Win­dows 10 loka­kuu 2018 päi­vi­tys — kuinka saan sen jo nyt?

Ei ongelma, mene osoitteeseen: 

https://www.microsoft.com/fi-fi/software-download/windows10

3.10.2018 aikana asen­nettu asiak­kaille noin puo­leen sataan konee­seen ja ei ongel­mia esiintynyt. 

Kysy lisää mikäli tar­vetta Win­dows 10 — ja Office 2019 — päivityksiin.

tervei­sin Jari

= = = =

Jari Harju jari.harju(at)doaudit.fi | +358 40 566 8833
DoAu­dit Oy Lap­peen­ranta | https://www.doaudit.fi | Twitter@DoAudit |
// IT audi­tointi & eri­tyis­toi­mek­sian­not // haas­ta­vien IT-ympä­ris­tö­jen kon­sul­toin­tia // Win­dows & Mac, table­tit ja äly­pu­he­li­met // tie­to­lii­kenne ja Com­pu­ter Forensics