Win­dows 10 suuri kevät­päi­vi­tys tulossa huhtikuussa

Hyvät asiak­kaani ja lukijani,

Win­dows 10:n suu­relle vuo­sit­tai­selle Spring Crea­tors Update — päi­vi­tyk­selle saa­te­taan näyt­tää vih­reää valoa vii­kon 17 alussa, mikä tar­joaisi Mic­ro­sof­tille mah­dol­li­suu­den pitää kiinni alku­pe­räi­sestä huh­ti­kuun julkaisuaikataulusta.
Huo­mioi että 10.4.2018 alkaen Win­dows 10 ver­sio 14393 (joka alun­pe­rin jul­kaistu 2.8.2016) on pakko päi­vit­tää. Ota yhteyttä jos tar­vetta => Win­dows 10 upo­uusin päi­vi­tys tulee 18.4. 2018 joka tapauksessa.
Nor­maa­listi Suomi on pieni & otol­li­nen mark­kina-alue + FI kie­lenä sel­keä niin Win­dows 10 — päi­vi­tyk­set alka­vat valu­maan melko välit­tö­mästi konei­siin.
ter­vei­sin Jari
= = = =
Jari Harju jari.harju(at)doaudit.fi | +358 40 566 8833
DoAu­dit Oy Lap­peen­ranta | https://www.doaudit.fi | Twitter@DoAudit |
// eri­tyis­toi­mek­sian­not // Mic­ro­soft 365 // Win­dows & Mac, table­tit ja äly­pu­he­li­met // IT audi­tointi // WordPress