Suo­neen — IT audi­tointi, eri­tyi­sesti sen osalta kan­nat­taa olla yhtey­dessä IP-tie­to­lii­ken­ne­verk­ko­jen osalta. Esi­merk­kejä — ja Refe­rens­sit — lin­kistä löy­tyy mitä on tehty ja miten niitä teh­dään, Suo­raan­Suo­neen. Lex Nokia ja yksi­tyi­syy­den suo­jaan liit­ty­vät asiat työl­lis­tä­vät, yhdessä Single Euro­pean Pay­ment Area — SEPAn kanssa. Jos talous­hal­lin­ta­jär­jes­tel­mäsi ja/tai ope­ra­tii­vi­nen jär­jes­tel­mäsi on osana Win­dows toi­mia­luetta (Active Direc­tory), ja se toi­mii vielä Win­dows 2000 tai 2003 Ser­ver-pal­ve­li­nym­pä­ris­tössä, kan­nat­taa samalla tehdä puo­lu­ee­ton ja riip­pu­ma­ton ATK-tarkastus.

Ota ROHKEASTI yhteyttä — luottamuksella.

Kesä­ter­vei­sin Jari, CISA — Cer­ti­fied Infor­ma­tion Sys­tems Auditor