Office 2019 ja Win­dows 10 Octo­ber 2018 Update tulossa — oletko valmis?

Mic­ro­soft uudis­taa loka­kuun 2018 alussa hin­noit­te­lu­aan ja samalla se tar­koit­taa että uusin Mic­ro­sott Office — Mic­ro­soft Office 2019 — näkee päi­vän­va­lon joko päi­vi­tyk­senä käyt­tä­jälle tai uutena hankintana.

Monelle tär­kein ohjelma eli Out­look 2019 (tot­ta­kai kuvassa näky­vät Word, Excel ja Power­Point ovat myös must — ohjel­mia) päi­vit­tyy pake­tissa myös.

Jos olet osta­nut ohjel­man perin­tei­seen tapaan eli ker­taos­tos per laite niin hin­nan­ko­ro­tuk­set ovat tasoa +10 % per mää­rä­tyt tuot­teet. Tämä kos­kee myös Office 2019 ver­siota. Tämä on myös yksi tapa siir­tää asiak­kaita hank­ki­maan Office — toi­mis­to­pa­ketti pil­vi­pal­ve­luna kk-kuluna. Mikäli haluat tie­tää siitä lisää, ota yhteyttä alle­kir­joit­ta­nee­seen. En edes muista mil­loin vii­meksi olen ostat­ta­nut asiak­kaan hank­ki­maan kone­koh­taista Office — paket­tia Win­dows- tai Mac-koneeseen.

Ja Mic­ro­soft muut­taa myös vii­den (5) asen­nuk­sen mak­si­mi­mää­rää esim. Mic­ro­soft Busi­ness Pre­mium — lisens­sin osalta por­tal-lataus­ten osalta. Sii­tä­kin lisä­tie­toa saa ja ker­toi­len mie­luusti miten homma toimii.

Win­dows  10 Octo­ber 2019 Update

Mic­ro­soft siir­tyi päi­vi­tyk­sen sisäl­töä kuvai­le­vista nimi­tyk­sistä jul­kai­sua­jan­koh­dasta ker­to­vaan nimeä­mis­käy­tän­töön. Viime huh­ti­kuun 2018 suuri päi­vi­tys oli nimel­tään April 2018 Update joten nyt nimenä siis Octo­ber 2018 Update vastaavasti.

Win­dows 10:n Reds­tone 5 ‑nimellä kul­ke­nut uusi päi­vi­tys on nyt viral­li­sesti nimetty ja se on Win­dows 10 Octo­ber 2018 Update. Omi­nai­suus­päi­vi­tys jul­kais­taan loka­kuun 2018 aikana ja se tuo muka­naan muun muassa odo­te­tun Your Phone — sovelluksen.

Loka­kuussa jul­kais­tava Octo­ber 2018 Update tar­joaa siis Android — käyt­tä­jille Win­dows 10:n yhtei­se­loa hel­pot­ta­van Your Phone — sovel­luk­sen, jonka omi­nai­suuk­sista löy­tyy mm. valo­ku­va­ko­koel­man hel­pompi hal­lit­ta­vuus. Lisäksi mukana tule­vat uudis­tu­nut Muis­tio (Note­pad) sekä pil­vi­poh­jai­nen lei­ke­pöytä. Lisäksi äly­kän­ny­köistä tuttu Swift­Key-näp­päi­mistö löy­tyy loka­kuun päi­vi­tyk­sen jäl­keen myös Win­dows 10 — koneesta.

Alle­kir­joit­ta­neelta lisä­tie­toa molemmista.