Kuinka löy­dän perille?

Toi­mis­toni on Etelä-Kar­ja­lan Kaup­pa­ka­ma­rin tiloissa, Raa­ti­mie­hen­katu 20 A, 53100 Lap­peen­ranta. Tak­sia­sema on siis ihan vie­ressä. Oma työ­pis­teeni on ko. tiloissa (taka­huo­neen poika, vuo­kra­lai­sena) 2. ker­rok­sessa Karan­kul­massa. E‑K Kaup­pa­ka­ma­rin neu­vot­te­lu­huo­neesta kat­so­taan Kitc­hen ravin­to­laan suo­raan ja ravin­tola Totem näkyy myös suo­raan tak­sia­se­man lisäksi.

Sisään pää­see kel­tai­sen nuo­len koh­dalta port­ti­kon­gista ja seu­raa­malla E‑K Kaup­pa­ka­ma­rin logoja. Kun port­ti­kon­gista menee sisään, vasem­malle ja tulee ovi. Se voi olla vähän jäykkä mutta riuh­taise ovea kun­nolla ja tulee kier­re­por­taat. Ne ylös ja näkyy E‑K Kaup­pa­ka­ma­rin ja DoAu­dit logot, niitä ei voi sisä­pi­halla missata.

Soita ja sovi tapaa­mi­sesta mie­lui­ten etu­kä­teen. Olen usein asiak­kai­den luona tai pil­ven reu­nalla, tavalla tai toisella.

Ter­ve­tu­loa!

ter­vei­sin Jari

= = = =

Jari Harju jari.harju(at)doaudit.fi | +358 40 566 8833
DoAu­dit Oy Lap­peen­ranta | https://www.doaudit.fi | Twitter@DoAudit |

// eri­tyis­toi­mek­sian­not // Mic­ro­soft 365 // Win­dows & Mac, table­tit ja äly­pu­he­li­met // IT auditointi