Verk­ko­kauppa, WordPress ja WooCom­merce 26.4. tilai­suu­dessa esimerkkinä

KUINKA PERUSTAA VERKKOKAUPPA JA MENESTYÄ VERKOSSA?

Mitä kan­nat­taa ottaa huo­mioon verk­ko­kau­pan perus­ta­mi­sessa ja verk­ko­mark­ki­noin­nissa? Ter­ve­tu­loa kuu­le­maan asian­tun­ti­joi­den vink­kejä verk­ko­kau­pan perus­ta­mi­seen. Tee­maa ava­taan käy­tän­nön esi­merk­kien avulla.
Aika
Per­jan­taina 26.4.2019 kello 8.15–9.45
Paikka
Scan­dic Hotelli Patria
Kaup­pa­katu, Lappeenranta
Ohjelma
klo 8.15
Tar­jolla Scan­dic Pat­rian hotelliaamiaista
klo 8.45–9.15
Mitä kan­nat­taa ottaa huo­mioon verk­ko­kaup­paa perustettaessa?
Toi­mi­tus­joh­taja Jari Harju, DoAu­dit Oy
Case: Sisus­ta­jan Onni Oy
klo 9.15–9.45
Kuinka ver­kossa teh­dään tulok­sel­lista mark­ki­noin­tia ja myyntiä?
CGO Teemu Hako­lahti, Rois­ter Mar­ke­ting Oy
Case: UniqAir Oy
klo 9.45
Tilai­suus päättyy
Ilmoit­tau­tu­mi­nen
Vii­meis­tään tiis­taina 23.4.2019 kaup­pa­ka­ma­rin toi­mis­tolle puhe­lin 040 351 8480 tai säh­kö­posti ekarjala@kauppakamari.fi