Kir­ja­hylly? Ja tietoturva?

Tot­ta­kai onnis­tuu. Tek­nii­kasta voi kysellä sopi­valla hetkellä.

Tie­to­turva?

tie­to­turva ja sitä kohti teh­dyt WWW-sivu­jen hyök­käyk­set ovat kas­va­neet räjäh­dys­mäi­sesti. Osalla sivusto on puh­taasti vaan sot­kettu pro­pa­gan­da­ku­villa tai eri­tyi­sesti isla­mi­lai­nen musiikki alkaa soida kun www-sivus­tolle tulee. Itse ajan aina asiak­kaan jär­jes­tel­mään päi­vi­tyk­set käy­tän­nössä aina tai muu­ta­man päi­vän vii­veellä jos ilmes­tyy tie­to­tur­va­päi­vi­tyk­siä. Tässä esi­merkki sivus­tosta joka mur­rettu ja siinä pitäisi olla kiin­teis­tö­vä­li­tyk­sestä asun­toja ja nii­den tie­toja + hin­toja + sijain­tia yms. mutta…

Osana ruu­vin kiris­tä­mistä asiak­kai­den WWW-sivus­to­lile on lai­tettu taus­ta­jär­jes­tel­mien tar­kis­tuk­sia ja samalla myös kir­jau­tu­mi­sen osalta lai­te­taan kriit­ti­sim­piin kir­jau­tu­mi­seen 2‑vaiheinen tun­nis­ta­tu­mi­nen ja/tai CAPTCHA – tyy­li­nen esto robot­tien osalta. Lop­pu­käyt­tä­jien osalta ei vaadi toi­men­pi­teitä mutta tie­doksi että suo­si­tun WordPress – jul­kai­su­jär­jes­tel­män osalta tehtu taus­ta­jär­jes­tel­mien muu­tok­sia jo teh­ty­jen päi­vi­tys­ten lisäksi.

Mikäli Sinulla on kysy­myk­siä WordPress – ympä­ris­tön osalta uusista omi­nai­suuk­sista, ota yhteyttä ja katsotaan.

Tie­to­turva- ja WordPress – päi­vi­tys­ter­vei­sin Jari

 
= = = =

Jari Harju

Yrit­täjä, DI

jari.harju@doaudit.fi | +358 40 566 8833

DoAu­dit Oy  | Raa­ti­mie­hen­katu 20 |  53100 Lappeenranta

www.doaudit.fi |  twitter.com/doaudit |  facebook.com/doaudit|  linkedin.com/in/jariharju

// eri­tyis­toi­mek­sian­not // Mic­ro­soft 365 // Win­dows & Mac, table­tit ja äly­pu­he­li­met // IT audi­tointi // Com­pu­ter Forensics