Mic­ro­soft 365 > Mitä siis on tulossa?

Hyvä luki­jani ja asiakkaani,

käy­tän­nössä mel­kein kaikki asiak­kaani käyt­tä­vät Win­dows — koneita ja sii­hen asen­net­tua Mic­ro­soft Office — paket­tia. Tai jos eivät käytä, sen jäl­keen käyt­tä­vät kun olemme saa­neet stan­dar­di­soi­tua ja muu­tet­tua asiak­kaan ympäristöön.
Mic­ro­soft jul­kaisi 10.7.2017 maa­il­man­laa­jui­sessa MS Ignite 2017 — semi­naa­rissa että se yhdis­tää MS Office- ja Win­dows-tuot­teet yhdeksi ja samaksi paketiksi.
Pie­nem­mille yri­tyk­sille on ko. tuo­te­jul­kai­sussa tar­koi­tettu Mic­ro­soft 365 Busi­ness — tuote. Se pitää sisäl­lään Win­dows 10:n lisäksi Office 365 Busi­ness Pre­miu­min (Word, Excel, Power­point, Out­look mak­si­mis­saan vii­delle pää­te­lait­teelle ja muut Office 365 sovel­luk­set). Tämän tuo­te­pa­ke­tin jul­ki­nen tes­taus alkoi maa­il­man­laa­jui­sesti 2.8.2017.
Suu­rim­malle osalle suo­ma­lai­sista fir­moista Mic­ro­soft 365 Busi­ness on se jota sovel­le­taan koska se kos­kee alle 300 käyt­tä­jän ympäristöjä.
Suu­ry­ri­tyk­set voi­vat hank­kia itsel­leen jat­kossa kk-mak­sul­li­sen Mic­ro­soft 365 Enterprise ‑pake­tin. Se sisäl­tää Office 365 Enterprise — ja Win­dows 10 Enterprise — tuot­teet. Sii­hen  kuu­luu lisäksi myös Enterprise Mobi­lity + Secu­rity — tietoturvaohjelmisto.
Onko sinulla tar­vetta oman ympä­ris­tösi läpi­käyn­nille? Ota roh­keasti yhteyttä.
ter­vei­sin Jari
= = = =
Jari Harju jari.harju(at)doaudit.fi | +358 40 566 8833
DoAu­dit Oy Lap­peen­ranta | https://www.doaudit.fi | Twitter@DoAudit |