Moderni tun­nis­tau­tu­mi­nen pakolliseksi

Mic­ro­soft jul­kaisi vuo­den 2019 aikana luo­pu­vansa yksin­ker­tai­sesta auten­ti­koin­nista (käyt­tä­jä­tun­nus + sala­sana) Mic­ro­soft Office 365 — ympä­ris­tössä. Samalla ker­toil­tiin tämän vai­kut­ta­van tun­nis­tau­tu­mi­seen. Nyt aika­taulu on tar­ken­tu­nut ja vii­meis­tään 1.10.2022 se ei enää toimi kir­jau­tu­mi­sessa ollen­kaan. Orga­ni­saa­tiot: Nyt kii­reesti 2‑vaiheiseen tun­nis­tau­tu­mi­seen tai Mic­ro­soft Aut­hen­tica­tor — sovel­luk­seen siis on viesti lyhykäisyydessään. 

Vuo­den 2022 alussa osalle asiak­kaista aloi­te­taan otta­maan ko. omi­nai­suus pois lyhyem­mäksi aikaa tai väliai­kai­sesti. Mic­ro­soft valit­see asiak­kaat (toi­mia­lu­eet, tenan­tit) satun­nai­sesti ja yksin­ker­tai­nen tun­nis­tau­tu­mi­nen sul­je­taan 12 — 48 tun­niksi. Tämän jäl­keen ko. toi­minto palau­te­taan takai­sin ellei asia­kas sillä välin akti­voi 2‑vaiheista tun­nis­tau­tu­mista itsepalveluportaalista.

Ko. aikaik­ku­nalla (12–48 tun­tia siis) käyt­täjä ei pääse kir­jau­tu­maan yksin­ker­tai­sella tun­nis­tau­tu­mi­sella. Niissä lait­teissa joissa on nyky­ai­kai­nen (Modern) auten­ti­kointi käy­tössä ko. aikaik­ku­nalla ei ole vai­ku­tusta kirjautumiseen.

Käyt­tä­jät voi­vat käyt­tää vaih­toeh­toi­sia ohjel­mia (uudem­milla net­ti­se­lai­milla https://portal.office.com) jos esim. Out­loo­kin ver­sio on niin vanha että se ei tue moder­nia autentikointia.

Kuinka vai­kut­taa sinun organisaatioon?

Voit erik­seen mää­ri­tellä Mic­ro­soft 365 admin por­taa­lista ase­tuk­set siten että ko. muu­tos lyk­kään­tyy loka­kuu­hun 2022. Ole­tuk­sena tulee käyt­töön alku­vuo­den 2022 aikana ja toki se suo­si­tel­ta­vin tapa.

Ja ilman muuta se kan­nat­taa olla käy­tössä jo nyt! 

Ota yhteyttä jos tar­vetta käydä läpi asiaa tarkemmin 

Mic­ro­soft 365 — ter­vei­sin Jari

= = = =

Jari Harju jari.harju(at)doaudit.fi | +358 40 566 8833
DoAu­dit Oy Lap­peen­ranta | https://www.doaudit.fi | Twitter@DoAudit |

// eri­tyis­toi­mek­sian­not // Mic­ro­soft 365 // Win­dows & Mac, table­tit ja äly­pu­he­li­met // IT audi­tointi // Com­pu­ter Forensics