Gmail hyl­kii Win­dows XP ja Vista — koneita… mitä nyt?

Ter­veh­dys,

vie­läkö muis­tat Gmai­lin puhal­lus­tes­tin loka­kuulta 2010?
… eli ilmai­sessa Google Mai­lissa on siis omi­nai­suus että ei tule lähe­tet­tyä mää­rät­tynä kel­lon­ai­kana pos­teja joi­den sisäl­töä ei ole mie­titty. Suo­men­net­tuna se on pos­ti­pu­hal­lis­testi, vai­keus­as­teet välillä 1–5 ja voi mää­ri­tellä ympäri vuo­ro­kau­den eri kel­loa­joille tasoja ja aikaa tehdä ko. las­ku­toi­mi­tus 60 sekun­nin aikana ennen lähe­tystä. Tässä esi­merkki vai­keus­ta­sosta 5:

Pääs­sä­las­kuna teki jopa sel­vin päin tiuk­kaa ehtiä minuu­tissa tehdä nuo.  Tie­doksi, kohta voi olla yhtenä omi­nai­suu­tena myös yri­tys­ten ja muissa kau­pal­li­sissa posteissa?

…asi­aan eli Googlen Gmail ja Win­dows XP ja Vista?

edel­leen monissa ympä­ris­töissä on käy­tössä Win­dows Xp — käyt­tö­jär­jes­tel­mällä varus­tet­tuja koneita. Vähem­män tör­mään enää Win­dows Vista — ympä­ris­töi­hin mutta nii­tä­kin tulee vielä vas­taan. Mutta kun Mic­ro­soft IE — Inter­net Explo­rer — selai­men osalta päi­vi­tyk­set lop­pu­neet aikoja sit­ten ja lisäksi Mozilla Fire­fox alka­nut hyl­ki­mään yhdessä Google Chro­men kanssa — kuinka siis käy­tän sitä jos tar­vetta selata net­tiä XP/Vista — koneella?

Google ilmoit­ta­nut että vuo­den 2018 alusta mini­mi­ver­sio jota tue­taan on Google Cho­men ver­sio 53

nyt uusin ver­sio on 56 joka tuli vii­kolla 5 joten suu­rin osa maa­il­man Chrome selai­mista päi­vit­tyy tämän vuo­den aikana mikäli haluaa uusim­pia omi­nai­suuk­sia käyt­tää hyväksi. Ongelma? Win­dows XP:n ja Vis­tan osalta Chro­mesta ver­sio 49 oli vii­mei­sin joka päi­vit­tyi loka­kuussa 2015.

Sama on tilanne myös Win­dows 2008 Ser­ver — palvelinkäyttöjärjestelmällä!

…mitä sit­ten?

Googlen @gmail.com tili on tosi laa­jasti käy­tössä joten käy­tän­nössä 8.2.2017 alkaen Gmail — pos­tin luke­mi­sessa selai­messa tulee ban­neri jossa keho­te­taan päi­vit­tä­mään uudem­paa Chro­men ver­sioon. Mikäli päi­vi­tystä ei tehdä tämän vuo­den kuluessa tai käy­tät XP ja/tai Vista — konetta, sinulle tar­jo­taan ainoas­taan ja vain perus-HTML ver­siota säh­kö­pos­tista. Samalla mene­tät chat, oiko­lu­vun, kon­tak­tien lisäyk­sen, kon­tak­tien tuo­mi­sen, muok­kaus­toi­min­not ja pika­näp­päi­met, mui­den muassa.
Mikäli tar­vetta edel­leen käyt­tää Win­dows XP — sys­tee­miä, eri­lai­sia tapoja kier­tää ko. ongelma ja muita päh­käil­tä­viä ja ongel­mal­li­sia jut­tuja > ota roh­keasti yhteyttä!
Win­dows XP- ja erityistoimeksiantoterveisin
Jari Harju jari.harju(at)doaudit.fi | +358 40 566 8833
DoAu­dit Oy Lap­peen­ranta | https://www.doaudit.fi | Twitter@DoAudit |
// IT audi­tointi & eri­tyis­toi­mek­sian­not // haas­ta­vien IT-ympä­ris­tö­jen kon­sul­toin­tia // Win­dows & Mac, table­tit ja äly­pu­he­li­met // tie­to­lii­kenne ja Com­pu­ter Forensics