TOP‑5 artik­ke­lit vuonna 2018

Hyvä luki­jani,

olen teh­nyt TOP‑5 lis­toja eri urhei­luseu­roille ja myös asiak­kaille sel­vi­tyk­siä miten, missä, mil­loin, mil­lai­silla pää­te­lait­teilla ja kuinka hei­dän net­ti­si­vu­jaan on luettu. Ja edel­leen myös vuo­den 2018 osalta tein nyt saman sel­vi­tyk­set www.doaudit.fi sivu­jen osalta, sem­min­kin kun tilas­tot tule­vat auto­maat­ti­sesti sekun­nin tarkkuudella.

Mobii­lin osuus kas­vaa koko ajan

DoAu­di­tin sivuilla kävi­jöistä 6 % (vuonna 2017 7 % ja vuonna 2016 myös 7 %) käytti tablet-lai­tetta, 25 % puhe­linta (vuonna 2017 35 % ja 25 % vuonna 2016) ja loput 69 % (vuonna 2017 58 % ja vuonna 2016 68 %) tuli­vat sivus­tolle tie­to­ko­neella. Apple iPhone ja Apple iPad kat­toi­vat 55 % mobii­li­kä­vi­jöistä (vuonna 2017 70 % ja vuonna 2016 58 %) joten Ome­nan yli­valta pie­ne­nee koko ajan kuten  monilla muil­la­kin sivus­toilla on. Sam­sun­gin ja Huawein puhe­lin­ten ja tablet­tien määrä on radi­kaa­lissa kas­vussa ver­rat­tuna aikai­sem­paan, kuten Androi­din käyttö yli­päänsä val­ta­van voluu­min ansiosta.
Desk­top — lait­teilla vas­taa­vasti Win­dow­sin yli­valta oli tosi sel­keä, 60 % kai­kista kävi­jöistä käytti Mic­ro­sof­tin käyt­tö­jär­jes­tel­mää (vuonna 2017 52 % ja 61 % vuonna 2016). Android ja iOS jakaan­tui hyvin tasai­sesti eri ver­sioi­den ja eri val­mis­ta­jien kes­ken (13 % ja 17 % kävi­jöistä). Win­dows 10 oli ylei­sin käyt­tö­jär­jes­telmä, 68 % (vuonna 2017 62 % ja vuonna 2016 45 %) kävi­jöistä käytti sitä, 27 % (vuonna 2017 28 % ja vuonna 2016 25 %) Win­dows 7 — ver­siota ja Win­dows Vis­talla tul­tiin 1 % (vuonna 2017 4 % ja vuonna 2016 Vis­taa vielä 11 %) osuu­della. Win­dows 8.1 ylitti vielä 3 % kävi­jä­mää­rän vuo­den 2018 osalta. Koko vuo­den  aikana Win­dows 10 % — osuus kas­voi sel­västi kävi­jöi­den osalta.

TOP‑5 artik­ke­lit vuonna 2018

Ja mitkä oli­vat­kaan TOP‑5 jutut vuo­den 2018 aikana? Eni­ten luet­tiin näitä jut­tuja 1.1. — 28.12.2018 väli­senä aikana:

 1. Apple iPhone vas­taa­jan mää­rit­tä­mi­nen — Puhe­posti siis (todella vanha artik­keli vuo­delta 2010, 23 510 katselukertaa)
 2. Win­dows 10 ja kie­len vaihto? (13 620 katselukertaa)
 3. Win­dows 10 pika­ko­men­not (10 440 katselukertaa)
 4. Win­dows 10 kie­li­pa­ketti? Ja eri kie­let Win­dow­sissa? (6 192 katselukertaa)
 5. Win­dows Vista => Win­dows 10 päi­vi­tys (5 044 katselukertaa)

TOP‑5 artik­ke­lit vuonna 2017

Ja mitkä oli­vat­kaan TOP‑5 jutut vuo­den 2017 aikana? Eni­ten luet­tiin näitä jut­tuja 1.1. — 21.12.2017 väli­senä aikana:

 1. Apple iPhone vas­taa­jan mää­rit­tä­mi­nen — Puhe­posti siis (tosi vanha artik­keli vuo­delta 2010, 15 433 katselukertaa)
 2. Win­dows 10 ja kie­len vaihto? (12 909 katselukertaa)
 3. Win­dows 10: Koh­teella WLAN ei ole kel­vol­lista IP-mää­ri­tystä — ongelma (12 878 katselukertaa)
 4. Win­dows 10 kie­li­pa­ketti? Ja eri kie­let Win­dow­sissa? (1 699 katselukertaa)
 5. Win­dows Vista => Win­dows 10 päi­vi­tys (1 524 katselukertaa)

Mitkä oli­vat­kaan TOP‑5 artik­ke­lit vuonna 2016?

Ja mitkä oli­vat­kaan sit­ten TOP‑5 jutut vuo­den 2016 aikana? Eni­ten luet­tiin näitä jut­tuja 1.1. — 22.12.2016 väli­senä aikana:

 1. Win­dows 10 kie­li­pa­ketti? Ja eri kie­let Windowsissa?
 2. Apple iPhone vas­taa­jan mää­rit­tä­mi­nen — Puhe­posti siis
 3. Win­dows Vista => Win­dows 10 päivitys
 4. EM-futis 2016 veikkaus
 5. Win­dows 10 jul­kaisu — 10 +1 asiaa jotka hyvä tietää

Kuten näkyy, muu­tama juttu sel­lai­sia jotka ajan­koh­tai­sia kol­men vii­mei­sen vuo­den aikana. Eri­tyi­sesti Win­dows 10 — hakuja ja artik­ke­leita etsitty DoAu­di­tin sivuilta. Mutta se onkin mitä hyvin pit­källe sovel­le­taan asiakasympäristöissä.

Kysy­myk­siä?

Kuinka itse voit seu­rata sivus­toja ja kuinka esi­mer­kiksi DoAu­di­tin sivus­ton eri omi­nai­suuk­sia on tehty? Kysy lisää, teen osana IT audi­toin­tia samalla myös kon­sul­toin­tia kuinka käy­tät hyväksi uusinta tekniikkaa.
ter­vei­sin Jari
= = = =
Jari Harju jari.harju(at)doaudit.fi | +358 40 566 8833
DoAu­dit Oy Lap­peen­ranta | https://www.doaudit.fi | Twitter@DoAudit |
// IT audi­ting and special assign­ments // IT Con­sul­ting // Win­dows & Mac, tablets and pho­nes // WAN/LAN/WLAN and Com­pu­ter Forensics