Tal­ven 2021 asia­kas­info julkaistu

Arvoisa asia­kas ja lukijani,

talvi 2021 — asia­kas­info on jul­kaistu. Siinä on käsi­telty kai­kille tär­keitä asioita vii­kot­tai­sessa työssä eli tie­to­tur­va­päi­vi­tyk­siä, var­muus­ko­pioin­tia ja asioi­den miet­ti­mistä uudella tavalla.

Perus­asiat siis ENSIn kuntoon

tämä uusin­tana jou­lu­kuun 2020 esi­tyk­ses­täni. Sama tilanne monesti ollut esillä tänä syk­synä 2021 eli olen eri tilai­suuk­sissa ker­to­nut tästä samasta asiasta ja edel­leen tulee esille viikottain.

Minusta yksi suu­rim­mista ja epä­loo­gi­sim­mista asioista on se että yri­tyk­sellä on toi­mi­vat WWW-sivut (mal­liin www.yritys.fi) ja sit­ten on päi­vit­täi­sessä @luukku.com, @hotmail.com, @pp.inet.fi tai @gmail.com — osoite josta vas­tail­laan. Antaa TODELLA huo­non kuvan yri­tyk­sestä, eikö vaan?

WordPress ja sään­nöl­li­nen ylläpito

Artik­ke­li­ku­van jär­jes­tel­mällä on 40 % mark­ki­nao­suus WWW-sivu­jen osalta ja aivan kar­seita ympä­ris­töjä tul­lut vas­taan alku­vuo­den aikana. ITSEKSEEN eivät mit­kään sisäl­löt päi­vity ja vielä vähem­män asiak­kaan kan­nat­taa kom­men­toida asiaa jos hän itse ei halua panos­taa omien WWW-sivus­to­jen osalta asi­aan. 100 Euron vuo­si­mak­sulla Inter­net — ope­raat­to­rin suun­taan kun ei saa mitään muuta kuin levy­ti­lan mutta eipä juuri muuta. 

Edel­leen oikein hyvää tal­ven odo­tusta ja voit lukea Talvi 2021 asia­kas­in­foni.

ter­vei­sin Jari

 
= = = =

Jari Harju

Yrit­täjä, DI

jari.harju@doaudit.fi | +358 40 566 8833

DoAu­dit Oy  | Raa­ti­mie­hen­katu 20 |  53100 Lappeenranta

www.doaudit.fi  |  twitter.com/doaudit  |  facebook.com/doaudit  |  linkedin.com/in/jariharju

// eri­tyis­toi­mek­sian­not // Mic­ro­soft 365 // Win­dows & Mac, table­tit ja äly­pu­he­li­met // IT audi­tointi // Com­pu­ter Forensics