Tein 20 vuotta sit­ten oman @iki.fi — tunnukseni

Hyvä Luki­jani!

Mik­ro­Bi­tissä oli aivan erin­omai­nen artik­keli @iki.fi — tun­nuk­sesta. Se oli sii­hen aikaan hieno kek­sintö — Inter­net Käyt­tä­jät Ikui­sesti — ja on edel­leen. Käy­tän ko. tun­nusta edelleen!
Voit lukea koko jutun tästä lin­kistä.
Sen aikai­sessa jäsen­lo­mak­keessa kysel­tiin kuinka olit tul­lut löy­tä­neeksi www.iki.fi sivus­ton. Ei sii­hen aikaan ollut kuin Mosaic — selain, Netscape Navi­ga­tor — selain tai Mic­ro­soft Inter­net Explo­rer — selain ja Google — hakua, ei Alta­vis­taa eikä muu­ta­kaan. Vas­tauk­seni ker­too sen aikai­sen tilan­teen miten netistä löy­det­tiin tietoa:

Jäsen­ha­ke­mus mak­soi vuonna 1997 tasan 120 markkaa!

Inter­net vuonna 1996…

Näin maa­ilma muut­tu­nut, 1996 teh­tiin www.enso.com, Del­lin pal­ve­li­mia 4 kpl: Tiivi-Taavi, Pai-Pai, Laa ja Hipsu. Teh­tiin sen aikai­sella Mic­ro­soft Inter­net Infor­ma­tion Ser­ver – ohjel­malla ja noita nel­jää ser­ve­riä kut­sut­tiin Tele­ta­pit — ”klus­te­riksi”. Sijain­ti­paikka Havu­rinne, Imatra sen aikai­sessa Tie­don kone­sa­lissa. Ko. klus­te­rointi tuli sit­ten ihan muu­ten­kin käyt­töön vaikka load balancing yms oli­vat jo tuossa, ohja­simme www-lii­ken­teen Pai-Pai ja Laa välillä, Hipsu otti Mosaic -, Netscape Navi­ga­tor — ja Inter­net Explo­rer – selain­ten kyse­lyt vas­taan ja taus­talla Tiivi-Taavi oli taus­ta­jär­jes­telmä. 21 vuotta myö­hem­min sama idea, nyt vaan asiat tar­koit­ta­vat pilveä!
Muis­te­lu­ter­vei­sin Japa