Kun­nolla toi­miva digi­lehti siis?

Arvoisa luki­jani,

tot­ta­kai voi lait­taa PF-tie­dos­ton net­ti­si­vuille ja ker­toa sen oleva digi­lehti. Jokai­sella oma termi ko. asialla. Issuu.com ja vas­taa­vat ovat mai­nos­ra­hoit­tei­sia vas­taa­via mutta…


Mil­lai­nen on kun­nol­li­nen digilehti?

klikkaa/tökkää Ladaa ja katso. Ota yhteyttä jos tar­vetta. Ker­ron mie­lel­läni lisää aiheesta ja kuinka toteu­tettu asiakasympäristöissä.


Ja jul­kaisu lai­te­taan aina sinun www-sivus­to­jen alle, ei mihin­kään ulko­puo­li­seen pal­ve­luun. Samalla voi­daan lait­taa seu­ranta päälle luku­ker­to­jen osalta niin halutessasi.

Minun mie­les­täni oikeassa digi­leh­dessä

  • ei ole mai­nok­sia jotka hyp­pi­vät kes­ken luke­mi­sen vasem­malta, oikealta ja jos­kus kes­kelle näyt­töä tar­jo­ten mai­nok­sia jotka ei miten­kään liity omaan julkaisuusi
  • niissä on sisään­ra­ken­nettu haku-toiminto
  • ne skaa­lau­tu­vat eri kokoi­sille näy­töille, pys­tyyn ja/tai vaakaan
  • ne otta­vat huo­mioon tuleeko käyt­täjä luke­maan jul­kai­sua puhe­li­mella, table­tilla vai tietokoneella
  • nii­den luku­ker­toja voi­daan seu­rata (kävi­jä­mää­rät, luku­ker­to­jen määrä, mil­lai­silla lait­teilla luettu jne)
  • otta­vat huo­mioon käy­te­tyn pää­te­lait­teen kie­len jos tar­vetta. Eli jos jul­kaisu on suo­meksi, ole­tuk­sena pai­no­na­pit, navi­gointi näy­te­tään suo­meksi ja jos jul­kaisu esim. venä­jäksi, samat pai­no­na­pit, navi­gointi, haku yms. näy­te­tään kyril­li­sinä kirjaimina
  • ovat osana yrityksen/yhdistyksen WWW-sivuja, mie­lui­ten organisaation/järjestön omalla väri­maa­il­malla (graa­fi­sen ohjeen mukaisesti)

Ota yhteyttä jos asia ajan­koh­tai­nen, teh­dään sinun­kin jul­kai­suis­tasi digiversio.

ter­vei­sin Jari, #24