Aika­jana

2022
19.11.2022

Talvi 2022 — asia­kas­info julkaistu

Kvar­taa­li­ta­loutta har­joi­tettu syk­syn 2022 aikana > Talvi 2022 — asia­kas­info Mitä on oikeasti IT audi­tointi tai kuinka Com­pu­ter Foren­sics toi­mii? Kysy lisää, sovel­le­taan. #Just­DoIT #asia­kas­info #talvi2022 #DoAu­dit ter­vei­sin Jari= = = = Jari Harjujari.harju@doaudit.fi | +358 40 566 8833 DoAu­dit Oy  | Raa­ti­mie­hen­katu 20 |  53100 Lap­peen­ranta www.doaudit.fi  |  twitter.com/doaudit  |  facebook.com/doaudit  |  linkedin.com/in/jariharju// eri­tyis­toi­mek­sian­not // Mic­ro­soft…Lue lisää…

10.11.2022

WWW-sivut — his­to­rian havinaa

Olen pitä­nyt eri ter­meillä info­ti­lai­suuk­sia myös WWW-sivu­­jen osalta. Kun aika­naan jul­kais­tiin Enson net­ti­si­vut, pal­ve­lin­ten nimet oli­vat Tele­ta­peista tutut Tiivi-Taavi, Hipsu, Laa-Laa ja Pai. Se kyseistä nel­jän pal­ve­li­men ympä­ristö kut­sut­tiin Tele­ta­pit klus­te­riksi vaikka ei vält­tä­mättä ymmär­retty mitä clus­ter sana oikeasti tar­koitti vuonna 1996. Se sat­tui ole­maan Mic­ro­soft Win­dows Ser­ver — ympä­ris­tön…Lue lisää…

21.10.2022
white and blue printer paper

Clas­sic Edi­tor ja WordPress / 31.12.2022

WordPress on nous­sut todella mer­kit­tä­vään ase­maan vii­mei­sen vii­den vuo­den aikana. Alku­pe­räi­sen WordPres­sin mukana tuli muok­kaus­työ­kalu, Clas­sic Edi­tor. Nyt sen eli alku­pe­räi­sen WordPres­sin mukana tuleen Clas­sic Edi­to­rin tuki päät­tyy 31.12.2022. Clas­sic Edi­tor tuli ja kehi­tet­tiin WordPres­sin jul­kai­su­jär­jes­tel­män jul­kai­sussa ja sillä muo­ka­taan sivus­ton teksti- ja kuva­si­säl­töjä. Vali­tet­ta­vasti monesti uusien­kin verk­ko­si­vu­jen sisäl­lön­hal­linta perus­tuu…Lue lisää…

29.9.2022

Miten tehty digilehtiä?

Digi­leh­delle tar­vetta? Toki onnis­tuu ja sil­loin haku toi­mii ja ne ovat osa omaa sivus­toa tai int­­ra­­net- ext­ra­net — rat­kai­sua. Se voi olla ruo­ka­lista, sään­tö­kirja tai kir­ja­hyl­lyssä ole­vat jul­kai­sut. Kysy tek­nii­kasta. Digi­leh­det lai­te­taan ole­tuk­sena aina asiak­kaan graa­fi­sen ohjeis­tuk­sen mukaan omille WWW-sivuille. Tai sään­nöt eri kie­lillä, suo­meksi ja englan­niksi, esi­mer­kiksi noin sovellettu.

23.8.2022

ET — eri­tyis­toi­mek­sian­not jatkuvat

eri­tyis­toi­mek­sian­not jat­ku­vat. Onko tar­vetta saada uusi jär­jes­telmä käyt­töön talous­hal­lin­nossa? https — kuinka se akti­voi­daan? Kuinka saan kyt­ket­tyä verk­ko­kau­pan ja muut omi­nai­suu­det osaksi yri­tyk­sen jär­jes­tel­mää? Saanko sel­vi­tet­tyä kaikki sala­sa­nat kun lai­te­vaih­toja tehty ja van­hassa koneessa ne tal­len­nettu? Jos jokin eri­tyi­nen aska­rut­taa, kysy ihmeessä. Jos en itse osaa, sel­vi­tän ja rat­kai­semme. Ota…Lue lisää…

19.8.2022

Digi­leh­delle oikeasti tarvetta?

Digi­leh­delle tar­vetta? Toki onnis­tuu ja sil­loin haku toi­mii ja ne ovat osa omaa sivus­toa tai int­­ra­­net- ext­ra­net — rat­kai­sua. Se voi olla ruo­ka­lista, sään­tö­kirja tai kir­ja­hyl­lyssä ole­vat jul­kai­sut. Tai sään­nöt eri kie­lillä, suo­meksi ja englan­niksi, esi­mer­kiksi noin sovellettu.

22.7.2022

WordPress ja sään­nöl­li­nen ylläpito

WordPress — jul­kai­su­jär­jes­tel­mällä on 45 % mark­ki­nao­suus WWW-sivu­­jen osalta ja aivan kar­seita ympä­ris­töjä tul­lut vas­taan alku­vuo­den aikana. ITSEKSEEN eivät mit­kään sisäl­löt päi­vity ja vielä vähem­män asiak­kaan kan­nat­taa kom­men­toida asiaa jos hän itse ei halua panos­taa omien WWW-sivus­­to­­jen osalta asi­aan. 100 Euron vuo­si­mak­sulla Inter­net – ope­raat­to­rin suun­taan kun ei saa mitään…Lue lisää…

20.6.2022

FI-tun­­nuk­­sen tärkeydestä

Hyvä lukija ja asiak­kaani, Suo­messa muu­tet­tiin FI-tun­­nus­­ten varaa­mista saman­lai­seen tapaan kuin esim. Euroo­passa on ollut jo kym­me­niä vuo­sia eli kuka tahansa voi varata Fi-päät­­tei­­siä tun­nuk­sia. Jois­sa­kin maissa maa­juu­ren, eli päät­teen käyt­töön vaa­di­taan, että on nor­ja­lai­nen yri­tys tai yksi­tyis­hen­kilö. Oikeas­taan ainoa rajoite on että se ei saa lou­kata suo­jat­tua nimeä, eli…Lue lisää…

30.5.2022

Tie­to­turva? Jul­kai­susi myös kirjahyllyssä?

Tot­ta­kai onnis­tuu. Tek­nii­kasta voi kysellä sopi­valla het­kellä. Haluatko digi­leh­tesi kir­ja­hyl­lyyn?https://t.co/zdmjwEGyOU Kysy lisää.#Just­DoIT #DoAu­dit pic.twitter.com/MhYaeuydyx — Jari ! Harju (@DoAudit) February 13, 2022 Tie­to­turva? tie­to­turva ja sitä kohti teh­dyt WWW-sivu­­jen hyök­käyk­set ovat kas­va­neet räjäh­dys­mäi­sesti. Osalla sivusto on puh­taasti vaan sot­kettu pro­pa­gan­da­ku­villa tai eri­tyi­sesti isla­mi­lai­nen musiikki alkaa soida kun www-sivus­­tolle tulee. Itse ajan…Lue lisää…

3.5.2022

WordPress-ympä­­ris­­tösi: Saako se muuta pal­ve­lua kuin ver­kosta virtaa?

WordPress ja sään­nöl­li­nen yllä­pito Artik­ke­li­ku­van jär­jes­tel­mällä on 40 % mark­ki­nao­suus WWW-sivu­­jen osalta ja aivan kar­seita ympä­ris­töjä tul­lut vas­taan alku­vuo­den aikana. ITSEKSEEN eivät mit­kään sisäl­löt päi­vity ja vielä vähem­män asiak­kaan kan­nat­taa kom­men­toida asiaa jos hän itse ei halua panos­taa omien WWW-sivus­­to­­jen osalta asi­aan. 100 Euron vuo­si­mak­sulla Inter­net – ope­raat­to­rin suun­taan kun…Lue lisää…

19.4.2022

Kesä 2022 asia­kas­info julkaistu

Toi­sin­tona samat asiat kuin keväällä: Kesä 2022 — asia­kas­info Mitä on Com­pu­ter Foren­sics? Kysy lisää, sovel­le­taan. #Just­DoIT #asia­kas­info #kesa2022 #DoAu­dit ter­vei­sin Jari

12.4.2022

Win­dows 10 20H2 pois­tuu tuen piiristä

Win­dows 10 20H2 pois­tuu tuen pii­ristä 10.5.2022. Se jul­kais­tiin syk­syllä 2020. Win­dows 10 Pro ja Home ‑ver­sioissa tämä tapah­tuu tou­ko­kuun 10. päi­vänä, jol­loin käyt­tö­jär­jes­tel­mälle jul­kais­taan vii­mei­nen tie­to­tur­va­kor­jaus­pa­ketti. Vaih­toeh­toina on päi­vit­tää Win­dows 10 uudem­paan ver­sioon Win­dows Upda­ten kautta tai siir­tyä Win­dows 11:n käyt­tä­jäksi. Kaikki Win­dows 10 — yhteen­so­pi­vat lait­teet eivät vält­tä­mättä ole…Lue lisää…

4.3.2022

Mic­ro­soft estää Basic Aut­hen­tica­tion ‑pro­to­kol­lan käy­tön 1.10.2022 alkaen

Mic­ro­soft estää perin­tei­sen auten­ti­koin­nin eli Basic Aut­hen­tica­tion ‑pro­to­kol­lan käy­tön Mic­ro­sof­tin Exc­hange online ‑ympä­ris­töissä 1.10.2022 alkaen. Basic aut­hen­tica­tion ‑pro­to­kol­lan käyttö lope­te­taan koska se on van­hen­tu­nut stan­dardi ja kas­vat­taa tie­to­mur­to­jen ris­kiä. Mic­ro­soft aloit­taa muu­tos­työt 1.10.2022, eikä myönnä päät­ty­mi­selle poik­keuk­sia tai lisä­ai­kaa. Perin­tei­sellä auten­ti­koin­nilla tar­koi­te­taan van­hoja pro­to­kol­lia, joita monet IT-jär­­jes­­tel­­mät ja sovel­luk­set edel­leen…Lue lisää…

11.2.2022

Kir­ja­hylly? Ja tietoturva?

Tot­ta­kai onnis­tuu. Tek­nii­kasta voi kysellä sopi­valla het­kellä. Haluatko digi­leh­tesi kir­ja­hyl­lyyn?https://t.co/zdmjwEGyOU Kysy lisää.#Just­DoIT #DoAu­dit pic.twitter.com/MhYaeuydyx — Jari ! Harju (@DoAudit) February 13, 2022 Tie­to­turva? tie­to­turva ja sitä kohti teh­dyt WWW-sivu­­jen hyök­käyk­set ovat kas­va­neet räjäh­dys­mäi­sesti. Osalla sivusto on puh­taasti vaan sot­kettu pro­pa­gan­da­ku­villa tai eri­tyi­sesti isla­mi­lai­nen musiikki alkaa soida kun www-sivus­­tolle tulee. Itse ajan…Lue lisää…

4.2.2022

Kevät 2022 asia­kas­info julkaistu

WordPress ja sään­nöl­li­nen yllä­pito Artik­ke­li­ku­van jär­jes­tel­mällä on 40 % mark­ki­nao­suus WWW-sivu­­jen osalta ja aivan kar­seita ympä­ris­töjä tul­lut vas­taan lop­pu­vuo­den 2021 aikana. ITSEKSEEN eivät mit­kään sisäl­löt päi­vity ja vielä vähem­män asiak­kaan kan­nat­taa kom­men­toida asiaa jos hän itse ei halua panos­taa omien WWW-sivus­­to­­jen osalta asi­aan. 100 Euron vuo­si­mak­sulla Inter­net — ope­raat­to­rin suun­taan…Lue lisää…

1.1.2022

TOP‑5 artik­ke­lit vuonna 2021

Hyvä luki­jani, olen teh­nyt TOP‑5 lis­toja eri urhei­luseu­roille ja myös asiak­kaille sel­vi­tyk­siä miten, missä, mil­loin, mil­lai­silla pää­te­lait­teilla ja kuinka hei­dän net­ti­si­vu­jaan on luettu. Ja edel­leen myös vuo­den 2020 osalta tein nyt saman sel­vi­tyk­set www.doaudit.fi sivu­jen osalta, sem­min­kin kun tilas­tot tule­vat auto­maat­ti­sesti sekun­nin tark­kuu­della. Mobii­lin osuus kas­vaa edel­leen  DoAu­di­tin sivuilla kävi­jöistä…Lue lisää…

2021
13.12.2021

Tal­ven 2021 asia­kas­info julkaistu

Arvoisa asia­kas ja luki­jani, talvi 2021 — asia­kas­info on jul­kaistu. Siinä on käsi­telty kai­kille tär­keitä asioita vii­kot­tai­sessa työssä eli tie­to­tur­va­päi­vi­tyk­siä, var­muus­ko­pioin­tia ja asioi­den miet­ti­mistä uudella tavalla. Perus­asiat siis ENSIn kun­toon tämä uusin­tana jou­lu­kuun 2020 esi­tyk­ses­täni. Sama tilanne monesti ollut esillä tänä syk­synä 2021 eli olen eri tilai­suuk­sissa ker­to­nut tästä samasta…Lue lisää…

9.12.2021

Perus­asiat siis ENSIN kuntoon!

Hyvä luki­jani, tämä uusin­tana jou­lu­kuun 2020 esi­tyk­ses­täni. Sama tilanne monesti ollut esillä tänä syk­synä 2021 eli olen eri tilai­suuk­sissa ker­to­nut tästä samasta asiasta ja edel­leen tulee esille vii­kot­tain. Minusta yksi suu­rim­mista ja epä­loo­gi­sim­mista asioista on se että yri­tyk­sellä on toi­mi­vat WWW-sivut (mal­liin www.yritys.fi) ja sit­ten on päi­vit­täi­sessä @luukku.com, @hotmail.com, @pp.inet.fi…Lue lisää…

26.11.2021

Oikea digi­lehti, haku­toi­min­non kera?

Moi, net­tiin voi lai­tella eri­lai­sia jul­kai­suja ja moni kut­suu niitä digi­leh­diksi. Toki PDF-tie­­dosto tai Word-doku­­mentti on ihan luet­ta­vissa mutta vaa­tii joko oman Adobe Rea­der tai vas­taa­van PDF-ohjel­­man tai Wor­din ymmär­tä­män doc-tie­­dos­­ton tie­dos­to­muo­don ymmär­tä­mistä. Haku toi­mii sit­ten ko. sovel­luk­sen haku­toi­min­noilla mutta doku­men­tin kääntö pys­tyyn tai vaa­kaan eri kokoi­silla näy­töillä on sit­ten…Lue lisää…

12.10.2021

Win­dows 11 — uudet pikanäppäimet

uudessa Mic­ro­soft Win­dows 11 — käyt­tö­jär­jes­tel­mässä on samat pika­näp­päi­met kuin Win­dows 10 — ver­siossa jos sitä vas­taa­vaa toi­min­toa ei ole pois­tettu. Lisäksi se tuo käyt­töön myös muita uusia pika­näp­päi­miä jotta jär­jes­tel­män uusien toi­min­to­jen ja omi­nai­suuk­sien käyt­töä olisi hel­pom­paa.  Mic­ro­soft näyt­tää pika­näp­päin­ten väli­leh­des­sään niin ja uudet pika­näp­päi­met ovat seu­raa­vat: Win­dows +…Lue lisää…

2.10.2021

Out­look ja Office 365 / 1.11.2021 >

Käy­tätkö Out­look — ohjel­maa? 1.11.2021 alkaen pitää olla vähin­tään uudem­mat ver­siot kuin alla jotta voi kyt­key­tyä Office 365 ja Mic­ro­soft 365 pal­ve­lui­hin. Office ja Mic­ro­soft 365 sovel­luk­set Out­look Win­dows ver­sio Office 2013 15.0.4970.9999 ja van­hempi Office 2016 16.0.4599.9999 ja van­hempi Mic­ro­soft 365 Apps for enterprise (enti­nen Office 365 ProPlus) 1705 ja…Lue lisää…

30.9.2021

Win­dows 11 tulee — Oletko valmis?

Olen, kysy lisää. Pari­sen­kym­mentä käyt­tä­jää ollut kuu­kau­den ajan ja käyt­tö­ko­ke­muk­sia eri­lai­sista ohjel­mista, lait­teista ja tulos­ti­mista. 29.9.2021 alettu lait­ta­maan viral­lista ver­siota ja tulee jakoon 5.10.2021 win­dow­sup­date — päi­vi­tys­ten kautta. Kysy lisää — Roh­keasti! t. Jari = = = = Jari Harju jari.harju(at)doaudit.fi | +358 40 566 8833DoAu­dit Oy Lap­peen­ranta | https://www.doaudit.fi | Twitter@DoAudit | //…Lue lisää…

24.9.2021

Moderni tun­nis­tau­tu­mi­nen pakolliseksi

Mic­ro­soft jul­kaisi vuo­den 2019 aikana luo­pu­vansa yksin­ker­tai­sesta auten­ti­koin­nista (käyt­tä­jä­tun­nus + sala­sana) Mic­ro­soft Office 365 — ympä­ris­tössä. Samalla ker­toil­tiin tämän vai­kut­ta­van tun­nis­tau­tu­mi­seen. Nyt aika­taulu on tar­ken­tu­nut ja vii­meis­tään 1.10.2022 se ei enää toimi kir­jau­tu­mi­sessa ollen­kaan. Orga­ni­saa­tiot: Nyt kii­reesti 2‑vaiheiseen tun­nis­tau­tu­mi­seen tai Mic­ro­soft Aut­hen­tica­tor — sovel­luk­seen siis on viesti lyhy­käi­syy­des­sään.  Vuo­den 2022…Lue lisää…

17.9.2021

PDF ei ole digilehti…

Moi, net­tiin voi lai­tella eri­lai­sia jul­kai­suja ja moni kut­suu niitä digi­leh­diksi. Toki PDF-tie­­dosto tai Word-doku­­mentti on ihan luet­ta­vissa mutta vaa­tii joko oman Adobe Rea­der tai vas­taa­van PDF-ohjel­­man tai Wor­din ymmär­tä­män doc-tie­­dos­­ton tie­dos­to­muo­don ymmär­tä­mistä. Haku toi­mii sit­ten ko. sovel­luk­sen haku­toi­min­noilla mutta doku­men­tin kääntö pys­tyyn tai vaa­kaan eri kokoi­silla näy­töillä on sit­ten…Lue lisää…

2.9.2021

Win­dows 11 tulee — Oletko valmis?

Ja 1. asen­nuk­set sovittu jo.  Win­dows 11 saa­ta­villa ilmai­sena päi­vi­tyk­senä 5.10.2021. Siitä se alkaa > #kymp­pi­kerho > #yksi­tois­ta­kerho #Windows11 #Just­DoIT #DoAu­dit pic.twitter.com/jpy4pANdLM — Jari ! Harju (@DoAudit) 31.8.2021 Kat­so­taan samalla kun­toon muut­kin asiat ja siir­ry­tään pilvi- ja nyky­ai­kaan. ter­vei­sin Jari Jari Harju jari.harju(at)doaudit.fi | +358 40 566 8833DoAu­dit Oy Lap­peen­ranta | https://www.doaudit.fi | Twitter@DoAudit…Lue lisää…

23.8.2021

Kun­nolla toi­miva digi­lehti siis?

Arvoisa luki­jani, tot­ta­kai voi lait­taa PF-tie­­dos­­ton net­ti­si­vuille ja ker­toa sen oleva digi­lehti. Jokai­sella oma termi ko. asialla. Issuu.com ja vas­taa­vat ovat mai­nos­ra­hoit­tei­sia vas­taa­via mutta… Mil­lai­nen on kun­nol­li­nen digi­lehti? klikkaa/tökkää Ladaa ja katso. Ota yhteyttä jos tar­vetta. Ker­ron mie­lel­läni lisää aiheesta ja kuinka toteu­tettu asia­kas­ym­pä­ris­töissä. Ja jul­kaisu lai­te­taan aina sinun www-sivus­­to­­jen alle,…Lue lisää…

28.6.2021

Win­dows 11?

Win­dows 11 esi­ver­sio on ilmes­ty­nyt ja kysy lisää.  Ctrl — Esc, kokeile. Win­dows 11.#Windows11InsiderPreview #Just­DoIT #Suo­raan­Pil­veen pic.twitter.com/PzjdyzfQDM — Jari ! Harju (@DoAudit) July 1, 2021 Siitä se lähti kokei­luun ja käyt­töön.#Windows11 #Just­DoIT #Suo­raan­Suo­neen #Suo­raan­Pil­veen pic.twitter.com/laag6XOWwL — Jari ! Harju (@DoAudit) June 28, 2021

13.6.2021
flat screen computer monitor turned on

Win­dows 10 tuki lop­puu 14.10.2025

Mic­ro­sof­tin tuki­do­ku­men­taa­tion mukaan Win­dows 10 Home ja Pro­fes­sio­nal — ver­sioi­den tuki lop­puu 14.10.2025. Tämä tar­koit­taa lie­nee sitä että vii­kolla 25 Mic­ro­soft jul­kai­see Win­dows 11 — ver­sion. Tai vähin­tään Win­dows 10 käyt­tö­jär­jes­telmä saa uuden nimen.  Itse asiassa 14.10.2015 oli päivä jol­loin Win­dows 10 tuli tuen pii­riin eli nou­da­te­taan edel­leen 10-vuo­­den sykliä Mic­ro­sof­tin…Lue lisää…

11.6.2021

Syk­syllä Visio mukaan Office 365 käyttäjille

Mic­ro­soft lisää uuden kevyem­män ver­sion Visio-sovel­­luk­­sesta suu­rim­malle osalle Mic­ro­soft 365 ‑yri­tys­asiak­kaille, ZDNet ker­too. Yhtiö suun­nit­te­lee jul­kai­se­vansa Vision Office 365 käyt­tä­jä­ryh­mille E1/E3/E5, F3, A1, A3 ja A5 hei­nä­kuussa 2021. Vas­tuu­hen­ki­löi­den mukaan kevyempi ver­sio tar­joaa tär­keim­mät Vision toi­min­not eli dia­gram­mien teke­mi­sen, muok­kaa­mi­sen ja jaka­mi­sen. Kehit­ty­neem­piä tai eri­kois­tu­neita dia­gram­mi­toi­min­toja kai­paa­vat yri­tyk­set jou­tu­vat edel­leen tur­vau­tu­maan lisä­mak­sun…Lue lisää…

25.5.2021

Kun­nol­li­nen karttapalikka?

Ota yhteyttä jos tar­vetta saada kun­nol­li­nen kart­ta­pa­likka osaksi WordPress — sivus­toasi #kartta #wordpress #map Kysy esi­merk­kejä niin näet miten sovel­lettu eri tavoin.

12.5.2021

Digi­lehti ja uudet ominaisuudet

Moi, olemme aiko­jen saa­tossa teh­neet kun­nol­li­sen digi­leh­den (ei siis Adobe PDF-tie­­dos­­toa joka lii­te­tie­dos­tona tai link­kinä WWW-sivuilla) jossa on mukana halu­tessa graa­fi­sen ilmeen mukai­nen väri­tys, sisäl­lys­luet­telo (TOC – Table of Con­tents) sekä luon­nol­li­sesti haku mal­liin anna min. 3 merk­kiä ja alkaa tuo­maan haku­tu­lok­sia koko digi­leh­destä. Tie­doksi että uusin ver­sio ilmes­tyi ja tein…Lue lisää…

6.5.2021
wrecked single cab pickup truck on field

Perus­asiat kun­toon ensin!

Hyvä luki­jani, tämä uusin­tana jou­lu­kuun 2020 esi­tyk­ses­täni, Sama tilanne monesti ollut esillä tänä keväänä eli olen eri tilai­suuk­sissa ker­to­nut tästä samasta asiasta ja edel­leen tulee esille vii­kot­tain. Minusta yksi suu­rim­mista ja epä­loo­gi­sim­mista asioista on se että yri­tyk­sellä on toi­mi­vat WWW-sivut (mal­liin www.yritys.fi) ja sit­ten on päi­vit­täi­sessä @luukku.com, @hotmail.com, @pp.inet.fi tai…Lue lisää…

22.4.2021
white and black braille typewriter

Kesän 2021 asia­kas­info julkaistu

Arvoisa asia­kas ja luki­jani, Kesä 2021 — asia­kas­info on jul­kaistu. Siinä on käsi­telty kai­kille tär­keitä asioita vii­kot­tai­sessa työssä eli tie­to­tur­va­päi­vi­tyk­siä, var­muus­ko­pioin­tia ja asioi­den miet­ti­mistä uudella tavalla. Lap­peen­ranta ja 5G Lap­peen­ran­nassa ollaan Venä­jän rajan lähei­syy­dessa ja ollut pal­jon 5G — yhteyk­sistä tai siis nii­den puut­tu­mi­sesta. Tilan­tee­seen on tulossa muu­tos ja 27.4.2021 alkaen…Lue lisää…

17.3.2021

Oletko teh­nyt oma­koh­tai­sen IT-riskikartoituksen?

eli pikai­nen ris­kiar­vio omista IT-jutuista ja samalla sys­tee­meistä mitä käy­tössä, nii­den var­muus­ko­pioin­nissa ja palau­tus­pro­ses­sista ja ken­ties myös hin­ta­lap­pu­nen itse arvioi­den noilla. Jos olen ilman jär­jes­tel­mää X (ohjel­maa X), tulenko toi­meen tun­nin, puoli päi­vää, vuo­ro­kau­den, vii­kon, kuu­kau­den ja eri­tyi­sesti sen miten datan saa takai­sin. Kuinka pal­jon aikaa ja rahaa palaa jos…Lue lisää…

5.3.2021

Tois­tona: Päi­vi­tyk­set, jat­ko­ke­hi­tys ja yllä­pito — Nämä on MUST asioita!

Eri ohjel­mat toi­mii… jos muis­tat myös päi­vi­tyk­set, jat­ko­ke­hi­tyk­sen ja yllä­pi­don Mitään yri­tyk­sen ohjel­mis­toa ja/tai vaik­kapa WWW-sivus­­toa niin kuin ei mitään muu­ta­kaan selain­poh­jaista sivus­toa kan­nata jät­tää tuu­lia­jolle. Kun esi­mer­kiksi yri­tyk­sen WWW-sivusto on ker­ran tehty, sen jäl­keen alkaa sisäl­lön aktii­vi­nen sisäl­lön päi­vi­tys, jat­ko­ke­hi­tys itse tai yhdessä toi­mit­ta­jan kanssa. Lisäksi myös koko ympä­ris­tön…Lue lisää…

12.2.2021

Teams > pien­ryh­mä­ti­lat käy­tössä / kokous­huo­neet / luokat

Arvoisa asiak­kaani ja luki­jani, tul­lut lisää Mic­ro­soft Office 365 uusia omi­nai­suuk­sia ja ihan tie­doksi jos pidätte Teams – kokouk­sia ja tar­vetta kes­ken kokouk­sen tehdä ryh­mä­töitä tai pilk­koa poruk­kaa osiin. Team­siin om tul­lut tuol­lai­nen nap­pula: Siitä voi jakaa osal­lis­tu­jat mak­si­mis­saan 50 eri eri ryh­mään ja pudo­tella sopi­vat hen­ki­löt sopi­viin ryh­miin: Ja…Lue lisää…

5.2.2021

MFA – Multi Fac­tor Aut­hen­tica­tion – tun­nis­tau­tu­mi­nen kesään 2021 men­nessä pakolliseksi

Moi asiak­kaani! kesään men­nessä Mic­ro­soft Office 365 ”pakot­taa” käyt­tä­jät tuo­hon MFA – Multi Fac­tor Aut­hen­tica­tion – tun­nis­tau­tu­mi­seen. Eli jos kir­jau­tuu uudella lait­teella tai on pal­ve­luita isom­milla fir­moilla niin voi­vat myös sitä kautta pakot­taa tun­nis­tau­tu­mi­sen ext­ra­net – Sha­re­point – Onedrive kan­sioi­hin siten että on kir­jau­dut­tava esim. Mic­ro­soft Aut­hen­tica­tor – sovel­luk­sella omien…Lue lisää…

28.1.2021

Advanced Threat Pro­tec­tion (ATP) — ja muita Office 365 palveluita

Advanced Threat Pro­tec­tion (ATP) — tot­ta­kai saa akti­voi­tua joko osana sopi­vaa kk-lisens­­siä tai eril­li­senä pal­ve­luna. Kysy lisää jos tar­vetta. #MSOffice365 #atp #Just­DoIT #DoAu­dit

11.1.2021

Kevät 2021 asia­kas­info julkaistu

Hyvä luki­jani, Asia­kas­info — kevät 2021 — on jul­kaistu. Kysy ihmeessä lisää jos tar­vetta. Ota yhteyttä — roh­keasti! Muista myös lait­teet — töissä ja kotona Omien IT-jär­­jes­­tel­­mien sään­nöl­li­nen huolto on osa jär­jes­tel­mien taus­ta­päi­vi­tyk­siä ja monesti aja­tel­laan että siellä ne vaan pyö­ri­vät itsek­seen. Tämä pätee myös Win­­dows- ja Mac-konei­­siin, tablet- lait­tei­siin…Lue lisää…

5.1.2021

Päi­vi­tyk­set, jat­ko­ke­hi­tys ja yllä­pito — MUST asioita

Eri ohjel­mat toi­mii… jos muis­tat myös päi­vi­tyk­set, jat­ko­ke­hi­tyk­sen ja yllä­pi­don Mitään yri­tyk­sen ohjel­mis­toa ja/tai vaik­kapa WWW-sivus­­toa niin kuin ei mitään muu­ta­kaan selain­poh­jaista sivus­toa kan­nata jät­tää tuu­lia­jolle. Kun esi­mer­kiksi yri­tyk­sen WWW-sivusto on ker­ran tehty, sen jäl­keen alkaa sisäl­lön aktii­vi­nen sisäl­lön päi­vi­tys, jat­ko­ke­hi­tys itse tai yhdessä toi­mit­ta­jan kanssa. Lisäksi myös koko ympä­ris­tön…Lue lisää…

2020
27.12.2020

TOP‑5 artik­ke­lit vuonna 2020

Hyvä luki­jani, olen teh­nyt TOP‑5 lis­toja eri urhei­luseu­roille ja myös asiak­kaille sel­vi­tyk­siä miten, missä, mil­loin, mil­lai­silla pää­te­lait­teilla ja kuinka hei­dän net­ti­si­vu­jaan on luettu. Ja edel­leen myös vuo­den 2020 osalta tein nyt saman sel­vi­tyk­set www.doaudit.fi sivu­jen osalta, sem­min­kin kun tilas­tot tule­vat auto­maat­ti­sesti sekun­nin tark­kuu­della. Miksi artik­ke­li­ku­vana on tele­ta­pit? Kvar­taali sit­ten jul­kai­simme…Lue lisää…

18.12.2020

Hyvää jou­lua ja onnel­lista uutta vuotta 2021!

Arvoisa luki­jani ja asiak­kaani! Oikein hyvää jou­lua ja parem­paa vuotta 2021 luki­joil­leni ja asiak­kaille. Ja olet sit­ten par­­turi-kam­­paaja, pizze­­ria-kebab yrit­täjä tai yhdis­tys — kan­nat­taa muis­taa myös yrit­tä­jien kes­ken kuten yri­tys­ten että ei ole tar­vetta ilmai­seksi pyhällä hen­gellä tehdä töitä ja olet­taa että koko vuo­den itsek­seen kaikki pyö­rii, mak­sa­matta tei­dän pal­ve­luista.…Lue lisää…

11.12.2020

Talvi 2020 asia­kas­info julkaistu

Hyvä luki­jani, Asia­kas­info — talvi 2020 — on jul­kaistu. Kysy ihmeessä lisää jos tar­vetta. Ota yhteyttä — roh­keasti! Muista myös lait­teet — töissä ja kotona Omien IT-jär­­jes­­tel­­mien sään­nöl­li­nen huolto on osa jär­jes­tel­mien taus­ta­päi­vi­tyk­siä ja monesti aja­tel­laan että siellä ne vaan pyö­ri­vät itsek­seen. Tämä pätee myös Win­­dows- ja Mac-konei­­siin, tablet- lait­tei­siin…Lue lisää…

20.10.2020

Win­dows 10:n päi­vi­tys loka­kuu 2020 saatavilla

Hyvät asiak­kaani ja luki­jani, Win­dows 10 toi­nen iso päi­vi­tys vuo­delle 2020 — siitä se läh­tee Win­dows 10, ver­sio 20H2. Kysy lisää aiheesta, roh­keasti. #Just­DoIT #Suo­raan­Suo­neen #eri­tyis­toi­mek­sian­not

8.10.2020

Office 2010:n tuen päättyminen

Ter­veh­dys, edel­leen tätä käy­tössä mutta nöin menee siis. Tuen päät­ty­mi­nen Mic­ro­soft Office 2010 osalta tar­koit­taa 13.10.2020 jäl­keen: Mic­ro­soft ei enää tar­joa tek­nistä tukea, vir­heen­kor­jauk­sia tai kor­jauk­sia Office 2010:n heik­kouk­siin, jotka saa­te­taan havaita myö­hem­min. Tähän sisäl­ty­vät suo­jaus­päi­vi­tyk­set, jotka aut­ta­vat suo­jaa­maan tie­to­ko­net­tasi hai­tal­li­silta viruk­silta, vakoi­luoh­jel­milta ja muilta hait­taoh­jel­milta Ei saa enää Office 2010:n…Lue lisää…

25.9.2020

Syksy 2020 asia­kas­info julkaistu

Hyvä luki­jani, Asia­kas­info — syksy 2020 — on jul­kaistu. Kysy ihmeessä lisää jos tar­vetta. Ota yhteyttä — roh­keasti! Ylei­sin­foa IT audi­toin­nista löy­tyy lin­keistä: IT audi­tointi — ylei­sinfo Suo­raan­Suo­neen? WordPress audi­tointi   ter­vei­sin Jari  = = = = Jari Harju jari.harju(at)doaudit.fi | +358 40 566 8833DoAu­dit Oy Lap­peen­ranta | https://www.doaudit.fi | Twitter@DoAudit | // eri­tyis­toi­mek­sian­not…Lue lisää…

10.9.2020

WWW-sivu ok mutta miksi vas­ta­taan eri sähköpostilla?

Hyvä luki­jani, tämä uusin­tana viime syk­syltä, sama tilanne tänä keväänä eli olen eri tilai­suuk­sissa ker­to­nut tästä samasta asiasta ja edel­leen tulee esille vii­kot­tain. Minusta yksi suu­rim­mista ja epä­loo­gi­sim­mista asioista on se että yri­tyk­sellä on toi­mi­vat WWW-sivut (mal­liin www.yritys.fi) ja sit­ten on päi­vit­täi­sessä @luukku.com, @hotmail.com, @pp.inet.fi tai @gmail.com — osoite josta…Lue lisää…

31.8.2020

Face­book integrointi WordPres­siin vii­kosta 37 eteenpäin

Ter­veh­dys, Face­book muut­taa omaa auten­ti­koin­tiaa joten uudel­lee­nau­ten­ti­kointi WordPress — julö­kai­su­jär­jes­tel­mään vaa­di­taan 5.9.2020 ala­kaen. Asiak­kaille infottu ja erik­seen teh­tävä asia jonka Face­book tekee ja muut seu­raa­vat ja teke­vät muu­tok­set omiin jär­jes­tel­miin sen poh­jalta. Lisä­tie­toa alle­kir­joit­ta­neelta. WordPress — ter­vei­sin Jari = = = = Jari Harju jari.harju(at)doaudit.fi | +358 40 566 8833 DoAu­dit Oy…Lue lisää…

7.8.2020

WordPress 5.5 vii­kolla 33 — Mitä otet­tava huomioon?

WordPress 5.5. tulee — Oletko val­mis? Vii­kolla 33 WordPress — jul­kai­su­jär­jes­tel­mään tulee kaksi muu­tosta jotka joko hel­pot­ta­vat taus­ta­päi­vi­tyk­siä tai sit­ten aiheut­ta­vat kata­stro­fin. Tämä riip­puu miten nykyi­nen sivusto on tehty ja kuinka sen yllä­pi­toa hoi­de­taan. Vai hoi­de­taanko sitä ollen­kaan? Auto­maat­ti­päi­vi­tyk­set lisä­osiin ja tee­moi­hin Tämä muut­tuu auto­maat­ti­seksi mikäli ko. ase­tuk­sen tai ase­tuk­set…Lue lisää…

29.7.2020

29.7.2020: Win­dows 10 — Tomera 5‑vuotias!

Arvoisa luki­jani, olen ollut Win­­dows-käyt­­täjä yli kvar­taa­lin ajan ja se ei todel­la­kaan ole pörs­si­maa­il­man kvar­taali eli 4 kuu­kautta… Tasan viisi (5) vuotta sit­ten jul­kais­tiin 29.7.2015 Win­dows 7 noin vuo­den pilo­toin­nin jäl­keen ja mur­heel­li­sen Win­dows 8:n jäl­keen alkoi­vat siir­ty­mi­set myös Win­dows 7 — maa­il­masta koska kir­jo­ti­na­ju­rit ja ohjel­mat toi­mi­vat myös juuri jul­kais­tussa Win­dows…Lue lisää…