Vis­tan tuki lop­puu 11.4.2017 — lopullisesti

Oletko vielä Win­dows Vis­tan käyttäjä?

Mic­ro­soft lopet­taa tuen Win­dows Vista — käyt­tö­jär­kes­tel­män osalta 11.4.2017. Ko. päi­västä alkaen Vis­talle ei jul­kaista enää edes tietoturvapäivityksiä
Tämä tar­koit­taa sitä että Vis­taa käyt­tä­vät eivät saa enää tie­to­tur­va­päi­vi­tyk­siä, muita Hot­fix-päi­vi­tyk­siä, mak­sul­lista ja/tai mak­su­tonta tukea tai muita päivityksiä.
Tuen lop­pu­mi­nen tar­koit­taa sitä, että edes vaka­via uusia haa­voit­tu­vuuk­sia ei pai­kata, vaan Vis­taa käyt­tä­jät jää­vät netistä ja muu­alta tule­vien hyök­kää­jien armoille. Win­dows XP:ssä on pys­ty­nyt osta­maan tukea isoille käyt­tä­jille mak­sua vas­taan vielä ylei­sen tukia­jan loput­tua, mutta Vis­tan osalta tämä ei ole mahdollista.

Vaihda laite ja hanki Win­dows 10

Mic­ro­soft jul­kiasu Win­dows Vis­tan tam­mi­kuussa 2007. Vista oli jul­kai­sunsa aikaan todella todella bugi­nen ja hajotti Win­dowsx XP-ympä­ris­töön tot­tu­neilla yhteen­so­pi­vuuson­gel­mia moniin van­hoi­hin sovel­luk­siin ja eri­tyi­sesti lait­tei­den aju­rei­hin. Todella moni asensi ker­ran, kokeili ja sen jäl­keen jät­tik Vis­tan koko­naan asen­ta­matta ja pysyt­teli Win­dows XP:ssä. Win­dows 7:n jul­kaisu räjäytti sit­ten potin ja se on edel­leen suo­si­tuin Mic­ro­sof­tin käyt­tö­jär­jes­telmä, edelleen.
Jos sinulla on Win­dows Vista, älä edes yritä päi­vi­tystä koska se ei onnistu. Samoin älä laita van­haan rau­taan van­haa käyt­tö­jär­jes­tel­mää. Ethän itse­kään osta vuo­den 2017 autoa jossa on vuo­den 2009 moot­tori. Siksi upo­uu­den tie­to­ko­neen osta­mi­nen Win­dows 7 — käyt­tö­jär­jes­tel­mällä, tyh­mää puu­haa nor­maa­lio­loissa, eikö vaan?
Kysy­myk­siä? Ota yhteyttä.
ter­vei­sin Jari