white and black braille typewriter

Kesän 2021 asia­kas­info julkaistu

Arvoisa asia­kas ja lukijani,

Kesä 2021 — asia­kas­info on jul­kaistu. Siinä on käsi­telty kai­kille tär­keitä asioita vii­kot­tai­sessa työssä eli tie­to­tur­va­päi­vi­tyk­siä, var­muus­ko­pioin­tia ja asioi­den miet­ti­mistä uudella tavalla.

Lap­peen­ranta ja 5G

Lap­peen­ran­nassa ollaan Venä­jän rajan lähei­syy­dessa ja ollut pal­jon 5G — yhteyk­sistä tai siis nii­den puut­tu­mi­sesta. Tilan­tee­seen on tulossa muu­tos ja 27.4.2021 alkaen Eli­san 5G-verkko kat­taa ison osan Lap­peen­ran­taa. Kat­ta­vuus: kau­pun­gin kes­kusta, Kim­pi­nen, Hara­pai­nen, Rei­jola, Mat­tila, Kesä­mäki, Kuusi­mäki, Voi­salmi ja Kou­ru­lan­mäki.

#5G #Lap­peen­ranta

WordPress ja sään­nöl­li­nen ylläpito

Artik­ke­li­ku­van jär­jes­tel­mällä on 40 % mark­ki­nao­suus WWW-sivu­jen osalta ja aivan kar­seita ympä­ris­töjä tul­lut vas­taan alku­vuo­den aikana. ITSEKSEEN eivät mit­kään sisäl­löt päi­vity ja vielä vähem­män asiak­kaan kan­nat­taa kom­men­toida asiaa jos hän itse ei halua panos­taa omien WWW-sivus­to­jen osalta asi­aan. 100 Euron vuo­si­mak­sulla Inter­net — ope­raat­to­rin suun­taan kun ei saa mitään muuta kuin levy­ti­lan mutta eipä juuri muuta. 

Edel­leen oikein hyvää kesän odo­tusta ja voit lukea Kesä 2021 asia­kas­in­foni.

ter­vei­sin Jari, #24 — aina ja ikuisesti

= = = =

Jari Harju jari.harju(at)doaudit.fi | +358 40 566 8833
DoAu­dit Oy Lap­peen­ranta | https://www.doaudit.fi | Twitter@DoAudit |

// eri­tyis­toi­mek­sian­not // Mic­ro­soft 365 // Win­dows & Mac, table­tit ja äly­pu­he­li­met // IT auditointi