PDF — tie­dosto ja kii­na­lai­set mer­kit — ongelma

Ter­veh­dys,

kyril­li­set kir­jai­met ja venä­jän kie­len liit­ty­vät asiat olleet esillä ihan nor­maa­leista syistä kun lähellä Venä­jän rajaa toi­min. Mutta mitä jos esim. tilaus­vah­vis­tus joka PDF-tie­dosto ja siitä läh­tee eri kie­li­siä teks­tejä ja kun suo­si­tuin PDF-lukija eli Adobe Rea­der koh­taa ensim­mäi­sen kii­na­lai­sen mer­kin… se jät­tää kaikki sen jäl­kei­set mer­kit pois!
Jos täl­lai­nen ongelma, sii­hen löy­tyy rat­kaisu. Ota yhteyttä mui­den­kin toi­mek­sian­to­jen osalta, ET — eri­tyis­toi­mek­sian­toja lai­dasta laitaan.
ter­vei­sin Jari
= = = =
Jari Harju jari.harju(at)doaudit.fi | +358 40 566 8833
DoAu­dit Oy Lap­peen­ranta | https://www.doaudit.fi | Twitter@DoAudit |
// eri­tyis­toi­mek­sian­not // Mic­ro­soft 365 // Win­dows & Mac, table­tit ja äly­pu­he­li­met // IT audi­tointi // WordPress