Aika­jana

2022
1.1.2022

TOP‑5 artik­ke­lit vuonna 2021

Hyvä luki­jani, olen teh­nyt TOP‑5 lis­toja eri urhei­luseu­roille ja myös asiak­kaille sel­vi­tyk­siä miten, missä, mil­loin, mil­lai­silla pää­te­lait­teilla ja kuinka hei­dän net­ti­si­vu­jaan on luettu. Ja edel­leen myös vuo­den 2020 osalta tein nyt saman sel­vi­tyk­set www.doaudit.fi sivu­jen osalta, sem­min­kin kun tilas­tot tule­vat auto­maat­ti­sesti sekun­nin tark­kuu­della. Mobii­lin osuus kas­vaa edel­leen  DoAu­di­tin sivuilla kävi­jöistä…Lue lisää…

2021
13.12.2021

Tal­ven 2021 asia­kas­info julkaistu

Arvoisa asia­kas ja luki­jani, talvi 2021 — asia­kas­info on jul­kaistu. Siinä on käsi­telty kai­kille tär­keitä asioita vii­kot­tai­sessa työssä eli tie­to­tur­va­päi­vi­tyk­siä, var­muus­ko­pioin­tia ja asioi­den miet­ti­mistä uudella tavalla. Perus­asiat siis ENSIn kun­toon tämä uusin­tana jou­lu­kuun 2020 esi­tyk­ses­täni. Sama tilanne monesti ollut esillä tänä syk­synä 2021 eli olen eri tilai­suuk­sissa ker­to­nut tästä samasta…Lue lisää…

9.12.2021

Perus­asiat siis ENSIN kuntoon!

Hyvä luki­jani, tämä uusin­tana jou­lu­kuun 2020 esi­tyk­ses­täni. Sama tilanne monesti ollut esillä tänä syk­synä 2021 eli olen eri tilai­suuk­sissa ker­to­nut tästä samasta asiasta ja edel­leen tulee esille vii­kot­tain. Minusta yksi suu­rim­mista ja epä­loo­gi­sim­mista asioista on se että yri­tyk­sellä on toi­mi­vat WWW-sivut (mal­liin www.yritys.fi) ja sit­ten on päi­vit­täi­sessä @luukku.com, @hotmail.com, @pp.inet.fi…Lue lisää…

26.11.2021

Oikea digi­lehti, haku­toi­min­non kera?

Moi, net­tiin voi lai­tella eri­lai­sia jul­kai­suja ja moni kut­suu niitä digi­leh­diksi. Toki PDF-tie­­dosto tai Word-doku­­mentti on ihan luet­ta­vissa mutta vaa­tii joko oman Adobe Rea­der tai vas­taa­van PDF-ohjel­­man tai Wor­din ymmär­tä­män doc-tie­­dos­­ton tie­dos­to­muo­don ymmär­tä­mistä. Haku toi­mii sit­ten ko. sovel­luk­sen haku­toi­min­noilla mutta doku­men­tin kääntö pys­tyyn tai vaa­kaan eri kokoi­silla näy­töillä on sit­ten…Lue lisää…

12.10.2021

Win­dows 11 — uudet pikanäppäimet

uudessa Mic­ro­soft Win­dows 11 — käyt­tö­jär­jes­tel­mässä on samat pika­näp­päi­met kuin Win­dows 10 — ver­siossa jos sitä vas­taa­vaa toi­min­toa ei ole pois­tettu. Lisäksi se tuo käyt­töön myös muita uusia pika­näp­päi­miä jotta jär­jes­tel­män uusien toi­min­to­jen ja omi­nai­suuk­sien käyt­töä olisi hel­pom­paa.  Mic­ro­soft näyt­tää pika­näp­päin­ten väli­leh­des­sään niin ja uudet pika­näp­päi­met ovat seu­raa­vat: Win­dows +…Lue lisää…

2.10.2021

Out­look ja Office 365 / 1.11.2021 >

Käy­tätkö Out­look — ohjel­maa? 1.11.2021 alkaen pitää olla vähin­tään uudem­mat ver­siot kuin alla jotta voi kyt­key­tyä Office 365 ja Mic­ro­soft 365 pal­ve­lui­hin. Office ja Mic­ro­soft 365 sovel­luk­set Out­look Win­dows ver­sio Office 2013 15.0.4970.9999 ja van­hempi Office 2016 16.0.4599.9999 ja van­hempi Mic­ro­soft 365 Apps for enterprise (enti­nen Office 365 ProPlus) 1705 ja…Lue lisää…

30.9.2021

Win­dows 11 tulee — Oletko valmis?

Olen, kysy lisää. Pari­sen­kym­mentä käyt­tä­jää ollut kuu­kau­den ajan ja käyt­tö­ko­ke­muk­sia eri­lai­sista ohjel­mista, lait­teista ja tulos­ti­mista. 29.9.2021 alettu lait­ta­maan viral­lista ver­siota ja tulee jakoon 5.10.2021 win­dow­sup­date — päi­vi­tys­ten kautta. Kysy lisää — Roh­keasti! t. Jari = = = = Jari Harju jari.harju(at)doaudit.fi | +358 40 566 8833DoAu­dit Oy Lap­peen­ranta | https://www.doaudit.fi | Twitter@DoAudit | //…Lue lisää…

24.9.2021

Moderni tun­nis­tau­tu­mi­nen pakolliseksi

Mic­ro­soft jul­kaisi vuo­den 2019 aikana luo­pu­vansa yksin­ker­tai­sesta auten­ti­koin­nista (käyt­tä­jä­tun­nus + sala­sana) Mic­ro­soft Office 365 — ympä­ris­tössä. Samalla ker­toil­tiin tämän vai­kut­ta­van tun­nis­tau­tu­mi­seen. Nyt aika­taulu on tar­ken­tu­nut ja vii­meis­tään 1.10.2022 se ei enää toimi kir­jau­tu­mi­sessa ollen­kaan. Orga­ni­saa­tiot: Nyt kii­reesti 2‑vaiheiseen tun­nis­tau­tu­mi­seen tai Mic­ro­soft Aut­hen­tica­tor — sovel­luk­seen siis on viesti lyhy­käi­syy­des­sään.  Vuo­den 2022…Lue lisää…

17.9.2021

PDF ei ole digilehti…

Moi, net­tiin voi lai­tella eri­lai­sia jul­kai­suja ja moni kut­suu niitä digi­leh­diksi. Toki PDF-tie­­dosto tai Word-doku­­mentti on ihan luet­ta­vissa mutta vaa­tii joko oman Adobe Rea­der tai vas­taa­van PDF-ohjel­­man tai Wor­din ymmär­tä­män doc-tie­­dos­­ton tie­dos­to­muo­don ymmär­tä­mistä. Haku toi­mii sit­ten ko. sovel­luk­sen haku­toi­min­noilla mutta doku­men­tin kääntö pys­tyyn tai vaa­kaan eri kokoi­silla näy­töillä on sit­ten…Lue lisää…

2.9.2021

Win­dows 11 tulee — Oletko valmis?

Ja 1. asen­nuk­set sovittu jo.  Win­dows 11 saa­ta­villa ilmai­sena päi­vi­tyk­senä 5.10.2021. Siitä se alkaa > #kymp­pi­kerho > #yksi­tois­ta­kerho #Windows11 #Just­DoIT #DoAu­dit pic.twitter.com/jpy4pANdLM — Jari ! Harju (@DoAudit) 31.8.2021 Kat­so­taan samalla kun­toon muut­kin asiat ja siir­ry­tään pilvi- ja nyky­ai­kaan. ter­vei­sin Jari Jari Harju jari.harju(at)doaudit.fi | +358 40 566 8833DoAu­dit Oy Lap­peen­ranta | https://www.doaudit.fi | Twitter@DoAudit…Lue lisää…

23.8.2021

Kun­nolla toi­miva digi­lehti siis?

Arvoisa luki­jani, tot­ta­kai voi lait­taa PF-tie­­dos­­ton net­ti­si­vuille ja ker­toa sen oleva digi­lehti. Jokai­sella oma termi ko. asialla. Issuu.com ja vas­taa­vat ovat mai­nos­ra­hoit­tei­sia vas­taa­via mutta… Mil­lai­nen on kun­nol­li­nen digi­lehti? klikkaa/tökkää Ladaa ja katso. Ota yhteyttä jos tar­vetta. Ker­ron mie­lel­läni lisää aiheesta ja kuinka toteu­tettu asia­kas­ym­pä­ris­töissä. Ja jul­kaisu lai­te­taan aina sinun www-sivus­­to­­jen alle,…Lue lisää…

28.6.2021

Win­dows 11?

Win­dows 11 esi­ver­sio on ilmes­ty­nyt ja kysy lisää.  Ctrl — Esc, kokeile. Win­dows 11.#Windows11InsiderPreview #Just­DoIT #Suo­raan­Pil­veen pic.twitter.com/PzjdyzfQDM — Jari ! Harju (@DoAudit) July 1, 2021 Siitä se lähti kokei­luun ja käyt­töön.#Windows11 #Just­DoIT #Suo­raan­Suo­neen #Suo­raan­Pil­veen pic.twitter.com/laag6XOWwL — Jari ! Harju (@DoAudit) June 28, 2021

13.6.2021
flat screen computer monitor turned on

Win­dows 10 tuki lop­puu 14.10.2025

Mic­ro­sof­tin tuki­do­ku­men­taa­tion mukaan Win­dows 10 Home ja Pro­fes­sio­nal — ver­sioi­den tuki lop­puu 14.10.2025. Tämä tar­koit­taa lie­nee sitä että vii­kolla 25 Mic­ro­soft jul­kai­see Win­dows 11 — ver­sion. Tai vähin­tään Win­dows 10 käyt­tö­jär­jes­telmä saa uuden nimen.  Itse asiassa 14.10.2015 oli päivä jol­loin Win­dows 10 tuli tuen pii­riin eli nou­da­te­taan edel­leen 10-vuo­­den sykliä Mic­ro­sof­tin…Lue lisää…

11.6.2021

Syk­syllä Visio mukaan Office 365 käyttäjille

Mic­ro­soft lisää uuden kevyem­män ver­sion Visio-sovel­­luk­­sesta suu­rim­malle osalle Mic­ro­soft 365 ‑yri­tys­asiak­kaille, ZDNet ker­too. Yhtiö suun­nit­te­lee jul­kai­se­vansa Vision Office 365 käyt­tä­jä­ryh­mille E1/E3/E5, F3, A1, A3 ja A5 hei­nä­kuussa 2021. Vas­tuu­hen­ki­löi­den mukaan kevyempi ver­sio tar­joaa tär­keim­mät Vision toi­min­not eli dia­gram­mien teke­mi­sen, muok­kaa­mi­sen ja jaka­mi­sen. Kehit­ty­neem­piä tai eri­kois­tu­neita dia­gram­mi­toi­min­toja kai­paa­vat yri­tyk­set jou­tu­vat edel­leen tur­vau­tu­maan lisä­mak­sun…Lue lisää…

25.5.2021

Kun­nol­li­nen karttapalikka?

Ota yhteyttä jos tar­vetta saada kun­nol­li­nen kart­ta­pa­likka osaksi WordPress — sivus­toasi #kartta #wordpress #map Kysy esi­merk­kejä niin näet miten sovel­lettu eri tavoin.

12.5.2021

Digi­lehti ja uudet ominaisuudet

Moi, olemme aiko­jen saa­tossa teh­neet kun­nol­li­sen digi­leh­den (ei siis Adobe PDF-tie­­dos­­toa joka lii­te­tie­dos­tona tai link­kinä WWW-sivuilla) jossa on mukana halu­tessa graa­fi­sen ilmeen mukai­nen väri­tys, sisäl­lys­luet­telo (TOC – Table of Con­tents) sekä luon­nol­li­sesti haku mal­liin anna min. 3 merk­kiä ja alkaa tuo­maan haku­tu­lok­sia koko digi­leh­destä. Tie­doksi että uusin ver­sio ilmes­tyi ja tein…Lue lisää…

6.5.2021
wrecked single cab pickup truck on field

Perus­asiat kun­toon ensin!

Hyvä luki­jani, tämä uusin­tana jou­lu­kuun 2020 esi­tyk­ses­täni, Sama tilanne monesti ollut esillä tänä keväänä eli olen eri tilai­suuk­sissa ker­to­nut tästä samasta asiasta ja edel­leen tulee esille vii­kot­tain. Minusta yksi suu­rim­mista ja epä­loo­gi­sim­mista asioista on se että yri­tyk­sellä on toi­mi­vat WWW-sivut (mal­liin www.yritys.fi) ja sit­ten on päi­vit­täi­sessä @luukku.com, @hotmail.com, @pp.inet.fi tai…Lue lisää…

22.4.2021
white and black braille typewriter

Kesän 2021 asia­kas­info julkaistu

Arvoisa asia­kas ja luki­jani, Kesä 2021 — asia­kas­info on jul­kaistu. Siinä on käsi­telty kai­kille tär­keitä asioita vii­kot­tai­sessa työssä eli tie­to­tur­va­päi­vi­tyk­siä, var­muus­ko­pioin­tia ja asioi­den miet­ti­mistä uudella tavalla. Lap­peen­ranta ja 5G Lap­peen­ran­nassa ollaan Venä­jän rajan lähei­syy­dessa ja ollut pal­jon 5G — yhteyk­sistä tai siis nii­den puut­tu­mi­sesta. Tilan­tee­seen on tulossa muu­tos ja 27.4.2021 alkaen…Lue lisää…

17.3.2021

Oletko teh­nyt oma­koh­tai­sen IT-riskikartoituksen?

eli pikai­nen ris­kiar­vio omista IT-jutuista ja samalla sys­tee­meistä mitä käy­tössä, nii­den var­muus­ko­pioin­nissa ja palau­tus­pro­ses­sista ja ken­ties myös hin­ta­lap­pu­nen itse arvioi­den noilla. Jos olen ilman jär­jes­tel­mää X (ohjel­maa X), tulenko toi­meen tun­nin, puoli päi­vää, vuo­ro­kau­den, vii­kon, kuu­kau­den ja eri­tyi­sesti sen miten datan saa takai­sin. Kuinka pal­jon aikaa ja rahaa palaa jos…Lue lisää…

5.3.2021

Tois­tona: Päi­vi­tyk­set, jat­ko­ke­hi­tys ja yllä­pito — Nämä on MUST asioita!

Eri ohjel­mat toi­mii… jos muis­tat myös päi­vi­tyk­set, jat­ko­ke­hi­tyk­sen ja yllä­pi­don Mitään yri­tyk­sen ohjel­mis­toa ja/tai vaik­kapa WWW-sivus­­toa niin kuin ei mitään muu­ta­kaan selain­poh­jaista sivus­toa kan­nata jät­tää tuu­lia­jolle. Kun esi­mer­kiksi yri­tyk­sen WWW-sivusto on ker­ran tehty, sen jäl­keen alkaa sisäl­lön aktii­vi­nen sisäl­lön päi­vi­tys, jat­ko­ke­hi­tys itse tai yhdessä toi­mit­ta­jan kanssa. Lisäksi myös koko ympä­ris­tön…Lue lisää…

12.2.2021

Teams > pien­ryh­mä­ti­lat käy­tössä / kokous­huo­neet / luokat

Arvoisa asiak­kaani ja luki­jani, tul­lut lisää Mic­ro­soft Office 365 uusia omi­nai­suuk­sia ja ihan tie­doksi jos pidätte Teams – kokouk­sia ja tar­vetta kes­ken kokouk­sen tehdä ryh­mä­töitä tai pilk­koa poruk­kaa osiin. Team­siin om tul­lut tuol­lai­nen nap­pula: Siitä voi jakaa osal­lis­tu­jat mak­si­mis­saan 50 eri eri ryh­mään ja pudo­tella sopi­vat hen­ki­löt sopi­viin ryh­miin: Ja…Lue lisää…

5.2.2021

MFA – Multi Fac­tor Aut­hen­tica­tion – tun­nis­tau­tu­mi­nen kesään 2021 men­nessä pakolliseksi

Moi asiak­kaani! kesään men­nessä Mic­ro­soft Office 365 ”pakot­taa” käyt­tä­jät tuo­hon MFA – Multi Fac­tor Aut­hen­tica­tion – tun­nis­tau­tu­mi­seen. Eli jos kir­jau­tuu uudella lait­teella tai on pal­ve­luita isom­milla fir­moilla niin voi­vat myös sitä kautta pakot­taa tun­nis­tau­tu­mi­sen ext­ra­net – Sha­re­point – Onedrive kan­sioi­hin siten että on kir­jau­dut­tava esim. Mic­ro­soft Aut­hen­tica­tor – sovel­luk­sella omien…Lue lisää…

28.1.2021

Advanced Threat Pro­tec­tion (ATP) — ja muita Office 365 palveluita

Advanced Threat Pro­tec­tion (ATP) — tot­ta­kai saa akti­voi­tua joko osana sopi­vaa kk-lisens­­siä tai eril­li­senä pal­ve­luna. Kysy lisää jos tar­vetta. #MSOffice365 #atp #Just­DoIT #DoAu­dit

11.1.2021

Kevät 2021 asia­kas­info julkaistu

Hyvä luki­jani, Asia­kas­info — kevät 2021 — on jul­kaistu. Kysy ihmeessä lisää jos tar­vetta. Ota yhteyttä — roh­keasti! Muista myös lait­teet — töissä ja kotona Omien IT-jär­­jes­­tel­­mien sään­nöl­li­nen huolto on osa jär­jes­tel­mien taus­ta­päi­vi­tyk­siä ja monesti aja­tel­laan että siellä ne vaan pyö­ri­vät itsek­seen. Tämä pätee myös Win­­dows- ja Mac-konei­­siin, tablet- lait­tei­siin…Lue lisää…

5.1.2021

Päi­vi­tyk­set, jat­ko­ke­hi­tys ja yllä­pito — MUST asioita

Eri ohjel­mat toi­mii… jos muis­tat myös päi­vi­tyk­set, jat­ko­ke­hi­tyk­sen ja yllä­pi­don Mitään yri­tyk­sen ohjel­mis­toa ja/tai vaik­kapa WWW-sivus­­toa niin kuin ei mitään muu­ta­kaan selain­poh­jaista sivus­toa kan­nata jät­tää tuu­lia­jolle. Kun esi­mer­kiksi yri­tyk­sen WWW-sivusto on ker­ran tehty, sen jäl­keen alkaa sisäl­lön aktii­vi­nen sisäl­lön päi­vi­tys, jat­ko­ke­hi­tys itse tai yhdessä toi­mit­ta­jan kanssa. Lisäksi myös koko ympä­ris­tön…Lue lisää…

2020
27.12.2020

TOP‑5 artik­ke­lit vuonna 2020

Hyvä luki­jani, olen teh­nyt TOP‑5 lis­toja eri urhei­luseu­roille ja myös asiak­kaille sel­vi­tyk­siä miten, missä, mil­loin, mil­lai­silla pää­te­lait­teilla ja kuinka hei­dän net­ti­si­vu­jaan on luettu. Ja edel­leen myös vuo­den 2020 osalta tein nyt saman sel­vi­tyk­set www.doaudit.fi sivu­jen osalta, sem­min­kin kun tilas­tot tule­vat auto­maat­ti­sesti sekun­nin tark­kuu­della. Miksi artik­ke­li­ku­vana on tele­ta­pit? Kvar­taali sit­ten jul­kai­simme…Lue lisää…

18.12.2020

Hyvää jou­lua ja onnel­lista uutta vuotta 2021!

Arvoisa luki­jani ja asiak­kaani! Oikein hyvää jou­lua ja parem­paa vuotta 2021 luki­joil­leni ja asiak­kaille. Ja olet sit­ten par­­turi-kam­­paaja, pizze­­ria-kebab yrit­täjä tai yhdis­tys — kan­nat­taa muis­taa myös yrit­tä­jien kes­ken kuten yri­tys­ten että ei ole tar­vetta ilmai­seksi pyhällä hen­gellä tehdä töitä ja olet­taa että koko vuo­den itsek­seen kaikki pyö­rii, mak­sa­matta tei­dän pal­ve­luista.…Lue lisää…

11.12.2020

Talvi 2020 asia­kas­info julkaistu

Hyvä luki­jani, Asia­kas­info — talvi 2020 — on jul­kaistu. Kysy ihmeessä lisää jos tar­vetta. Ota yhteyttä — roh­keasti! Muista myös lait­teet — töissä ja kotona Omien IT-jär­­jes­­tel­­mien sään­nöl­li­nen huolto on osa jär­jes­tel­mien taus­ta­päi­vi­tyk­siä ja monesti aja­tel­laan että siellä ne vaan pyö­ri­vät itsek­seen. Tämä pätee myös Win­­dows- ja Mac-konei­­siin, tablet- lait­tei­siin…Lue lisää…

20.10.2020

Win­dows 10:n päi­vi­tys loka­kuu 2020 saatavilla

Hyvät asiak­kaani ja luki­jani, Win­dows 10 toi­nen iso päi­vi­tys vuo­delle 2020 — siitä se läh­tee Win­dows 10, ver­sio 20H2. Kysy lisää aiheesta, roh­keasti. #Just­DoIT #Suo­raan­Suo­neen #eri­tyis­toi­mek­sian­not

8.10.2020

Office 2010:n tuen päättyminen

Ter­veh­dys, edel­leen tätä käy­tössä mutta nöin menee siis. Tuen päät­ty­mi­nen Mic­ro­soft Office 2010 osalta tar­koit­taa 13.10.2020 jäl­keen: Mic­ro­soft ei enää tar­joa tek­nistä tukea, vir­heen­kor­jauk­sia tai kor­jauk­sia Office 2010:n heik­kouk­siin, jotka saa­te­taan havaita myö­hem­min. Tähän sisäl­ty­vät suo­jaus­päi­vi­tyk­set, jotka aut­ta­vat suo­jaa­maan tie­to­ko­net­tasi hai­tal­li­silta viruk­silta, vakoi­luoh­jel­milta ja muilta hait­taoh­jel­milta Ei saa enää Office 2010:n…Lue lisää…

25.9.2020

Syksy 2020 asia­kas­info julkaistu

Hyvä luki­jani, Asia­kas­info — syksy 2020 — on jul­kaistu. Kysy ihmeessä lisää jos tar­vetta. Ota yhteyttä — roh­keasti! Ylei­sin­foa IT audi­toin­nista löy­tyy lin­keistä: IT audi­tointi — ylei­sinfo Suo­raan­Suo­neen? WordPress audi­tointi   ter­vei­sin Jari  = = = = Jari Harju jari.harju(at)doaudit.fi | +358 40 566 8833DoAu­dit Oy Lap­peen­ranta | https://www.doaudit.fi | Twitter@DoAudit | // eri­tyis­toi­mek­sian­not…Lue lisää…

10.9.2020

WWW-sivu ok mutta miksi vas­ta­taan eri sähköpostilla?

Hyvä luki­jani, tämä uusin­tana viime syk­syltä, sama tilanne tänä keväänä eli olen eri tilai­suuk­sissa ker­to­nut tästä samasta asiasta ja edel­leen tulee esille vii­kot­tain. Minusta yksi suu­rim­mista ja epä­loo­gi­sim­mista asioista on se että yri­tyk­sellä on toi­mi­vat WWW-sivut (mal­liin www.yritys.fi) ja sit­ten on päi­vit­täi­sessä @luukku.com, @hotmail.com, @pp.inet.fi tai @gmail.com — osoite josta…Lue lisää…

31.8.2020

Face­book integrointi WordPres­siin vii­kosta 37 eteenpäin

Ter­veh­dys, Face­book muut­taa omaa auten­ti­koin­tiaa joten uudel­lee­nau­ten­ti­kointi WordPress — julö­kai­su­jär­jes­tel­mään vaa­di­taan 5.9.2020 ala­kaen. Asiak­kaille infottu ja erik­seen teh­tävä asia jonka Face­book tekee ja muut seu­raa­vat ja teke­vät muu­tok­set omiin jär­jes­tel­miin sen poh­jalta. Lisä­tie­toa alle­kir­joit­ta­neelta. WordPress — ter­vei­sin Jari = = = = Jari Harju jari.harju(at)doaudit.fi | +358 40 566 8833 DoAu­dit Oy…Lue lisää…

7.8.2020

WordPress 5.5 vii­kolla 33 — Mitä otet­tava huomioon?

WordPress 5.5. tulee — Oletko val­mis? Vii­kolla 33 WordPress — jul­kai­su­jär­jes­tel­mään tulee kaksi muu­tosta jotka joko hel­pot­ta­vat taus­ta­päi­vi­tyk­siä tai sit­ten aiheut­ta­vat kata­stro­fin. Tämä riip­puu miten nykyi­nen sivusto on tehty ja kuinka sen yllä­pi­toa hoi­de­taan. Vai hoi­de­taanko sitä ollen­kaan? Auto­maat­ti­päi­vi­tyk­set lisä­osiin ja tee­moi­hin Tämä muut­tuu auto­maat­ti­seksi mikäli ko. ase­tuk­sen tai ase­tuk­set…Lue lisää…

29.7.2020

29.7.2020: Win­dows 10 — Tomera 5‑vuotias!

Arvoisa luki­jani, olen ollut Win­­dows-käyt­­täjä yli kvar­taa­lin ajan ja se ei todel­la­kaan ole pörs­si­maa­il­man kvar­taali eli 4 kuu­kautta… Tasan viisi (5) vuotta sit­ten jul­kais­tiin 29.7.2015 Win­dows 7 noin vuo­den pilo­toin­nin jäl­keen ja mur­heel­li­sen Win­dows 8:n jäl­keen alkoi­vat siir­ty­mi­set myös Win­dows 7 — maa­il­masta koska kir­jo­ti­na­ju­rit ja ohjel­mat toi­mi­vat myös juuri jul­kais­tussa Win­dows…Lue lisää…

19.6.2020

Kesä Special 2020 asiakasinfo

Ter­veh­dys, nor­maa­lista poi­ke­ten jul­kai­sin kesän 2020 special asia­kas­in­fon. Olkaapa hyvä. Ota yhteyttä — roh­keasti! ter­vei­sin Jari = = = = Jari Harju jari.harju@doaudit.fi | +358 40 566 8833 DoAu­dit Oy Lap­peen­ranta | https://www.doaudit.fi/ | Twitter@DoAudit |

5.6.2020

…jää­kiek­koa Saipa Sput­nik — ver­kos­tossa + rikos­re­kis­te­riote ok

Hyvä asiak­kaani ja luki­jani, rikos­re­kis­te­riote hoi­dettu, työt jat­ku­vat. Sitä tar­vi­taan edel­leen ET — eri­kois­toi­mek­sian­noissa ja Suo­raan­Suo­neen audi­toin­neissa. Ja näh­dään Kis­a­puis­tossa myös peli­kau­della 2020 — 2021! 

28.5.2020

Win­dows 10 May 2020 päi­vi­tys saatavilla

Muu­ta­mia nos­toja Win­dows 10 tou­ko­kuu 2020 päi­vi­tyk­sestä Tässä vii­kon käy­tön jäl­keen muu­ta­mia nos­toja Win­dows 10 — päi­vi­tyk­sen osalta. Blue­tooth paran­nuk­set eri pää­te­lait­tei­den ja Win­dows 10:n välillä “sala­sa­nat­to­muus” — voit käyt­tää sor­men­jäl­ki­tun­nis­tusta, naa­ma­tun­nis­tusta tai PIN-koo­­dia? Kyllä, noilla onnis­tuu myös lisää ja eri­lai­sia hymiöitä. Saat ne esiin Win­­dows-näp­­päi­­mellä ja piste — yhdis­tel­mällä nimeä…Lue lisää…

27.5.2020

WWW-sivu ok mutta miksi vas­ta­taan eri sähköpostilla?

Hyvä luki­jani, tämä uusin­tana viime syk­syltä, sama tilanne tänä keväänä eli olen eri tilai­suuk­sissa ker­to­nut tästä samasta asiasta ja edel­leen tulee esille vii­kot­tain. Minusta yksi suu­rim­mista ja epä­loo­gi­sim­mista asioista on se että yri­tyk­sellä on toi­mi­vat WWW-sivut (mal­liin www.yritys.fi) ja sit­ten on päi­vit­täi­sessä @luukku.com, @hotmail.com, @pp.inet.fi tai @gmail.com — osoite josta…Lue lisää…

11.5.2020

Digi­lehti ja uusim­mat puhe­li­met (ja uudet päätelaitteet)

Ter­veh­dys, alku­vuo­den aikana on tul­lut uusia puhe­lin­mal­leja ja tablet-lait­­teita ja samalla tie­ten­kin nii­den koko muut­tuu ja kuva­suhde perin­tei­sistä 16 x 9 tai 16 x 10 pys­tyyn ja vaa­kaan muut­tu­nut eri­tyi­sesti kän­ny­köi­den osalta. Itse asiassa osan WWW-sivus­­toista voisi tehdä ”pys­ty­suora WWW-sivusto” koska esim. Instra­gra­mia ja Face­boo­kia käy­te­tään mel­kein pel­käs­tään puhe­li­men näy­töllä, pys­ty­suo­raan. Samaa…Lue lisää…

29.4.2020

Win­dows 10 May 2020 päivitys

Ter­veh­dys, Win­dows 10:n iso puo­li­vuo­sit­tai­nen päi­vi­tys tulee vii­kolla 20 ja toden­nä­köi­sesti 12. — 14.5.2020 väli­senä aikana siten että englan­niksi aikai­sem­min ja suo­men kieli samalla vii­kolla. Jos haluat jo saada uusim­man päi­vi­tyk­sen niin ota yhteyttä, käy­dään läpi eri tavat päi­vit­tää muut­kin koneet ja ohjel­mis­tot. Oikein hyvää vap­pua samalla. Win­dows 10 ter­vei­sin Jari…Lue lisää…

17.4.2020

Saa­vu­tet­ta­vuus ja esteet­tö­myys digijulkaisuissa

Arvoisa luki­jani ja asiak­kaani, näitä tehty kevään 2020 aikana lisää, ota yhteyttä, roh­keasti. Lyhyestä virsi kau­nis: elä­mäni ensim­mäi­nen esteet­tö­myys­vaa­ti­muk­set täyt­tävä digi­jul­kaisu tehty. WCAG-kri­­tee­­rit käyty läpi ja Screen Rea­der — valin­nat. Näp­päi­mis­tö­käyttö onnis­tuu siis. Kysy lisää jos tar­vetta.#digi­lehti #saa­vu­tet­ta­vuus #WCAG #nap­pai­mis­to­kaytto #acces­sible #Just­DoIT #Suo­raan­Suo­neen pic.twitter.com/2CMRzsyVx2 — Jari ! Harju (@DoAudit) 10. kesä­kuuta 2019…Lue lisää…

1.4.2020

Office 365 > Mic­ro­soft 365

Office 365 vaih­taa nimek­seen Mic­ro­soft 365 Uusi nimi, samat pal­ve­lut, sama hinta Näin Mic­ro­soft mai­nos­taa muu­tosta. Uudet nimet näky­vät 21.4.2020 alkaen Mic­ro­sof­tilta tule­vissa las­kuissa kun käyt­tää luot­to­kort­tia mak­sa­mi­sessa. Office 365 Busi­ness Essen­tials > Mic­ro­soft 365 Busi­ness Basic Office 365 Busi­ness Pre­mium > Mic­ro­soft 365 Busi­ness Stan­dard Mic­ro­soft 365 Busi­ness > Mic­ro­soft 365 Busi­ness…Lue lisää…

13.3.2020
car parked in front of building

Mic­ro­soft M365 — mikä se siis on?

Mic­ro­soft M365 — Mikä se on? Win­dows 7 — käyt­tä­jien osalta viral­li­nen tuki lop­pui tam­mi­kuussa 2020. Win­dows 10 — käyt­töö­no­toilla alkaa siis olla kiire vai onko? On käy­tös­säsi sit­ten Win­dows 10 tai Win­dows 7 – monen orga­ni­saa­tion säh­kö­posti pyö­rii jo pil­vessä, eli pil­vi­pal­ve­lui­den käyttö on alka­nut. Samoilla lisens­seillä on jo val­miiksi…Lue lisää…

6.3.2020

Kesä 2020 — asia­kas­info julkaistu

Hyvä luki­jani ja Arvoisa Asiak­kaani, lumet sula­neet joten kesä tul­lut? heti alkuun tär­kein eli jos on jotain kysy­myk­siä tai haluat kysyä jotain, niin… Varaa aika tot­ta­kai olen jul­kais­sut myös alku­vuo­den 2020 aikana nor­maa­liin tapaan eri aiheista artik­ke­leita:  Jos ko. artik­ke­lit tai sivut herät­tä­vät kysy­myk­siä, alle­kir­joit­ta­neelta saa lisä­tie­toa. Lue kesä 2020…Lue lisää…

24.2.2020
black laptop computer keyboard in closeup photo

M365 — mikä se on?

Mic­ro­soft M365 — Mikä se on? Win­dows 7 — käyt­tä­jien osalta viral­li­nen tuki lop­pui tam­mi­kuussa 2020. Win­dows 10 — käyt­töö­no­toilla alkaa siis olla kiire vai onko? On käy­tös­säsi sit­ten Win­dows 10 tai Win­dows 7 – monen orga­ni­saa­tion säh­kö­posti pyö­rii jo pil­vessä, eli pil­vi­pal­ve­lui­den käyttö on alka­nut. Samoilla lisens­seillä on jo val­miiksi…Lue lisää…

11.2.2020
white and black braille typewriter

WordPress tutuksi

Ter­veh­dys, palaut­teen perus­teella lyhyestä virsi kau­nis: WordPress tutuksi Kysy lisää — roh­keasti! ter­vei­sin Jari PS: Klik­kaa tästä ja varaa aika kalen­te­riini = = = = Jari Harju jari.harju@doaudit.fi | +358 40 566 8833 DoAu­dit Oy Lap­peen­ranta | https://www.doaudit.fi/ | Twitter@DoAudit | // eri­tyis­toi­mek­sian­not // Mic­ro­soft 365 // Win­dows & Mac, table­tit ja äly­pu­he­li­met // IT auditointi

27.1.2020

Vähem­män tur­val­li­set sovel­luk­set G Suite tileille (15.6.2020 dead­line ja 15.2.2011 lopullinen)

Hyvä luki­jani ja asiak­kaani, Google pois­taa käy­töstä vähem­män tur­val­li­sia sovel­luk­sia. Ne ovat mui­den kuin Googlen sovel­luk­sia, jotka voi­vat päästä Google-tilil­­lesi pel­kän käyt­tä­jä­ni­men ja sala­sa­nan avulla (ilman muita vah­vis­tus­vai­heita). Pelk­kään käyt­tä­jä­ni­meen ja sala­sa­naan perus­tuva pääsy lisää tilin kaap­paa­mi­sen ris­kiä. Jat­kossa ainoas­taan nyky­ai­kaista ja tur­val­lista OAuth-pää­­sy­­me­­ne­­tel­­mää hyö­dyn­tä­vät sovel­luk­set voi­vat päästä G Suite ‑…Lue lisää…

22.1.2020

Kevät 2020 — asia­kas­info julkaistu

Hyvä luki­jani ja Arvoisa Asiak­kaani, Tot­ta­kai olen jul­kais­sut myös vuo­den 2019 aikana nor­maa­liin tapaan eri aiheista artik­ke­leita: Jos ko. artik­ke­lit tai sivut herät­tä­vät kysy­myk­siä, alle­kir­joit­ta­neelta saa lisä­tie­toa. Lue uusin kevät 2020 — asia­kas­info Ota roh­keasti yhteyttä! ter­vei­sin Jari PS: Klik­kaa tästä ja varaa aika kalen­te­riini  = = = =Jari Harju jari.harju@doaudit.fi |…Lue lisää…

2019
30.12.2019
green frog iphone case beside black samsung android smartphone

Androi­dista iPho­neen? iPho­nesta Androi­diin? — Ota yhteyttä

Hyvä puhe­li­men käyt­täjä! ole­tan että jokai­nen joka tulee tälle sivulle käyt­tää puhe­linta, eikö vaan? Vähin­tään hän osaa lukea joten 99,9 % toden­nä­köi­syy­dellä hänellä on myös äly­pu­he­lin jos lisäksi ymmär­tää suo­men kieltä. Asi­aan eli onko sinulla Android puhe­lin ja tar­vetta siir­tyä Apple iPhone — käyt­tä­jäksi? Kuu­len aina mie­len­kiin­toi­sia tari­noita kuinka kaikki…Lue lisää…