WordPress-ympä­ris­tösi: Saako se muuta pal­ve­lua kuin ver­kosta virtaa?

WordPress ja sään­nöl­li­nen ylläpito

Artik­ke­li­ku­van jär­jes­tel­mällä on 40 % mark­ki­nao­suus WWW-sivu­jen osalta ja aivan kar­seita ympä­ris­töjä tul­lut vas­taan alku­vuo­den aikana. ITSEKSEEN eivät mit­kään sisäl­löt päi­vity ja vielä vähem­män asiak­kaan kan­nat­taa kom­men­toida asiaa jos hän itse ei halua panos­taa omien WWW-sivus­to­jen osalta asi­aan. 100 Euron vuo­si­mak­sulla Inter­net – ope­raat­to­rin suun­taan kun ei saa mitään muuta kuin levy­ti­lan mutta eipä juuri muuta.

Pari kar­seaa esimerkkiä:

Oste­taan Etelä-Sai­maan etusivu ja lai­te­taan koko sivun mai­nos. Net­ti­si­vut muo­toa www.mainostavayritys.fi MUTTA säh­kö­posti on muo­dossa mainostavayritys@wippies.com, mainostavayritysoy@gmail.com, firman.henkilo@pp.inet.fi. Ja WWW-sivut ei toimi mobii­listi ja some-päi­vi­tyk­siä tehty vii­meksi sil­loin kun ne avattu.

Pik­kuil­moi­tus leh­dessä ja/tai Face­boo­kissa, Ins­ta­gra­missa tai muu­alla säh­köi­senä ver­siona. Täynnä kir(j)otusvirheitä tai lin­kit ei toimi.

Yri­tys toi­mii esim. mai­nos­toi­mis­toa­lalla tai graa­fi­sen suun­nit­te­lun alalla > omat sivut ovat täy­sin out-of-date.

Orga­ni­saa­tiolla ei ole rahaa ja halua aktii­vi­sesti päi­vit­tää net­ti­si­vuja ja/tai sosi­aa­lista mediaa. Kiva kysellä eri jutuista mutta oikeasti ei jal­kau­teta toimintaan.

Jos jokin eri­tyi­nen aska­rut­taa, kysy ihmeessä. Jos en itse osaa, sel­vi­tän ja ratkaisemme.

Ota yhteyttä — luottamuksella.

WordPress — ter­vei­sin Jari

= = = =

Jari Harju jari.harju(at)doaudit.fi | +358 40 566 8833
DoAu­dit Oy Lap­peen­ranta | https://www.doaudit.fi | Twitter@DoAudit |

// eri­tyis­toi­mek­sian­not // Mic­ro­soft 365 // Win­dows & Mac, table­tit ja äly­pu­he­li­met // IT auditointi