Win­dows 11 — uudet pikanäppäimet

uudessa Mic­ro­soft Win­dows 11 — käyt­tö­jär­jes­tel­mässä on samat pika­näp­päi­met kuin Win­dows 10 — ver­siossa jos sitä vas­taa­vaa toi­min­toa ei ole pois­tettu. Lisäksi se tuo käyt­töön myös muita uusia pika­näp­päi­miä jotta jär­jes­tel­män uusien toi­min­to­jen ja omi­nai­suuk­sien käyt­töä olisi helpompaa. 

Mic­ro­soft näyt­tää pika­näp­päin­ten väli­leh­des­sään niin ja uudet pika­näp­päi­met ovat seuraavat:

  • Win­dows + W : Tämä pika­näp­päin on varattu tois­tai­seksi Win­dows Inkille, mutta Win­dows 11 käyn­nis­tää käyt­tö­jär­jes­tel­män widget-paneelin
  • Win­dows + A. : Avaa jär­jes­tel­män pika-asetuspaneelin
  • Win­dows + N : Avaa Win­dows 11 ‑ilmoi­tus­kes­kuk­sen
  • Win­dows + Z : avaa uusi Snap-paneeli sijoit­taa ikku­nat halut­tuun paikkaan