Sha­re­Point Online Public Web­si­tes eli WWW-sivut lop­pu­vat 31.3.2018

Hyvä luki­jani,

olen nyt spo­tan­nut muu­ta­mia sivus­toja joissa EDELLEEN, vuonna 2018, on käy­tössä Mic­ro­soft Sha­re­Point Online WWW-sivus­ton poh­jana. En tiedä pitäi­sikö itkeä vai nau­raa mutta näkyy näin:

Jos asia ajan­koh­tai­nen tai akuutti, Ota yhteyttä joko MS Office 365 ja WordPress — asioissa.
Muussa tapauk­sessa,  Sha­re­Point WWW-alus­tana ja sen aika aja­nut ohitse kauan aikaa sit­ten, noin vuonna 2012.
ter­vei­sin Jari
= = = =
Jari Harju jari.harju(at)doaudit.fi | +358 40 566 8833
DoAu­dit Oy Lap­peen­ranta | https://www.doaudit.fi | Twitter@DoAudit |
// eri­tyis­toi­mek­sian­not // Mic­ro­soft 365 // Win­dows & Mac, table­tit ja äly­pu­he­li­met // IT auditointi
PS: kir­joi­tin tästä jo yli vuosi sit­ten… ja alta löy­tyy artik­keli joka sil­loin kirjoitettu.
= = = = =

Ter­veh­dys,

ei koske omia asiak­kai­tani koska kenel­lä­kään ei ole tuota käy­tössä mutta tie­doksi. Aika aja­nut ohitse. Itse kokei­lin sitä noin vuonna 2012 ja näytti tältä:

SharePoint Online WWW-sivuna
klik­kaa suurentaaksesi…

Aivan kar­sea jo sil­loin ja jat­koin WordPres­sin käyttöä.

Mic­ro­soft pois­taa Office 365 ‑pal­ve­lusta koti­si­vu­pal­ve­lun 9.3.2017 mennessä

Summa sum­ma­rum: Mic­ro­soft Office365 ‑pal­ve­lusta pois­te­taan ulkoi­nen Sha­re­Point (Sha­re­Point Online Public Web­site) jota on siis voi­nut käyt­tää oman yri­tyk­sen koti­si­vu­pal­ve­luna. Jos et ole varma, onko yri­tyk­sesi käyt­tä­nyt kyseistä pal­ve­lua, voit tar­kis­taa asian Office 365 ‑pal­ve­lun hal­lin­ta­por­taa­lin kautta. Jotta koti­si­vunne eivät lak­kaa toi­mi­masta 9.3.2016, on tär­keää että han­kitte kor­vaa­van tai siis käy­tän­nössä uuden pal­ve­lun ennen 9.3.2017.
Ota yhteyttä joko MS Office 365 ja WordPress — asioissa.
ter­vei­sin Jari
Jari Harju jari.harju(at)doaudit.fi | +358 40 566 8833
DoAu­dit Oy Lap­peen­ranta | https://www.doaudit.fi | Twitter@DoAudit |
// IT audi­tointi & eri­tyis­toi­mek­sian­not // haas­ta­vien IT-ympä­ris­tö­jen kon­sul­toin­tia // Win­dows & Mac, table­tit ja äly­pu­he­li­met // tie­to­lii­kenne ja Com­pu­ter Forensics