Var­muus­ko­piot edel­leen puutteellisia

Muista var­muus­ko­piointi!

Var­muus­ko­pioin­nin tär­key­destä muis­tut­ta­van World Bac­kup Day 2018 ‑tee­ma­päi­vän (31.3.2018) osalta muis­tu­tet­tiin sen tär­key­destä. Ont­rack Data Reco­ve­ryn 350:n haas­tat­te­lun perusteella:

  • 67 %:lla tie­to­jaan menet­tä­neistä on var­muus­ko­pioin­ti­jär­jes­telmä käytössä
  • 42 % käyt­tää var­mis­tus­ta­pana täyskopiointia
  • 43 % tie­to­jaan menet­tä­neistä sai palau­tet­tua 75–100 % tie­doista varmuuskopioistaan

 
Herää kysy­mys: miksi niin moni vas­taa­jista menetti tie­to­jaan, vaikka he otti­vat var­muus­ko­pioita? Vas­taus löy­tyy siitä, ettei­vät he tes­tan­neet var­muus­ko­pioin­ti­aan tar­peeksi tai tar­kis­ta­neet, että se toi­mii oikein.
Jos tie­dos­tosi on vahin­gossa pois­tettu, kan­net­ta­vasi kiin­to­levy rikki, USB-tik­kusi vial­li­nen tai ulkoi­nen media ei-luet­ta­vissa, pidä mie­lessä että käyt­tä­mil­läni IT audi­toin­ti­työ­ka­luilla saa ne useim­mi­ten myös palautettua.

Näillä neu­voilla voit pie­nen­tää tie­to­jen mene­tyk­sen riskiä

  • Varaudu tie­to­va­hin­gon varalle – varmuuskopioi!
  • Älä yritä pur­kaa, ravis­tella tai puh­dis­taa kiin­to­le­vyä, joka on vau­rioi­tu­nut. Vää­rän­lai­nen käsit­tely voi joh­taa arvok­kai­den tie­to­jen lopul­li­seen menettämiseen
  • Älä kos­kaan yritä kui­vata kas­tu­neita lait­teita avaa­malla niitä tai altis­ta­malla niitä läm­mölle, kuten hiuskuivaimelle
  • Älä yritä käyn­nis­tää sil­min­näh­den vau­rioi­tu­nutta laitetta
  • Kriit­ti­sissä tilan­teissa ota yhteyttä ennen kuin yri­tät kor­jaa­mista itse
  • Varaudu tie­to­va­hin­gon varalle – varmuuskopioi!

 
Älä siis tee häti­köi­tyjä rat­kai­suja vaan ota roh­keasti yhteyttä!
ter­vei­sin Jari
= = = =
Jari Harju jari.harju(at)doaudit.fi | +358 40 566 8833
DoAu­dit Oy Lap­peen­ranta | https://www.doaudit.fi | Twitter@DoAudit |
// eri­tyis­toi­mek­sian­not // Mic­ro­soft 365 // Win­dows & Mac, table­tit ja äly­pu­he­li­met // IT auditointi