Venäjä ja roaming

Ter­veh­dys Venä­jälle (Kar­ja­lan kan­nas, Vii­puri ja Pie­tari) menijä,

EU-alu­eella roo­ming — hin­nat ulko­maan puhe­lu­jen ja datan osalta “romah­ta­neet”, kii­tos EU-laa­jui­sen yhte­näi­sen käytännön. 

Näin kävi kun latasi Celine Dio­nin levyn MP3-muo­dossa Pie­ta­rissa Nevski Pros­pek­tilla suo­ma­lai­sella SIM-kor­tilla vuonna 2010 (tosi tarina, mak­soi 1200 Euroa).

Venä­jän hin­ta­taso roa­min­gin osalta (esi­merkki) kesä­kuussa 2018:

 

Nopea netti käy­tös­säsi Venä­jällä hin­taan 0.20 e/Mt. Puhe­lut ja vies­tit 0.19 e/minuutti tai 0.06 e/viesti. Puhe­lui­den vas­taan­otto 0.05 e/minuutti. Hin­nat ALV 0%. EuroT­ra­vel­ler-pal­velu ei ole voi­massa tässä maassa.

 

Suo­ma­lai­silla ope­raat­to­reilla hin­ta­taso on tuota luok­kaa. Kun olin tou­ko­kuun puo­li­vä­lissä vii­kon­lo­pun Kar­ja­lan kan­nak­sella ja ihan perus­käyt­töä, maksu oli 50 Euron luok­kaa seu­raa­vassa puhelinlaskussa.

Ope­raat­to­reilla on tar­jolla myös eri­lai­sia data­pa­ket­teja Venä­jän vie­rai­lun osalta. Itsel­läni on nyt Eli­san reis­su­netti, voi­massa 14 päi­vää tilauk­sesta tai kun 1 Gt data­katto on täynnä. Hinta 19,90 Euroa.

Eli­san osalta reis­su­netti toi­mii seu­raa­vissa maissa:

 

Ara­bie­mii­ri­kun­nat, Austra­lia, Bah­rain, Etelä-Korea, Fär­saa­ret, Geor­gia, Hong Kong, Indo­ne­sia, Israel, Japani, Kanada, Kazakhs­tan, Kiina, Kuwait, Macao, Male­sia, Mon­te­negro, Sin­ga­pore, Sveitsi, Taiwan, Thai­maa, Ukraina, Venäjä, Viet­nam, Yhdysvallat.

 

Lue Eli­san osalta tar­kem­min tästä lin­kistä (ja Elisa Reis­su­netti tuli voi­maan myös yri­tys­liit­ty­mille 1.6.2018 =>)

Roa­ming — ter­vei­sin #24