Win­dows 10 20H2 pois­tuu tuen piiristä

Win­dows 10 20H2 pois­tuu tuen pii­ristä 10.5.2022. Se jul­kais­tiin syk­syllä 2020.

Win­dows 10 Pro ja Home ‑ver­sioissa tämä tapah­tuu tou­ko­kuun 10. päi­vänä, jol­loin käyt­tö­jär­jes­tel­mälle jul­kais­taan vii­mei­nen tietoturvakorjauspaketti.

Vaih­toeh­toina on päi­vit­tää Win­dows 10 uudem­paan ver­sioon Win­dows Upda­ten kautta tai siir­tyä Win­dows 11:n käyttäjäksi.

Kaikki Win­dows 10 — yhteen­so­pi­vat lait­teet eivät vält­tä­mättä ole kui­ten­kaan Win­dows 11:n lai­te­vaa­ti­muk­sien osalta sopi­via ja yhteen­so­pi­vuutta Win­dows 11:n osalta.

Mic­ro­soft on kui­ten­kin kiih­dyt­tä­nyt Win­dows 11 — päi­vi­tys­ten jake­lua, ja oman lait­teen tilan­teen voi tar­kis­taa valit­se­malla Ase­tuk­set > Päi­vit­tä­mi­nen ja suo­jaus > Win­dows Update. Mikäli laite on Win­dows 11 ‑yhteen­so­piva ja päi­vi­tys on tar­jolla, näkyy se tätä kautta.

Tuo­rein Win­dows 10 ‑ver­sio on tätä kir­joi­tet­taessa Win­dows 10 21H2. Käy­tössä ole­van Win­dows-ver­sion voi tar­kis­taa hel­posti komen­nolla winver.

Win­dows 11 — kysy­myk­siä tai tarpeita?

Ota yhteyttä — rohkeasti!

ter­vei­sin Jari

 
= = = =

Jari Harju

jari.harju@doaudit.fi | +358 40 566 8833

DoAu­dit Oy  | Raa­ti­mie­hen­katu 20 |  53100 Lappeenranta

www.doaudit.fi  |  twitter.com/doaudit  |  facebook.com/doaudit  |  linkedin.com/in/jariharju

// eri­tyis­toi­mek­sian­not // Mic­ro­soft 365 // Win­dows & Mac, table­tit ja äly­pu­he­li­met // IT audi­tointi // Com­pu­ter Forensics