wrecked single cab pickup truck on field

Perus­asiat kun­toon ensin!

Hyvä luki­jani,

tämä uusin­tana jou­lu­kuun 2020 esi­tyk­ses­täni, Sama tilanne monesti ollut esillä tänä keväänä eli olen eri tilai­suuk­sissa ker­to­nut tästä samasta asiasta ja edel­leen tulee esille viikottain.

Minusta yksi suu­rim­mista ja epä­loo­gi­sim­mista asioista on se että yri­tyk­sellä on toi­mi­vat WWW-sivut (mal­liin www.yritys.fi) ja sit­ten on päi­vit­täi­sessä @luukku.com, @hotmail.com, @pp.inet.fi tai @gmail.com — osoite josta vas­tail­laan. Antaa TODELLA huo­non kuvan yri­tyk­sestä, eikö vaan?

Kuu­los­taako tutulta?

Par­turi-kam­paa­molla on WWW-sivu. Lai­tat kyse­lyä par­tua­jasta tai ota yhteyttä loma­keella  mutta sit­ten  tulee kam­paa­moaika tai palaute Sau­na­lah­den pri­vaat­ti­pos­ti­laa­ti­kosta. Tai nuo­hous­fir­malle lait­taa kes­kus­te­lun perus­teella hei­dän net­ti­si­vu­jen lomak­keella sovi­tun asian ilman­vaih­to­ka­na­vien puh­dis­ta­mi­sesta niin hän vas­taa luukku.com osoit­teesta ja valit­te­lee samalla että tulee myös net­ti­si­vun lomake meni hänen omaan ros­ka­pos­tiinsa eikö tah­tu­nut löy­tyä. Yksi taho lähes­tyi minua juuri (huippu)urheilijan spon­so­roin­nissa, sama juttu. Hie­not ja puhe­li­mel­la­kin mobii­li­res­pon­sii­vi­sesti toi­mi­vat net­ti­si­vut mutta vas­taili sit­ten gmai­listä koska fi-tun­nuk­sen säh­kö­posti ei toimi!

Mil­lai­sen kuvan antaa siis?

Kiin­teis­tö­au­to­maa­ti­fir­masta vas­ta­taan Sone­ran inet.fi pos­ti­loo­tasta vaikka on www-sivut ihan muuta, siis @yritys.fi kuten kuu­luu­kin olla. Net­ti­si­vu­jen ota yhteyttä menee oikein info@yritys.fi pos­ti­laa­tik­koon, mutta toi­mari vas­taa omalla hen­ki­lö­koh­tai­sella pri­vaa­tilla säh­kö­pos­tilla ja jokai­nen yri­tyk­sessä oleva kaveri jotka kim­passa omilla pri­vaat­ti­pos­teil­laan. Ja kai­ken hui­puksi kiin­teis­tön häly­tyk­set tulee Telian tai Eli­san kek­si­tyillä säh­kö­pos­tio­soit­teilla kun tapah­tuu jotain kiin­teis­tön osalta, varoi­tus, häly­tys tai poikkeamainfo.

Osassa verk­ko­kau­passa sama asia ja ongelma

Sama pätee myös osin myös verk­ko­kaup­poi­hin, aivan kar­seaa kun se ei ole osana www.sivusto.fi mal­liin https://verkkokauppa.sivusto.fi  tai https://www.sivusto.fi/verkkokauppa. Niissä sama asia yhdessä http > https akti­voin­nin osalta. Edel­leen, siis vuonna 2020, on verk­ko­kaup­poja joissa SSL ei ole käy­tössä vaan kysel­lään asiak­kaan tie­toja http — osoit­teen takaa.

Kuinka kor­ja­taan?


Kun tämä käy­dään läpi niin yksi tilanne on tämä: Nämä muu­tok­set pitäisi tie­ten­kin ilmai­seksi pitäisi kor­jat­tua. Olen sano­nut mm. par­tu­reille, kam­paa­jille ja kiin­teis­tö­huol­to­fir­moille että kyl­lä­hän se tukan­leik­kuu tai häly­tys­sys­teemi kiin­teis­töön kiva on myös jos  sen ilmai­seksi teet ja saat käyt­töön, myös ilmaiseksi.


Ota yhteyttä jos on aikaa ja rahaa kor­jata ko. tilanne. Muussa tapauk­sessa kan­nat­taa miet­tiä ker­ran, kaksi, kolme tai ken­ties 10 ker­taa miten eri­tyi­sesti uusi suku­polvi suh­tau­tuu palveluihisi.

ter­vei­sin Jari


PS: Klik­kaa tästä ja varaa aika kalenteriini


= = = =
Jari Harju jari.harju@doaudit.fi | +358 40 566 8833
DoAu­dit Oy Lap­peen­ranta | https://www.doaudit.fi/ | Twitter@DoAudit |
// eri­tyis­toi­mek­sian­not // Mic­ro­soft 365 // Win­dows & Mac, table­tit ja äly­pu­he­li­met // IT audi­tointi