Win­dows 11 — uudet pikanäppäimet

uudessa Mic­ro­soft Win­dows 11 — käyt­tö­jär­jes­tel­mässä on samat pika­näp­päi­met kuin Win­dows 10 — ver­siossa jos sitä vas­taa­vaa toi­min­toa ei ole pois­tettu. Lisäksi se tuo käyt­töön myös muita uusia pika­näp­päi­miä jotta jär­jes­tel­män uusien toi­min­to­jen ja omi­nai­suuk­sien käyt­töä olisi hel­pom­paa.  Mic­ro­soft näyt­tää pika­näp­päin­ten väli­leh­des­sään niin ja uudet pika­näp­päi­met ovat seu­raa­vat: Win­dows + W : Tämä pika­näp­päin on varattu…

Out­look ja Office 365 / 1.11.2021 >

Käy­tätkö Out­look — ohjel­maa? 1.1.2021 alkaen pitää olla vähin­tään uudem­mat ver­siot kuin alla jotta voi kyt­key­tyä Office 365 ja Mic­ro­soft 365 pal­ve­lui­hin. Office ja Mic­ro­soft 365 sovel­luk­set Out­look Win­dows ver­sio Office 2013 15.0.4970.9999 ja van­hempi Office 2016 16.0.4599.9999 ja van­hempi Mic­ro­soft 365 Apps for enterprise (enti­nen Office 365 ProPlus) 1705 ja van­hempi Mic­ro­soft 365 Apps for…

Win­dows 11 tulee — Oletko valmis?

Olen, kysy lisää. Pari­sen­kym­mentä käyt­tä­jää ollut kuu­kau­den ajan ja käyt­tö­ko­ke­muk­sia eri­lai­sista ohjel­mista, lait­teista ja tulos­ti­mista. 29.9.2021 alettu lait­ta­maan viral­lista ver­siota ja tulee jakoon 5.10.2021 win­dow­sup­date — päi­vi­tys­ten kautta. Kysy lisää — Roh­keasti! t. Jari = = = = Jari Harju jari.harju(at)doaudit.fi | +358 40 566 8833DoAu­dit Oy Lap­peen­ranta | https://www.doaudit.fi | Twitter@DoAudit | // eri­tyis­toi­mek­sian­not // Mic­ro­soft 365 //…

Moderni tun­nis­tau­tu­mi­nen pakolliseksi

Mic­ro­soft jul­kaisi vuo­den 2019 aikana luo­pu­vansa yksin­ker­tai­sesta auten­ti­koin­nista (käyt­tä­jä­tun­nus + sala­sana) Mic­ro­soft Office 365 — ympä­ris­tössä. Samalla ker­toil­tiin tämän vai­kut­ta­van tun­nis­tau­tu­mi­seen. Nyt aika­taulu on tar­ken­tu­nut ja vii­meis­tään 1.10.2022 se ei enää toimi kir­jau­tu­mi­sessa ollen­kaan. Orga­ni­saa­tiot: Nyt kii­reesti 2‑vaiheiseen tun­nis­tau­tu­mi­seen tai Mic­ro­soft Aut­hen­tica­tor — sovel­luk­seen siis on viesti lyhy­käi­syy­des­sään.  Vuo­den 2022 alussa osalle asiak­kaista aloi­te­taan ottamaan…

PDF ei ole digilehti…

Moi, net­tiin voi lai­tella eri­lai­sia jul­kai­suja ja moni kut­suu niitä digi­leh­diksi. Toki PDF-tie­­dosto tai Word-doku­­mentti on ihan luet­ta­vissa mutta vaa­tii joko oman Adobe Rea­der tai vas­taa­van PDF-ohjel­­man tai Wor­din ymmär­tä­män doc-tie­­dos­­ton tie­dos­to­muo­don ymmär­tä­mistä. Haku toi­mii sit­ten ko. sovel­luk­sen haku­toi­min­noilla mutta doku­men­tin kääntö pys­tyyn tai vaa­kaan eri kokoi­silla näy­töillä on sit­ten oma jut­tunsa. Sisäl­lys­luet­telo tai pikkukuvat…

Win­dows 11 tulee — Oletko valmis?

Ja 1. asen­nuk­set sovittu jo.  Win­dows 11 saa­ta­villa ilmai­sena päi­vi­tyk­senä 5.10.2021. Siitä se alkaa > #kymp­pi­kerho > #yksi­tois­ta­kerho #Windows11 #Just­DoIT #DoAu­dit pic.twitter.com/jpy4pANdLM — Jari ! Harju (@DoAudit) 31.8.2021 Kat­so­taan samalla kun­toon muut­kin asiat ja siir­ry­tään pilvi- ja nyky­ai­kaan. ter­vei­sin Jari Jari Harju jari.harju(at)doaudit.fi | +358 40 566 8833DoAu­dit Oy Lap­peen­ranta | https://www.doaudit.fi | Twitter@DoAudit |// IT audi­ting and special…