ET — Eri­tyis­toi­mek­sian­not — myös LinkedIn

Hyvä asiak­kaani ja lukijani,

eri­tyis­toi­mek­sian­not jat­ku­vat. Onko tar­vetta saada pois Face­book — pro­fiili? Tai kuten tänään, miten saan pois Lin­ke­dIn — pro­fii­lin? Onnis­tuu mutta kan­nat­taa ottaa mui­ta­kin asioita esille, mie­lui­ten hie­no­va­rai­sesti. Tällä ker­taa oli valit­ta­vasti hen­kilö kuol­lut ja kat­soimme samalla kaikki muut­kin sosi­aa­li­sen median ase­tuk­set ja pro­fii­lit läpi.
Ota yhteyttä — luottamuksella.
Eri­tyis­toi­mek­sianto — ter­vei­sin Jari