Kevät 2017 asia­kas­info julkaistu

Hyva luki­jani ja asiakkaani,

olen perin­tei­seen tapaan teh­nyt asia­kas­jul­kai­sun ja vii­mei­sin Kevät 2017 — asia­kas­jul­kaisu löy­tyy tästä lin­kistä.
Sil­loin ope­tin näitä käyt­tä­jille Win­dows-kou­lu­tuk­sissa (Pasians­sin ja Mii­na­ha­ra­van kera):


Itsel­läni WWW-maa­il­maan tuli Win­dows 95 — se oli koko netin kan­nalta mie­les­täni se mikä räjäytti koko potin.

Win­dows 95 — toi­mis­tolla tal­lessa edelleen!

Ota ihmeessä roh­keasti yhteyttä. Yhden pidem­män Kvar­taa­lin (1992 — 2017) kokemuksella!
Hel­mi­kuun 2017 — ter­vei­sin Jari
Jari Harju jari.harju(at)doaudit.fi | +358 40 566 8833
DoAu­dit Oy Lap­peen­ranta | https://www.doaudit.fi |
// IT audi­tointi & eri­tyis­toi­mek­sian­not // haas­ta­vien IT-ympä­ris­tö­jen kon­sul­toin­tia // Win­dows & Mac, table­tit ja äly­pu­he­li­met // tie­to­lii­kenne ja Com­pu­ter Forensics

PS:

Tie­to­lii­ken­teen perus­teet & vuosi 1993. Samalla tavalla toi­mii nykyi­set ver­kot edelleen:

Klik­kaa ja katso vuo­den 1993 tietotekniikkaa