Mobiili, mobiili ja vielä ker­ran mobiili!

Mobiili, mobiili ja vielä ker­ran mobiili!


Vuonna 2007 Nokia jul­kaisi legen­daa­ri­sen Nokia E90 Com­mu­nica­to­rin ja samana vuonna Apple jul­kaisi ensim­mäi­nen Apple iPho­nen. Siitä alkoi kos­ke­tus­näyt­tö­jen vyöry ja osin myös Nokian puhe­lin­ten todella jyrkkä alamäki.
Ko. Nokian puhe­li­mella ei juuri WWW-sivu­jen käyttö enää onnistu ja kun kat­se­len työni puo­lesta eri WWW-sivu­jen käyt­töä niin iltai­sin ja vii­kon­lop­pui­sin käyt­tö­ja­kauma nou­dat­te­lee seu­raa­via %-osuuk­sia:

  • 70 % puhelimella
  • 20 % tietokoneella
  • 10 % tabletilla

Lisäksi pal­ve­luita käy­te­tään puhe­li­men pys­ty­suo­ralla näy­töllä, aika­tau­lu­jen ja varaus­ten haku ja teko, lef­fa­li­put, pysä­köin­ti­mak­sut, lou­naan mak­sa­mi­set ja kaikki muu­kin siir­tyy mobiilinäkymiin.
Lue kesä 2019 asia­kas­in­fosta mitä muuta vuonna 2019 kuin mobiilia

Saa­vu­tet­ta­vuus ja esteet­tö­myys digijulkaisuissa

Tein toissa vii­kolla elä­mäni ensim­mäi­sen esteet­tö­myys­vaa­ti­muk­set täyt­tä­vän digi­jul­kai­sun. WCAG-kri­tee­rit käyty läpi ja Screen Rea­der — valin­nat. Näp­päi­mis­tö­käyttö onnis­tuu siis.
Kysy lisää jos tarvetta.#digilehti #saa­vu­tet­ta­vuus #WCAG #nap­pai­mis­to­kaytto #acces­sible
Lue lisää
 

Hyvää ja ren­tout­ta­vaa kesää!

Hyvää juhan­nusta ja kesä­lo­ma­kautta itse kul­le­kin. Ja työ­tie­dos­to­jen var­muus­ko­piointi kan­nat­taa Aina — muista se myös kesällä!
Kireitä sii­moja toi­vo­tel­len Jari