Win­dows 10 April 2018 Update — iso päi­vi­tys jake­luun 30.4.2018

Hyvä luki­jani,

Mic­ro­soft jul­kai­see noin puo­len vuo­den välein ison päi­vi­tyk­sen ja Win­dows 10 “Reds­tone 4” tes­ti­ver­siolla on nyt viral­li­nen nimi: Win­dows 10 April 2018 päi­vi­tys. Ja sillä on myös Mic­ro­sof­tin toi­mesta viral­li­nen jul­kai­su­päivä, 30.4.2018.
Ne ketkä halua­vat tehdä päi­vi­tyk­sen välit­tiö­mästi voi­vat ladata sen erik­seen ja 8.5.2018 ko. päi­vi­tys tulee win­dow­sup­date-pal­ve­lun kautta kai­kille saa­ta­ville automaattisesti.
Jos kysy­myk­siä aiheesta ja yhteen­so­pi­vuu­desta, ota yhteyttä.
ter­vei­sin Jari
= = = =
Jari Harju jari.harju(at)doaudit.fi | +358 40 566 8833
DoAu­dit Oy Lap­peen­ranta | https://www.doaudit.fi | Twitter@DoAudit |
// eri­tyis­toi­mek­sian­not // Mic­ro­soft 365 // Win­dows & Mac, table­tit ja äly­pu­he­li­met // IT auditointi