Kai­killa pää­te­lait­teilla toi­miva digilehti?

Moi,
Kun­nol­li­sissa digi­jul­kai­suissa ote­taan suo­raan huo­mioon myös mobii­li­lait­teet, äly­pu­he­li­met ja table­tit. Kokeile suo­raan äly­pu­he­li­mel­lasi, table­tilla tai oikeas­taan millä tahansa pää­te­lait­teella myös alla ole­via linkkejä.

digilehti-ponovo-pelikausi-2015-2016

digilehti-sulkava-2016

digilehti-tackla-pesis2016
Ja jul­kaisu lai­te­taan aina sinun www-sivus­to­jen alle, ei mihin­kään ulko­puo­li­seen pal­ve­luun. Samalla voi­daan lait­taa seu­ranta päälle luku­ker­to­jen osalta niin halutessasi.
Minun mie­les­täni oikeassa digi­leh­dessä:

  • ei ole mai­nok­sia jotka hyp­pi­vät kes­ken luke­mi­sen vasem­malta, oikealta ja jos­kus kes­kelle näyt­töä tar­jo­ten mai­nok­sia jotka ei miten­kään liity omaan julkaisuusi
  • niissä on sisään­ra­ken­nettu haku-toiminto
  • ne skaa­lau­tu­vat eri kokoi­sille näy­töille, pys­tyyn ja/tai vaakaan
  • ne otta­vat huo­mioon tuleeko käyt­täjä luke­maan jul­kai­sua puhe­li­mella, table­tilla vai tietokoneella
  • nii­den luku­ker­toja voi­daan seu­rata (kävi­jä­mää­rät, luku­ker­to­jen määrä, mil­lai­silla lait­teilla luettu jne)
  • otta­vat huo­mioon käy­te­tyn pää­te­lait­teen kie­len jos tar­vetta. Eli jos jul­kaisu on suo­meksi, ole­tuk­sena pai­no­na­pit, navi­gointi näy­te­tään suo­meksi ja jos jul­kaisu esim. venä­jäksi, samat pai­no­na­pit, navi­gointi, haku yms. näy­te­tään kyril­li­sinä kirjaimina
  • ovat osana yrityksen/yhdistyksen WWW-sivuja, mie­lui­ten organisaation/järjestön omalla väri­maa­il­malla (graa­fi­sen ohjeen mukaisesti)

Miltä kun­nol­li­set digi­leh­det näyttävät?

Mikään ei estä hyö­dyn­tä­mästä valo­ku­via, taus­ta­musiik­kia ja muita omi­nai­suuk­sia. Tie­to­ko­neella voi kuu­lua taus­talla äänet (voluu­mit kaak­koon) tässä esi­mer­kissä.
Kokeile suo­raan äly­pu­he­li­mel­lasi, table­tilla tai oikeas­taan millä tahansa pää­te­lait­teella myös alla ole­via linkkejä.

2016-kasiohjelma-kansi

vg2016-lehti-perinteisessa-muodossa-tiiseri

digilehti-sulkava-2016
Ota edel­leen yhteyttä jos asia ajan­koh­tai­nen, teh­dään sinun­kin jul­kai­suis­tasi digiversio.
ter­vei­sin Jari, #24