Win­dows 10 Fall Crea­tors Update ‑päi­vi­tys saa­ta­ville 17. 10.2017

Hyvä asiak­kaani ja lukijani

Mic­ro­soft jul­kis­taa kah­desti vuo­dessa ison päi­vi­tyk­sen Win­dows 10 — käyt­tä­jär­jes­tel­mäs­tään. 1.9. Ber­lii­nin IFA-mes­suilla infot­tiin että Win­dows 10 Fall Crea­tors Update ‑päi­vi­tys jul­kais­taan maa­il­man­laa­jui­sesti 17. 10.2017.

Mitä uutta tulossa? (poi­mittu englan­nin­kie­li­sestä esi­tyk­sestä Berliinistä)

Valo­ku­vat ja videot

Fall Crea­tors Update ‑päi­vi­tyk­sen kuva­so­vel­lus antaa käyt­tä­jille mah­dol­li­suu­den ker­toa tari­noita kuvien, videoi­den, 3D-efek­tien ja pii­rus­tus­ten avulla.
Help­po­käyt­tö­toi­min­not
Esteet­tö­myys on monessa asiassa tär­keä.  Uuden päi­vi­tyk­sen myötä Win­dows on hel­pom­min myös ALS-tau­tia sai­ras­ta­vien käy­tet­tä­vissä. ALS-tauti on ete­nevä moto­neu­ro­ni­tauti, joka vai­kut­taa aivo­jen mah­dol­li­suu­teen kont­rol­loida lihak­sia. Uuden Eye Cont­rol ‑omi­nai­suu­den sil­mä­seu­ran­ta­tek­niikka mah­dol­lis­taa kir­joit­ta­mi­sen ja hii­ren käy­tön sil­mien liik­keen avulla. 
Win­dows Inking

Win­dows Inking antaa nyt käyt­tä­jille mah­dol­li­suu­den piir­tää suo­raan PDF-doku­ment­tei­hin. Win­dow­sin Find My Pen — toi­minto aut­taa käyt­tä­jää löy­tä­mään kynänsä (jos huk­ka­sit sen!).
Tie­to­turva
Päi­vi­tys tuo myös paran­nuk­sia Win­dows 10:n tie­to­tur­vaan. Win­dows Defen­der on älyk­käämpi ja antaa entistä parem­man suo­jan kiris­tys- ja hait­taoh­jel­mia vastaan.
OneDrive Files On-Demand

OneDrive Files on Demand — toi­min­non ansiosta kaik­kia pil­veen tal­len­net­tu­jen tie­dos­toja voi käyt­tää kuten omalle koneelle tal­len­net­tuja tie­dos­toja, ilman että ne kulut­ta­vat pai­kal­lista tallennustilaa.
Pelaa­mi­nen

Ko. päi­vi­tys tar­joaa paran­nuk­sia peli­tila — toi­min­toon, jonka ansiosta pelit saa­vat tie­to­ko­neesta irti täy­det prosessointitehot.
Win­dows Mixed Reality

Loka­kuun päi­vi­tys tuo käyt­tä­jille Win­dows Mixed Rea­li­tyn, joka yhdis­tää fyy­si­sen ja digi­taa­li­sen maailman.

Mitä tar­koit­taa sinulle?

Käytä Win­dows 10 — konet­tasi kuten aikai­sem­min mutta val­mis­taudu 18.10.2017 aamu­päi­vällä sii­hen että käsin tehty päi­vi­tys voi tuk­kia hie­man verk­kosi tie­to­lii­ken­nettä (Tar­kista Win­dows — päi­vi­tyk­set valinta). Mutta jos olet aja­nut tai Win­dows 10 siis aja­nut nor­maa­lit Win­dow­sup­date — päi­vi­tyk­set, homma jat­kuu kuten aikai­sem­min­kin. Ole­tuk­sena Win­dows 10:ssä aktii­vi­nen aika on klo 8 — 17 väli­senä aikana ja lisäksi samassa ver­kossa ole­ville koneille lada­taan ko. päi­vi­tyk­siä taus­talle. Nämä ovat useim­milla ole­tus­a­se­tuk­sissa, ja toi­mi­nut vii­mei­sen vuo­den aikana erin­omai­sesti eri ympäristöissä.


Jos ope­raat­to­risi ker­too että yri­tyk­sesi verkko on “tukossa” Win­dows 10 — päi­vi­tys­ten tai mui­den päi­vi­tys­ten osalta > ota yhteyttä. Sil­loin ennem­min­kin ope­raat­to­risi ver­kossa on  vikaa, ken­ties osaa­mat­to­muus pais­taa läpi tai ko. selos­tus on tehty siksi että ei vai­vau­duta aut­ta­maan asiaa ongel­ma­ti­lan­teissa. Samalla voimme kat­soa läpi muut­kin ATK-asiasi.
ter­vei­sin Jari
= = = =
Jari Harju jari.harju(at)doaudit.fi | +358 40 566 8833
DoAu­dit Oy Lap­peen­ranta | https://www.doaudit.fi | Twitter@DoAudit |
// eri­tyis­toi­mek­sian­not // Mic­ro­soft 365 // Win­dows & Mac, table­tit ja äly­pu­he­li­met // IT auditointi