Win­dows 8.1. viral­li­nen tuki päät­tyi 9.1.2018

Hyvä luki­jani,

Win­dows 8 ja sii­hen tul­lut päi­vi­tys 8.1. Monilla huo­noja koke­muk­sia ko. käyt­tö­jär­jes­tel­mästä mutta se tuli kan­net­ta­vien mukana vakiona ja edel­leen käy­tössä. Ota huo­mioon että  Win­dows 8.1:n ylei­nen tukiaika päät­tyi 9.1.2018. Käyt­tö­jär­jes­tel­mälle on luvassa vielä jat­ket­tua tukea tam­mi­kuun 10. päi­vään vuo­teen 2023 saakka. Käy­tän­nössä jat­kettu tuki tar­koit­taa pelk­kiä tie­to­tur­va­kor­jauk­sia. Tilanne on vas­taava kuin Win­dows 7:n käyttäjillä.
Nyt Win­dows 8.1 on siir­ty­nyt jat­ke­tun tuen pii­riin. Uusia omi­nai­suuk­sia sille ei kui­ten­kaan ole enää luvassa. Mikäli jokin sat­tuisi rik­ko­maan käyt­tö­jär­jes­tel­män, ei Mic­ro­soft olisi enää vel­vol­li­nen kor­jaa­maan sitä. Mic­ro­soft jul­kaisi Win­dows 8.1:n paik­kai­le­maan kri­tiik­kiä aiheut­ta­neen Win­dows 8:n kanssa teh­tyjä vir­heitä. Perin­tei­nen käyn­nis­tys­va­likko oli vaih­tu­nut Win­dows 8:ssa koko ruu­dun kat­ta­vaan Aloi­tus­nä­ky­mään. Vaih­te­le­mi­nen kah­den “ympä­ris­tön”, työ­pöy­dän ja Aloi­tus­nä­ky­män, välillä oli lii­kaa joil­le­kin käyttäjille.
Mic­ro­soft tart­tui Win­dows 8.1:n myötä kah­den eri­lai­sen käyt­tö­liit­ty­män aiheut­ta­maan seka­vuu­teen tar­joa­malla mah­dol­li­suutta käyt­tää samaa taus­ta­ku­vaa sekä työ­pöy­dällä että Aloitusnäkymässä.

Win­dows 8.1 > Win­dows 10 päivitys?

Oletko huo­man­nut että Mic­ro­soft itse asiassa  on jat­ka­nut Win­dows 10:n päi­vi­tys­tar­jousta avus­ta­via tek­no­lo­gioita käyt­tä­ville käyt­tä­jille. Ilmai­sen päi­vi­tyk­sen taka­raja on 16.1.2018. Win­dows 10:n pitäisi edel­leen akti­voi­tua puh­taan asen­nuk­sen jäl­keen myös Win­dows 7:n ja 8.1:n lisenssiavaimella.
Ja Win­dows 10:n päi­vi­tys­työ­ka­lun saat ladat­tua tästä lin­kistä.
Ota yhteyttä Win­dows-asioissa, rohkeasti.
= = = =
Jari Harju jari.harju(at)doaudit.fi | +358 40 566 8833
DoAu­dit Oy Lap­peen­ranta | https://www.doaudit.fi | Twitter@DoAudit |
// eri­tyis­toi­mek­sian­not // Mic­ro­soft 365 // Win­dows & Mac, table­tit ja äly­pu­he­li­met // IT audi­tointi // WordPress