#kar­ja­love #osa­ta­ri­naa

Ter­veh­dys,

#Microsoft365 #Suo­raan­Suo­neen #Suo­raan­Pil­veen #kar­ja­love #osa­ta­ri­naa
OLE OSA ETELÄ-KARJALAN TARINAA!
Kar­ja­love kerää ete­lä­kar­ja­lai­sia yri­tyk­siä ver­kos­toi­tu­maan, kehit­tä­mään alu­een yrit­tä­jyy­sil­ma­pii­riä sekä teke­mään remp­seää kar­ja­laista mei­nin­kiä entistä tunnetummaksi!
Kar­ja­love-tun­nuk­sen saa­nut yri­tys on ete­lä­kar­ja­laisomis­tei­nen, pai­kal­lista osaa­mista hyö­dyn­tävä, luo­tet­tava tekijä, joka tun­ne­taan laa­duk­kaista tuot­teista ja hyvästä palvelusta.
Juuri näin — Just DO IT!