Syk­syllä Visio mukaan Office 365 käyttäjille

Mic­ro­soft lisää uuden kevyem­män ver­sion Visio-sovel­luk­sesta suu­rim­malle osalle Mic­ro­soft 365 ‑yri­tys­asiak­kaille, ZDNet ker­too. Yhtiö suun­nit­te­lee jul­kai­se­vansa Vision Office 365 käyt­tä­jä­ryh­mille E1/E3/E5, F3, A1, A3 ja A5 hei­nä­kuussa 2021.

Vas­tuu­hen­ki­löi­den mukaan kevyempi ver­sio tar­joaa tär­keim­mät Vision toi­min­not eli dia­gram­mien teke­mi­sen, muok­kaa­mi­sen ja jaka­mi­sen. Kehit­ty­neem­piä tai eri­kois­tu­neita dia­gram­mi­toi­min­toja kai­paa­vat yri­tyk­set jou­tu­vat edel­leen tur­vau­tu­maan lisä­mak­sun vaa­ti­viin Visio Plan 1 tai Visio Plan 2 ‑paket­tei­hin.

Visiosta on saa­ta­villa ennak­ko­jul­kai­su­ver­sio Mic­ro­soft 365 ‑pal­ve­lussa innok­kaille tes­taa­jille. Mic­ro­soft ker­too kui­ten­kin pie­nellä prän­tillä, että ennak­ko­jul­kaisu on saa­ta­villa vain pie­nelle mää­rälle asiak­kaista eikä tule aina­kaan vielä EU-maihin.