FI-tun­nuk­sen tärkeydestä

Hyvä lukija ja asiakkaani,

Suo­messa muu­tet­tiin FI-tun­nus­ten varaa­mista saman­lai­seen tapaan kuin esim. Euroo­passa on ollut jo kym­me­niä vuo­sia eli kuka tahansa voi varata Fi-päät­tei­siä tun­nuk­sia. Jois­sa­kin maissa maa­juu­ren, eli päät­teen käyt­töön vaa­di­taan, että on nor­ja­lai­nen yri­tys tai yksi­tyis­hen­kilö. Oikeas­taan ainoa rajoite on että se ei saa lou­kata suo­jat­tua nimeä, eli käy­tän­nössä ei saa lou­kata tava­ra­merk­kiä tai toi­mi­ni­meä, joka on voi­massa Suomessa.

Asi­aan eli nykyistä FI-tun­nusta ja sen voi­mas­sao­loai­kaa voi piden­tää mak­si­mis­saan vii­dellä (5) vuo­della. Monesti pal­ve­lun­tar­joa­jan www-sivun vuo­sit­tai­sen mak­sun yhtey­dessä tulee fi-tun­nuk­sen vuo­si­maksu myös tai se on osa ope­raat­to­rin hin­noit­te­lua. Mikään ei kui­ten­kaan estä piden­tä­mästä fi-tun­nuk­sen voi­mas­sao­loai­kaa suo­raan jo pidem­mäksi aikaa. Fi-tun­nuk­sen sijain­ti­han voi vaih­della, ihan kuin WWW-sivu­jen pito­paikka tai säh­kö­pos­tien sijainti. Monella säh­kö­posti, kalen­teri ja yhteys­tie­dot on joko Mic­ro­soft Office 365 – pil­vi­pal­ve­lussa tai Google Works­pace – yri­tys­pal­ve­lussa vaikka fi-tun­nus on käy­tössä. Hal­lin­nol­li­nen asia siis kan­nat­taa var­mis­taa joka tapauk­sessa fi-tun­nuk­sen osalta.

Käy­tän­nön esi­merkki 1

Yri­tys aabbcc.fi otet­tiin nimeksi kun kaksi fir­maa, A ja B, yhdis­tyi­vät. Tästä oli saa­nut vihiä viro­lai­nen firma ja kävi rekis­te­röi­mässä sen muu­ta­maa päi­vää aikai­sem­min. Kun alet­tiin teke­mään uusia säh­köä­pos­teja ja net­ti­si­vuja niin vaikka YTJ-sys­tee­miin nimi oli ok niin vies­tin­tä­vi­ras­ton puo­lella ko. fi-tun­nus oli siis jo rekis­te­röity. Eli juuri ennen yri­tyk­sen perus­ta­mis­päi­vää. Oli pakko ottaa nimeksi aabbccoy.fi eli lisätä Oy osoit­tee­seen. Sit­ten enti­sa­jan Neu­vos­to­lii­ton vaih­dan­ta­ta­loutta mukael­len on ole­massa val­mis huu­to­kaup­pa­paikka mistä voi kysellä ja ostella tun­nuk­sia. Alkuun vas­ta­pe­luri pyysi 8000 Euroa, vas­ta­tar­jouk­semme oli 2000 Euroa. Pal­lo­tel­tiin kuten auto­kau­poissa väli­ra­haa ja siir­tyi hie­man alle 4000 Eurolla. Mutta siirto on oma myös, ja kun ulko­maa­lai­nen firma vas­ta­pe­lu­rina niin piti kah­dessa eri erässä hoi­della maksu var­muu­deksi. Aika­naan tämä oli Suo­messa hel­pom­paa: Voit vaan sanoa että tämä kuu­luu meille ja menemme oikeu­teen jos haluat koska voimme osoit­taa että rekis­te­röit sen kaksi tun­tia aikai­sem­min ennen kuin se jul­kis­tet­tiin esim. lehdistölle.

Käy­tän­nön esi­merkki 2

Oikeas­taan suu­rempi ongelma on se että sinulla on nykyi­nen ccbbaa.fi MUTTA et saa kos­kaan las­kua uusi­mista tai auto­maat­ti­uusinta ei toimi. Fi-tun­nus jos menee van­haksi 1.7.2022 niin varoaika on 30 päi­vää. Se siis vapau­tuu 30.7.2022 muille saa­lis­ta­jille ja vapaaksi fi-tun­nuk­seksi. Ja mikäli ei tule las­kua tai ope­raat­to­rin muis­tu­tusta tai itse tai kaveri ei spot­taa tuota niin sit­ten käy se pahin mah­dol­li­nen. Firma X, valit­ta­van usein ulko­mai­nen firma jossa robo­tit skan­nai­le­vat vapaaksi tule­via fi- ja muita osoit­teita ja sinun ccbbaa.fi net­ti­si­vut eivät joko toimi tai ohjau­tu­vat paik­kaan missä lukee esim. että ovat myy­tä­vänä. Ja samalla lopet­taa myös säh­kö­posti toi­min­tansa. Näin käy­nyt nyt vii­ti­sen ker­taa vii­mei­sen vuo­den aikana. Yhtä vaille kaikki saa­tiin takai­sin, ja jokai­nen huo­masi sen kun vas­ta­pe­luri sanoi että tulee virhe kun sinulle lähet­tää sähköpostia.

Mitä voit tehdä?

Toki jat­kaa kuten nyt­kin ja nor­maa­listi siis (internet)operaattori hoi­taa vuo­sit­tain ja jopa kuu­kausit­tain kk-kulussa fi-tun­nuk­sen mutta uusinta on viral­li­sesti aina asiak­kaan vas­tuulla. Jos haluat että piden­ne­tään FI-tun­nuk­sen aikaa tai etu­kä­teen haluat jo varata fi-tun­nuk­sen, ota yhteyttä niin lai­te­taan pöy­tä­laa­tik­koon val­miiksi. Tai piden­ne­tään 3–5 vuotta nykyistä aikaa vuo­si­mak­sulla, ja se on siis ope­raat­to­rista riip­pu­ma­ton ja aina voi vaih­taa Inter­net-ope­raat­to­ria riip­pu­matta siitä missä fi-tun­nus sijait­see juuri tällä het­kellä. Ihan sama kuin GSM-numero, Elisa, Telia, DNA, Moi, mei­dän soit­ta­jien ei tar­vitse miet­tiä kenen ver­kosta vas­taat vaan pää­asia on että nume­rosi vastaa.

Jos joten­kin muu­ten voin autella, ker­toile ja ota yhteyttä. Esi­mer­kiksi eri pil­vi­pal­ve­luissa tul­lut uusia jut­tuja ja 2‑vaiheinen tun­nis­tau­tu­mi­nen tulee syk­syllä 2022 käy­tön­nössä pakol­li­seksi. Samalla se vai­kut­taa että van­hem­pia puhe­li­mia ja tablet-lait­teita jou­tuu uusi­maan koska niistä puut­tu­vat auten­ti­kointi- ja salauso­mi­nai­suu­det joita sekä Google että Mic­ro­soft aina­kin vaa­ti­vat uusim­pien tie­to­tur­va­päi­vi­tys­ten aktivoituessa.

FI-tun­nus­ter­vei­sin Jari


Jari Harju

jari.harju@doaudit.fi | +358 40 566 8833

DoAu­dit Oy  | Raa­ti­mie­hen­katu 20 |  53100 Lappeenranta

www.doaudit.fi |  twitter.com/doaudit |  facebook.com/doaudit|  linkedin.com/in/jariharju

// eri­tyis­toi­mek­sian­not // Mic­ro­soft 365 // Win­dows & Mac, table­tit ja äly­pu­he­li­met // IT audi­tointi // Com­pu­ter Forensics