Oikea digi­lehti, haku­toi­min­non kera?

Moi,

net­tiin voi lai­tella eri­lai­sia jul­kai­suja ja moni kut­suu niitä digi­leh­diksi. Toki PDF-tie­dosto tai Word-doku­mentti on ihan luet­ta­vissa mutta vaa­tii joko oman Adobe Rea­der tai vas­taa­van PDF-ohjel­man tai Wor­din ymmär­tä­män doc-tie­dos­ton tie­dos­to­muo­don ymmär­tä­mistä. Haku toi­mii sit­ten ko. sovel­luk­sen haku­toi­min­noilla mutta doku­men­tin kääntö pys­tyyn tai vaa­kaan eri kokoi­silla näy­töillä on sit­ten oma jut­tunsa. Sisäl­lys­luet­telo tai pik­ku­ku­vat (thumb­nails) ovat käy­tän­nössä mah­dot­to­mia. Sen lisäksi voit toki käyt­tää netistä löy­ty­viä sovel­luk­sia ja avata nii­den avulla. Issuu.com on yksi ylei­sim­mistä ja se monesti käy­tetty ilmais­ver­siona. Ilmais­ver­siossa tulee kes­ken luke­mi­sen mai­nok­sia ja sat­tu­nut tilan­teita että lukee yri­tyk­sen esi­tettä ja kes­kelle ilmes­tyy ihan toi­sen aihea­lu­een mai­nos koska olet aikai­sem­min kat­sel­lut Face­boo­kista jotain muuta tai hake­nut Googlesta ja nii­hin liit­ty­vää ilmes­tyy kes­ken esi­tyk­sesi muille.

Minun mie­les­täni oikeassa digi­leh­dessä:

  • ei ole mai­nok­sia jotka hyp­pi­vät kes­ken luke­mi­sen vasem­malta, oikealta ja jos­kus kes­kelle näyt­töä tar­jo­ten mai­nok­sia jotka ei miten­kään liity omaan julkaisuusi
  • niissä on sisään­ra­ken­nettu haku-toiminto
  • ne skaa­lau­tu­vat eri kokoi­sille näy­töille, pys­tyyn ja/tai vaakaan
  • ne otta­vat huo­mioon tuleeko käyt­täjä luke­maan jul­kai­sua puhe­li­mella, table­tilla vai tietokoneella
  • nii­den luku­ker­toja voi­daan seu­rata (kävi­jä­mää­rät, luku­ker­to­jen määrä, mil­lai­silla lait­teilla luettu jne)
  • otta­vat huo­mioon käy­te­tyn pää­te­lait­teen kie­len jos tar­vetta. Eli jos jul­kaisu on suo­meksi, ole­tuk­sena pai­no­na­pit, navi­gointi näy­te­tään suo­meksi ja jos jul­kaisu esim. venä­jäksi, samat pai­no­na­pit, navi­gointi, haku yms. näy­te­tään kyril­li­sinä kirjaimina
  • ovat osana yrityksen/yhdistyksen WWW-sivuja, mie­lui­ten organisaation/järjestön omalla väri­maa­il­malla (graa­fi­sen ohjeen mukaisesti)

Vii­mei­sim­pinä löy­tyy Lap­peen Rien­non WWW-sivuilta digi­lehti Kaak­kois-Suo­men hyp­py­ri­mäet 1930 – 2020, kori­pal­lon viral­li­set peli­sään­nöt 2020 ja FIBA office bas­ket­ball rules 2020 ovat Namika Lap­peen­ran­nan WWW-sivus­tolla. Jää­kie­kon SM-liiga jul­kaisi jää­kiek­ko­kir­jan 2021 – 2022 ja se tuli loka-mar­ras­kuun vaih­teessa myös ko. tek­nii­kalla julkaistuna.

Ota yhteyttä jos tar­vetta soveltaa.

Katso esi­merk­kejä — ja ota yhteyttä rohkeasti!

Digi­leh­den jul­kai­su­ter­vei­sin Jari

= = = =

Jari Harju jari.harju(at)doaudit.fi | +358 40 566 8833
DoAu­dit Oy Lap­peen­ranta | https://www.doaudit.fi | Twitter@DoAudit |

// eri­tyis­toi­mek­sian­not // Mic­ro­soft 365 // Win­dows & Mac, table­tit ja äly­pu­he­li­met // IT audi­tointi // Com­pu­ter Forensics